Türkiye Ekonomisi Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gelir dağılımı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?


Gelir dağılımı, bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, toplumsal kesimler ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.
Gelir dağılımı, gelir eşitsizlikleri ile sosyal ve ekonomik kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu, zengin ve yoksul arasındaki gelir farklılığının zaman içindeki değişimini ortaya koymaktadır.
Gelir dağılımı; kişisel, sektörel ve bölgesel gelir dağılımı seklinde sınıflandırılmaktadır.
Gelir dağılımı, gelir eşitsizliğindeki değişikliklerin servet, sermaye birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak dağılımını ortaya koymaktadır.
Gelir dağılımı, vatandaşların hane halkı oranları göz önüne alınarak çok kişiye çok, az kişiye az şeklinde adil biçimde eşit olarak yapılmaktadır.

2.Soru

OECD’nin 2009 verilerine göre Türkiye’de yükseköğretim mezunu olan nüfus oranı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Oran %75’ten büyüktür.
Oran %60-%75 arasındadır.
Oran %50-%60 arasındadır.
Oran %30-%50 arasındadır.
Oran %15’ten küçüktür.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu gelirlerinden vergi dışı gelirler içinde sayılamaz?


Teşebbüs
Mülkiyet
Faiz
Ceza
Katma değer

4.Soru

Nüfus sayısı aşağıda verilen değişkenler üzerinde etkilidir?

I-İşgücü arzı

II-Toplam tüketim

III-Asker sayısı

IV-Sermaye birikimi

V-Teknolojik gelişme 


I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-IV-V

II-III-IV-V

I-II-III-IV-V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “2011 yılı İnsani Gelişme Raporunda ilk beşte yer alan ülkeler”den biri değildir?


Hollanda
Avusturya
Norveç
Yeni Zelanda
ABD

6.Soru

Türkiye’nin 1970’li yıllarda yaşadığı ekonomik, siyasi ve sosyal kargaşa ve çatışma ortamı ülkenin kalkınma hızını önemli ölçüde düşürmüştür. 1970’lerden 2000’li yıllara kadar olan süreçte ülke ekonomisindeki istikrarsızlıklar insani gelişme açısından istenilen ivmenin yakalanmasını engellemiştir. Söz konusu dönemde Türkiye İGE (İnsani Gelişme Endeksi) değerini artırsa da diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır. Aşağıdaki sebeplerden hangisi Türkiye’nin İGE değerine olumsuz katkı sağlamamıştır?


Yüksek enflasyonist ortam
Artan faiz harcamaları
Yapılan devalüasyonlar
Düşük nüfus artışı
Okullaşma oranlarının düşük olması

7.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte, kamu harcamalarının GSYH’ya oranında genel eğilim, tüm dünyada olduğu gibi, artış yönündedir. Kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki farkın iyice açıldığı yıllar aşağıdakilerden hangisidir?


1930

1940

1950

1970

1990


8.Soru

Türk tarım sektörü içerisinde bitkisel ürünler arasında tahıllar dışındaki diğer bitkisel ürünlere bakıldığında; Türkiye’nin bu alanda da önemli bir ürün profili ve üretim gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şeker pancarı, patates, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagiller bu ürünler arasında ayer almaktadır. Bu ürünlerden hangisi üretim bakımından önde gelmektedir?


Pamuk

Patates

Ayçiçeği

Şeker pancarı

Kuru baklagiller


9.Soru

Kamu kesimi genellikle tam kamusal mal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmenin yanında özel mal ve hizmette üretmektedir. Tam ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimini üstlenen kamu kesimi bunları piyasa fiyatlarından satma olanağı genellikle olmadığından, finansmanını vergi ve benzeri gelirlerle karşılamaktadır. Kamu kesiminin büyüklüğünü hem dar anlamda hem de geniş anlamda ele almak mümkündür? Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyüklüğünü geniş anlamda ele almaz?


Kamu bütçesi
Yerel yönetimler
Kamu iktisadi kuruluşları
Kamu iktisadi fonlar
Sosyal güvenlik kuruluşları

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa (15 ve üstü yaş grubuna) oranıdır” ifadesine aittir?


İşsiz
GSYİH Deflatörü
İşgücüne Katılım Oranı
İstihdam
Bağımlılık Oranı

11.Soru

Kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet hizmetlerinin yapısını, biçimini ve ekonomik kaynakların kullanımını belirlemek açısından önemlidir. Bu amaçla kamu harcamaları idari (kurumsal), işlevsel (fonksiyonel) ve ekonomik sınıflandırmalara tabi tutulur. Türkiye’de kamu harcamalarında idari sınıflandırma ne zamana kadar yapılmıştır?


1930

1940

1950

1960

1970


12.Soru

Eğitim, işgücünün daha nitelikli hâle gelmesini sağlayarak, sermaye stokuna aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi biçiminde bir katkı sağlar? 


Beşeri sermaye 
Reel sermaye
Fiziki sermaye 
Stok sermaye
Akım sermaye 

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en düşük gelir grubunda negatif tasarrufun sebebidir?


Bireyler borçlanma yoluyla gelecekteki tasarruflarını bu­günden tüketmektedirler.

Bireyler nispi yoksulluk ile karşı karşıyadır

Gelirlerinin büyük kısmını eğitim harcamaları almaktadır

Kendi işlerini kuramamaktadırlar.

Banklarda minimum tasarrufu yapmalarına yetecek gelirleri yoktur


14.Soru

Dünyada 8 ülkede bulunan bor rezervinin yüzde kaçı Türkiye’dedir?


%73

%30

%90

%50

%20


15.Soru

2006 yılından itibaren başlayan yeni ekonomik sınıflandırmaya göre Türkiye’de kamu harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en fazla payı almaktadır?


Sermaye giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Sosyal güvenlik kurumları devlet primi
Cari transferler

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1961 yılından sonra başlaya Planlı kalkınma döneminde lokomotif sektör olmuştur?

 


Eğitim

Kamu

Hizmetler

Tarım

Sanayi


17.Soru

Türkiye ekonomisinde devletçilik yılları olarak adlandırılan yıllar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


1923-ikinci dünya savaşı
1945-1954
1960-1980
1980 ve sonrası
1930-1980

18.Soru

Aşağıdaki vergi kalemleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri içindeki kabaca gelir yüzdelerini eşleyiniz.

K. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler

L. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler

M. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri

N. Uluslararası Ticaret ve Muamelerden alınan vergiler

1. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır

2. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır

3. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır

4. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %16'sini oluşturmaktadır


K-1; L-2; M-3; N-4

K-2; L-3; M-1; N-4

K-1; L-3; M-4; N-2

K-4; L-1; M-2; N-3

K-3; L-4; M-2; N-1


19.Soru

Üretim faktörlerinin gelirden aldıkları payları analiz etmek istediğimizde hangi verilere bakmamız gerekir


Bölgesel Gelir Dağılımı Verilerine
Kişisel Gelir Dağılımı Verilerine
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Deflatörü'ne
Fonksiyonel Gelir Dağılımı Verilerine
Satınalma Gücü Paritesi’ne (SGP)

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TÜİK’in tarımsal üretim değeri verilerine göre 2010 yılında bitkisel üretimde en yüksek payı almıştır?


Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler
Sebzeler
Meyveler
İçecekler
Baharat bitkileri