Türkiye Ekonomisi Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’de tarım arazilerine ilişkin en önemli sorun aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


Tarım arazilerinin küçük birimlerden oluşması ve aşırı parçalılık durumu 
Tarım arazilerinin çok büyük ve bölünemeyen arazilerden oluşması 
Tarım arazilerinde mevsimlik işçinin az olması 
Tarım arazilerinin birbirine yakın olması
Tarım arazilerinde üretilen ürünlerin çeşitliliğinin az olması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işverenin ücretli çalışanlara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak işgücü maliyeti içinde yer alır?

                                                                                           

 


Yılbaşında verdiği hediye paketleri

Sosyal güvenlik ödemeleri

Bayramlarda verdiği harçlıklar

Ödüller

Teşvikler  


3.Soru

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur. Bu kanun 2006 yılına kadar uygulanmış ve 2006 yılından itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır. Mali yapıdaki bu önemli değişiklik kamu maliyesinin temel ilkeleri bakımından birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yeni mali yapı içinde yer almaz?


Bütçe birliği
Mali saydamlık
Birbirinden bağımsız kamu planları ve bütçeler
Kamu kaynaklarının kullanımında etkinlik
Kamu kaynaklarının kullanımında ekonomiklik

4.Soru

Bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesinin mümkün olmadığını söyleyen iktisat düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?


Quesnay

Keynes

Smith

Ricardo

Marx


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamada tarım sektörünün tanımı içine GİRMEZ?


Bitkisel ve tarımsal ürünlerin üretilmesi

Hayvan ve hayvansal ürünlerin üretilmesi

Tarım alet ve makinelerinin üretilmesi

Ormancılık faaliyetleri

Balıkçılık faaliyetleri


6.Soru

Türkiye ekonomisinde sanayiyi teşvik kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?


1927
1977
1932
1923
1945

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılı için kurumsal vergisi payını gösterir?


%33

%30

%22

%18

%16


8.Soru

Türkiyede tarımda bitkisel üretimde en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir? 


Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler

Sebzeler

Meyveler

İçecek bitkileri

Baharat bitkiler


9.Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?


1904 yılında 

1878-1879 yılları arasında 

1830-1831 yılları arasında 

1871 yılında 

1918


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal serbestleşme sürecine önemli katkısı bulunan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ın alındığı yıldır?


1924
1945
1960
1989
2001

11.Soru

2011'de UNDP, İGE değerleine göre ülkeler aşağıdaki gruplardan hangisini içermez?


Çok yüksek insanı gelişme
Yüksek insani gelişme
Orta insani gelişme
Düşük insani gelişme
Orta düşük insani gelişme

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1923-1929 yılları için Türkiye ekonomisi büyüme rakamını vermektedir?


%10

%3

%7

%5

%2


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkenin doğal kaynaklarını mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarıdır?


Optimal Nüfus 
Aritmetik Nüfus 
Aktif Nüfus
Fizyolojik Nüfus
Beşeri Nüfus

14.Soru

Aşağıdaki tarımsal ürünlerin hangisinin üretiminde Türkiye dünya ikincisi konumundadır? 


Mercimek 
Karpuz
İncir
Üzüm 
Nohut

15.Soru

İktisat literatüründe temel sektörler arasında üçüncül sektör olarak hangisi anılır?


Tarım
İnşaat
Hizmetler
Sanayi
Maden 

16.Soru

Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki oluşan fark kamu harcamalarının daha yüksek olması şeklinde geliştiğindeaşağıdakilerden hangisi olusur?


Tam kamusal mal
Kamu açığı
Yarı kamusal mal
Yatırım harcamaları
Milli hasıla

17.Soru

Kamu gelirlerinin merkezî yönetim bütçesindeki paylarına bakıldığında 1980'lerde %50'ler civarında olan ....... vergileri 2017'de %22'lere kadar düşerken; 1980'lerde %20'ler civarında olan ........ vergileri 2017'de %44'lere kadar yükselmiştir.

Yukarıdaki boşluklara hangileri gelmelidir?


Servet - mal ve hizmet

Gelir - mal ve hizmet

Servet - gelir

Mal ve hizmet - gelir

Mal ve hizmet - servet


18.Soru

İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 


Fizyokrasi
Merkantilizm
Neo Klasik
Klasik
Keynes

19.Soru

İşverenin ücretli çalışanlara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer işgücü maliyeti ödemelerini kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


İşgücü maliyeti 

Bağımlılık oranı 

Gelir testi 

Sosyal güvenlik reformu 

Reel ücret


20.Soru

Kamu ekonomisinde içinde mahalli idareler, gerek bütçeleri gerekse ekonomik etkileri açısından önemlidir. Mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri anlaşılmaktadır. Mahalli idare bütçelerinin %90’ı hangi bütçelerden oluşmaktadır?


Su idareleri

Belediyeler

İller Bankası

İl özel idareleri

Kanalizasyon idareleri