Türkiye Ekonomisi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

2013-2016 döneminde kamu gelirlerinin GSYH'ye oranı aşağıdaki ülkelerin hangisinde en yüksektir?


Brezilya

Yunanistan

Türkiye

İngiltere

ABD


2.Soru

Sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK)

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT)

İştirak

İşletme

Hazine idaresi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri değildir?


Meksika

İzlanda

Şili

Türkiye

ABD


4.Soru

Aşağıdaki vergilerden hangisi artan oranlı tarfifeye göre alınmaktytadır?


Kişisel Gelir Vergisi

Kurumlar Vergisi

Katma Değer Vergisi (KDV) 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Veraset ve İntikal Vergisi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Bunalımının yıkıcı etkilerinden kurtulmaya çalışan Türkiye’nin aldığı önlemlerdendir?


Tarımda reform yaratmaya çalışmıştır

Tüketiciyi organize etmeye çalışmıştır.

Dışa kapanarak devlet eliyle ulusal sanayileşmeye önem vermiştir.

Özel sektörü desteklemek için kredi imkânlarını arttırmıştır

Sürdürülebilir kalkınmaya önem vermiştir.


6.Soru

2006 yılından itibaren başlayan yeni ekonomik sınıflandırmaya göre Türkiye’de kamu harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en fazla payı almaktadır?


Sermaye giderleri
Sermaye transferleri
Borç verme
Sosyal güvenlik kurumları devlet primi
Cari transferler

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özelleştirmenin amaçlarından birisi değildir?


İstihdamın arttırılması
Sermaye piyasalarının geliştirilmesi
Devletin ekonomideki ticaret faaliyetlerinin en aza indirilmesi
Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması 
Devlet bütçesi üzerindeki kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) finansman yükünün azaltılması

8.Soru

Türkiye Cumhuriyeti 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koymuştur. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıda bahsi geçen planla hedeflenenin ne olduğu açık bir şekilde dile getirilmiştir?


Döviz gelirlerinin artırılması

İthal ürünlerinin değer kazanması

Farklı pazarlara girilmesi

Yurtiçi üretimin artırılması

İhracatın yaygınlaşması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelirin hanehalkı veya fert yüzdelik gruplarına göre dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafikti?

 


Üretim imkanları eğrisi

Lorenz eğrisi

Marshallyan talep eğrisi

Kayıtsızlık eğrileri

Laffer eğrisi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 yılından sonra belediyelere toplama yetkisi verilen vergilerden birisidir?


Katma Değer Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi
Özel Tüketim Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tahıl ürünleri içinde en çok üretilenidir?


Arpa

Mısır

Çavdar

Buğday

Çeltik


12.Soru

OECD 2015 verilerine göre; İsrail, Arjantin, ABD, Meksika ve Uruguay gibi gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de, gini katsayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?


0,10

0,20

0,30

0,40

0,55


13.Soru

7.Eğitim düzeylerine göre işsizliğin dağılımı incelendiğinde, Türkiye’de en yüksek işsizlik oranı hangi eğitim düzeyindedir?


Lise mezunları 
Mesleki ve teknik lise mezunları
Yükseköğretim mezunları 
Lise ve altı eğitim düzeyinde
Hepsinde 

14.Soru

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yıl  uygulamaya konulmuştur? 


1934
1923
1940
1938
1929

15.Soru

I. Trona II. Bentonit III. Pomza IV. Linyit V. Stronsiyum VI. Doğalgaz Yukarıdaki madenlerden hangisi/hangilerinde Türkiye dünyanın sayılı ülkeler arasındadır?


I, IV
II, IV, VI
I, II, III, V
III, IV, V
I, V, VI

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde ekonomik faaliyetleri düzenleme amacıyla yapılmış yasal düzenlemelerden biri değildir?


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulması

Aşar Vergisi'nin kaldırılması

Teşvik-i Sanayi Kanunu yeniden düzenlenmesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotlarının basılıp dolaşıma çıkarılması

Geçimini tarımdan sağlayanların reel gelirlerinin artırılması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1999-2004 döneminde oldukça yüksek olan kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki farkın belirgin olarak azaltılmasında etkilidir?


Tarımın kendi kendine yeterliliğindeki artış

Organizasyonel değişimlerin uygulamaya koyulması

2001’in ortasından itibaren uygulanan ekonomik istikrar politikaları

Gelişmiş sanayi sektörlerinin kamuya desteği

Özelleştirmelerdeki artış


18.Soru

Eğitim, sağlık, beslenme, barınma (konut) gibi alanlar, için yapılan harcamalardır şeklinde tanımlanan yatırım türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 


Demografik yatırımlar
Reel yatırımlar
Portföy yatırımları
Dolaylı yatırımlar
Doğrudan yatırımlar

19.Soru

Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus aşağıdakilerden hangisidir?


Optimal Nüfus 
Aritmetik Nüfus 
Aktif Nüfus
Fizyolojik Nüfus
Beşeri Nüfus

20.Soru

Türkiye’de ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve büyümeye kalıcılık kazandırmak konusunda karşılaşılan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisidir?


Yüksek enflasyon oranı
Yüksek işsizlik oranı
Düşük tasarruf eğilimi
Düşük işgücü kalitesi
Yetersiz girişimcilik ruhu