Türkiye Ekonomisi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

2014-2017 döneminde merkezî hükûmet borçlarının GSYH’ya oranı aşağıdaki ülkelerin hangisinde en fazladır?


Türkiye

İngiltere

ABD

Japonya

Rusya


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin kalkınma carileri olarak bilinen eğitim ve sağlık harcamalarının yanı sıra sosyal harcamaların artması anlayışının sonuçlarından birisidir?


Sosyal Devlet
İstikrarlı Devlet
Savunmacı Devlet
Adaletli Devlet
Sorunlu Devlet

3.Soru

Bir malın yurtdışından ithal edilmesi yerine yurtiçinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


İthalata dayalı sanayileşme
İthal ikameci sanayileşme
TL ye dayalı sanayileşme
Dışa bağımlı sanayileşme
Dövize dayalı sanayileşme

4.Soru

Fizyokrasi nedir?


İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü
İktisadi gelişme sürecinde inşaat sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü
İktisadi gelişme sürecinde maden sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü
İktisadi gelişme sürecinde hizmetler sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü
İktisadi gelişme sürecinde sanayi sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü

5.Soru

İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü fizyokrasinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?  


Barro
Keynes
Quesnay
Ricardo
Smith

6.Soru

2011 Yılı Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi’ne göre Türkiye 187 ülke arasında aşağıdaki aralıkların hangisindedir?


Jan-20
21-60
61-100
101-150
151-187

7.Soru

Teşebbüs gelirleri, mülkiyet gelirleri, sermaye gelirleri aşağıdaki hangi gelir türünü kapsamaktadır?


Vergi gelirleri
Gelir vergileri
Vergi dışı gelirleri
Kamu gelirleri
Ceza gelirleri

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımsal GSYH payı ile tarımsal istihdam payının birbirine uzak değerlerde seyretmesinin sebebidir?

 


Gelişen piyasaların tarımı desteklememesi

Bilinçli tüketicinin olmaması

Tarım arazilerinin tek bir bölgede toplanmamış olması

Yeterli finansmanın sektöre aktarılamaması

Sektördeki yapısal geri kalmışlık


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye’nin GSYH’sı yıl ortası nüfusa bölünerek” bulunur?


Kişi Başına GSYH
GSMH
Gayri Safi Katma Değer
Üretim 
Girdi

10.Soru

Türkiye'nin ilk sanayileşme dönemi olarak nitelenebilecek dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


1930-1939

1940-1945

1946-1953

1954-1962

1963-1977


11.Soru

Yeni ekonomik sınıflandırmaya göre ülkemizde bütçeden en yüksek pay alan kamu harcaması tipi aşağıdakilerden hangisidir? 


Personel giderleri
Faiz giderleri
Cari transferler
Sermaye giderleri
Mal ve hizmet alımları

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özellikleri arasında sayılamaz?


Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır
Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır
Tarımsal mallar talebinin gelir esnekliği yüksektir
Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır
Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır

13.Soru

2017 yılı Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri toplamı kaçtır?


15.887 TL

21.577 TL

11.528 TL

22.496 TL

15.962 TL


14.Soru

Tarımsal faaliyet aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinden oluşur?


Bitkisel ve Hayvansal üretim
Balıkçılık faaliyetleri
Hayvansal üretim
Bitkisel üretim
Bitkisel ve hayvansal üretim ile balıkçılık faaliyetleri

15.Soru

I. SatışII. Kiralama III. Gelir ortaklığı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de özelleştirme yöntemlerinden biri olarak kullanılmıştır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

16.Soru

2009 yılı itibariyle aşağıdaki ülkelerden hangisinde vergi yükü daha yüksektir?


İngiltere
Norveç
Danimarka
İtalya
Fransa

17.Soru

İktisat literatüründe temel sektörler arasında birincil sektör olarak hangisi anılır?


İnşaat
Maden
Hizmetler
Sanayi
Tarım

18.Soru

I) Piyasa fiyatlarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yerleşik üretici birimlerin üretim faaliyetlerinin nihai sonucudur.II) Türkiye’nin GSYH’sı yıl sonu nüfusa bölünerek kişi başına GSYH bulunur.III) Dolar cinsinden kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’yı bulmak için cari fiyatlarla GSYH’nın ortalama döviz kuruna bölünmesi gerekir.IV) Ülkeler arası karşılaştırmalarda genelde Türk Lirası cinsinden kişi başına gelir rakamları kullanılır.V) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Üretim, gelir ve harcama yönünden olmak üzere üç şekilde tanımlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile alakalı yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II ve III
I, III ve IV
II, III ve IV
III, IV ve V
I, III ve V

19.Soru

Ülke ekonomilerinin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında kullanılan gösterge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Enflasyon 
 Reel Döviz Kuru
GSYH
TÜFE
KKBG/Milli gelir

20.Soru

I. ABD

II. Rusya

III. İtalya

IV. Japonya

V. Çin

Yukarıdakilerden hangileri G7 olarak tanımlanan ülkelerdendir?


I, II ve IV

I, III ve V

I, III ve IV

II, III ve IV

III, IV ve V