Türkiye Ekonomisi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Küresel Kriz karşısında maliye politikası kapsamında atılan adımlardan biri değildir?


Bankaların birbirlerinden dolar ve Avro üzerinden borç alıp vermelerine imkân sağlanmıştır.
Vergi borçlarına taksitlendirme imkanı getirilmiştir.
Yabancı fonların portföy yönetim şirketlerine bazı vergi avantajları sağlanmıştır.
Yurt dışı tedarikçilerden sağlanan kredilerde stopaj oranı % 5'e indirilmiştir.
İller düzeyinde farklı vergi indirimi uygulamasına gidilmiştir.

2.Soru

15 yıl boyunca yürürlükte kalan Teşvik-i Sanayi Kanunu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Yerli sanayiyi korumuş ve teşvik etmiştir.
Sanayi mallarının serbest ticaretini öngörmüştür.
Sanayi malı ithalatını serbest bırakmıştır.
Özel girişim yerine devlet girişimini desteklemiştir.
Dönemin devletçilik anlayışını yansıtmıştır.

3.Soru

I.1940-1945 döneminde ortalama yıllık nüfus artışı Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine inmiştir.

II. 1955-1960 döneminde nüfus artışı rekor düzeye ulaşmıştır.

III. Nüfus artış hızında ciddi düşüş 1975’ten sonra gerçekleşmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


4.Soru

Bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesinin mümkün olmadığını savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 


Quesnay
Malthus
Simith
Weber 
Hicks 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de son yıllarda sektörlerin üretimdeki paylarına ilişkin doğru bir bilgidir?


Tarım sektörünün payı yarıdan fazladır.
Sanayi sektörünün payı yarıdan fazladır.
Hizmetler sektörü en az paya sahiptir.
Tarım sektörü en çok paya sahiptir.
Hizmetler sektörü en çok paya sahiptir.

6.Soru

Kriz dönemlerinde bono ve tahvile ilgi değişim hangi boyutta yaşanmaktadır?


Talep artar

Talep azalır

Talep stabil kalır

Talep olmaz

Hisse senetlerine kayış yaşanır


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde sanayide ortaya çıkan sorunlar arasında yer alır? 


Rekabet  edememe sebebiyle verimsizlik
Merkezi planlamaya dayalı kamu yatırımları
Faizde darboğaz
İhracata dayalı sanayileşme
KİT’lerin özelleştirilmesi

8.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi önemli bor yataklarına sahiptir?


Türkiye-Rusya-ABD
Avrupa-Rusya-Orta Doğu
Asya-Türkiye
Rusya-Avrupa-Türkiye
ABD-Rusya

9.Soru

Cari işlemler hesabında açık oluşuyorsa ve sermaye girişleri ile bu açık giderilemiyorsa ödemeler bilançosunda denkleşme aşağıdakilerden kullanılarak sağlanır?


Kısa vadeli hazine borçlanma senetleri

Finansman bonosu

Merkez bankası rezervleri

Uluslararası krediler

Uzun vadeli hazine borçlanma senetleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal ‘in “Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa mey­dana gelen zaferler kalıcı olamaz, az zamanda söner. Bu sebeple en kuvvetli, en parlak zaferle­rimizin dahi temin edebileceği faydalı sonuçla­rı temin etmek için iktisadiyatımızın, iktisadi egemenliğimizin sağlanması, kuvvetlendirilmesi zorunludur... Yeni Türkiye’mizi layık olduğu mer­tebeye çıkarmak için vakit geçirmeden iktisadiya­tımıza önem vermek zorundayız”. Konuşmasında geçen “İktisadiyatımıza önem ver­mek zorundayız” ile belirtmek istediği gerçektir?


Tarımsallaşma

Sanayileşme

Kurumsallaşma

Okullaşma

Uzmanlaşma


11.Soru

Türkiye ekonomisinde 1960’lı yıllardan sonra ekonomik büyümeyi hızlandırabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi ekonominin temelini oluşturur?


Reel kalkınma planı
Büyüme stratejisi
20 yıllık kalkınma planı
Beş yıllık kalkınma planı
Planlı kalkınma stratejisi

12.Soru

2006 yılından itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır. Mali yapıdaki bu önemli değişiklik kamu maliyesinin temel ilkeleri bakımından birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bakımdan yanlış bilgi içermektedir?


Büyük ölçüde kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerde yer alması sağlanmıştır.

Harcamalar konusunda esneklikler sağlanmıştır ve harcama öncesi vize ve tesciller kaldırılmıştır.

Bütçe türleri, ulusal normlarca benimsenen biçimde yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır.

Kamuda uygulanan muhasebe geliştirilmiş ve aynı muhasebe sistemi kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe büyüklüklerinin TBMM’nin bilgisine sunulması sağlanmıştır.


13.Soru

Türkiye ekonomisinin uzun dönemde büyüme hızı ortalaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


%4

%5

%6

%7

%8


14.Soru

2006-2009 döneminde sosyal harcamaların en yüksek olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye
ABD
Brezilya
Hindistan
İngiltere

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kamunun toplam nakdi harcamamaları ile toplam nakdi gelirleri arasındaki farkı belirten" kamu kesimi borçlanma gereği kalemlerinde biri değildir?


Merkezi Yönetim Bütçe Açığı 

Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Açığı

Genel Yönetim Bütçe Açığı

Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe Açığı

Mahalli İdareler Bütçe Açığı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirmek istenen amaçlar arasında yer almaz?


Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği arttırmak, sektörün gelişme hızını sürdürülebilir kılmak
Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihtiyacını yurtiçinden karşılamak
Tarımda destekleme politikasını etkin bir araç olarak kullanma
Sektörde gelir düzeyini yükselterek, sektörler arasındaki gelir farklılıklarını gidermek
Tarımda destekleme politikasının etkinliğini azaltmak

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imalat sanayi kapsamına giren ürünler arasında yer alır?


Madenler

Taşlar

Elektrik

Tüketim malları

Gaz


18.Soru

24 Ocak 1980’de Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 17 adet karar ve Haziran 1980’de ek olarak uygulamaya konan 33 adet karardan oluşan 24 Ocak kararlarının ardından 1981'de yaşanan büyüme oranı kaç olmuştur?


4.5

4.8

5.1

5.5

6.0


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi giriş yaptığı ülkeye sermayenin yanı sıra teknoloji ve işletme bilgisi de getirmekte, ayrıca ülkede yaratılan katma değer ile birlikte istihdam ve rekabete önemli ölçüde katkılar sağlayabilmekte ve ihracata dönük sektörlere yapıldığında, dış ticaret dengesinde olumlu gelişmeler yaratabilmektedir?


Portföy yatırımları

Doğrudan yabancı yatırımlar

Krediler

Cari açık

Milli gelir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin ihracatında en yüksek paya sahip ilk üç kalem arasında yer alır?


Motorlu kara taşıtları

Mobilya

Pamuk ve mensucat

Metal cevheri

Tuz, kükürt, toprak, taş