Türkiye Ekonomisi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan dengeye verilen isim aşağıdaklerden hangisidir?


Kamu kesimi borçlanma gereği

Faiz dışı denge

Kamu sektörü borç geri ödemesi

Genel yönetim bütçe fazlası

Maliye politikası


2.Soru

T.C. Merkez bankasının fiilen göreve başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? 


1923
1932
1956
1920
1938

3.Soru

Türkiye ekonomisinin büyüme performansı aşağıda verilen dönemlerden hangisinde en yüksektir?


1923-1929

1930-1939

1946-1953

1990-2001

2002-2017


4.Soru

Aşağıdaki tarımsal arazi türlerinden hangisinin Türkiye’deki yüzölçümü diğerlerinden daha fazladır?


Orman
Sebze
Meyve
Nadas
Tahıl

5.Soru

Osmanlı Devleti’nde ilk açılan demir yolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?


İzmir-Aydın

İzmir-Turgutlu

İstanbul-Bağdat

İzmit-Ankara

Ankara-Konya


6.Soru

Türkiye’nin ekonomik yapısına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


2002-2011 arasında ortalama büyüme oranı %6,5 kadardır.
SGP ile hesaplandığında en büyük 15. ekonomidir.
İnsani kalkınma endeksinde 187 ülke içinde 92. sıradadır.
Tasarruf oranı %15’in altında seyretmektedir.
Düşük gelir gruplarında tasarruf oranı görece daha fazladır.

7.Soru

Günümüzde, hammaddeye dayanan, klasik üretim teknolojisi kullanan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil, demir-çelik ve gemi inşa gibi sa­nayiler emeğin ucuz olduğu gelişmekte olan ül­kelere kaymaktadır. Buna karşılık gelişmiş ülkeler, bilgi ve beceri gerektiren, araştırma ve geliştirmeye dayanan, ileri teknolojili sanayi dallarına yönel­mektedir. Dünyada sanayi sektöründe uluslara­rası karşılaştırmalı üstünlükler, doğal kaynak zenginliğinden çok, sahip olunan teknoloji se­viyesine bağlı bir duruma gelmiştir. Bu paragraftan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

                             


Gelişmiş ülkeler kendi ülkelerinde hava kirliliğine yol açacak sanayileri istememektedirler.

Sanayi sektöründe karşılaştırmalı üstünlükler teknoloji seviyesine bağlı duruma gelmiştir.

  

Emek yoğun sektörlerde üretilen malların talebi daha fazladır

Tüketiciler teknoloji yoğun ürünlere daha çok para harcamaya hazırdır.

Teknoloji yoğun piyasalar genellikle büyük metropollerde yer almaktadır. 


8.Soru

Aşağıdaki bankalardan hangisi ödeme sisteminde aksamalara sebep olabilecek geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek amacıyla, sisteme teminat karşılığında gün içi veya gün sonu kredi imkânı sağlayabilir.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
Kalkınma Bankaları
Yatırım Bankaları

9.Soru

Bir ülkenin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkı aşağıdakilerden hangisidir? 


Arbitraj
Tekel
Kabotaj
Avantaj 
Seyr-i Sefa

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1968-2017 yılları arasındaki dönemde GSYH’dan aldığı paylar göz önünde bulundurularak giderek büyümüştür?

                                                                                                        

 


Kamu sektörünün payı

Hizmetler sektörünün payı

Sanayi sektörünün payı

Eğitim sektörünün payı

Tarım sektörünün payı      


11.Soru

Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İhracat sürekli olarak ithalattan yüksektir.

İhracat ağırlıklı olarak ileri teknoloji ürünlerine dayalıdır.

İhracat sürekli olarak ithalattan düşüktür.

İthalatta lüks tüketim ağırlıklı paya sahiptir.

İhracat tanım gereği ithalatla aynı düzeydedir.


12.Soru

Aşağıdaki ülke gruplarından hangisi, Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahiptir?


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

Kuzey Amerika Birliği (NAFTA)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)

Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)


13.Soru

Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır?


1924

1925

1926

1927

1928


14.Soru

Türkiye’de ilk devalüasyon kaç yılında gerçekleştirilmiştir?


1923
1930
1946
1960
1965

15.Soru

Sanayi sektöründeki en büyük büyüme hızına hangi yıl ulaşılmıştır?


1949
1950
1951
1952
1953

16.Soru

I. Ticaret II. Turizm III. Eğitim Yukarıdaki hizmet grupları için katma değer yönüyle en yüksek paydan en düşük paya doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?


I – II - III
I – III - II
II – I - III
II – III - I
III – I - II

17.Soru

İthal ikameci bir anlayış içerisinde, öncelikle AB’ye üye ülkelerin tarım ürünlerinin tüketilmesi ve söz konusu yerli ürünlerin ithalata karşı korunması sağlanarak, AB tarım ürünleri ihracatının geliştirilmesi hedeflenen Ortak Tarım Politikası ilkesi  aşağıdakilerden hangisidir?


Tek tarım pazarı ilkesi

Ortak mali sorumluluk ilkesi

Kalkınma pazarı ilkesi

Topluluk tercihi ilkesi

Dolaşım ilkesi


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi özellikler hizmetler sektörünün özellikleri arasında yer almaz? 


Gayri maddi ve görünmez olmaları  
Ülkelerin yerli sanayilere sağladığı korumalardır.
Birçok hizmet işleminin sınır ötesi hareketi içermemesi dolayısıyla sektör, ulusal düzenlemeler ile korunmaktadır.
Az sayıda hizmet işleminin niteliği tüketicilerin hizmetlerin verildiği ülkeye gitmesini gerektirmektedir.
Hizmetler sektörü ekonomiye katma değer kazandırmaz

19.Soru

Hizmet sektörleri içinde diğer sektörlerdeki gelişmelerden en çok etkilenen sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Ulaştırma sektörü
Turizm sektörü
İnşaat ve müteahhitlik sektörü
Haberleşme sektörü
Ticaret sektörü

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımıdır ve bu sayede bireyler, firmalar ve resmî kurumlardan sağladıkları fonları, ihtiyacı olanlara kredi, plasman (yatırım) ve menkul değer olarak transfer eder? 


Sermaye kuruluşları

Katılım bankaları

Tüketici bankaları

Merkez bankaları

Mevduat bankaları