Türkiye Ekonomisi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

__________, Türk turizmi için çok önemli bir pazardır. Türkiye’ye gelen turistlerin yarıdan fazlası ve gecelemelerin yaklaşık dörtte üçü _____________ ülkeleri kaynaklıdır.


Orta Doğu

Uzak Doğu

Afrika

AB

ABD


2.Soru

1980 sonrası sanayileşmede ortaya çıkan sorunlar aşağıdakilerden hangisidir?


Rekabet edememe sebebiyle verimsiz üretim yapan imalat sanayi

Çin’in rekabeti sonucunda emek-yoğun sektörlerde pazar kaybı

Dış pazarın hedeflenmemesi

Uluslararası düzeyden yüksek fiyatla üretim yapan bir imalat sanayisi

İmalat sanayisinde ölçeğinin optimumun altında kalması


3.Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı kimin döneminde yapılmıştır?


I. Ahmed

IV. Murad

II. Mahmud

I. Abdülhamid

III. Selim


4.Soru

Hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna ne ad verilir?


Mutlak yoksulluk
Göreli (nispi) yoksulluk
Gıda yoksulluk
Gıda dışı yoksulluk
Barınma yoksulluk

5.Soru

Türkiye ekonomisinde alınan ilk kapsamlı istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir? 


4 Ağustos 1958
10 Ağustos 1970 
24 Ocak 1980 
5 Nisan 1994 
14 Nisan 2001

6.Soru

Türkiye'de 1923-2017 periyodunda büyüme hızının en düşük olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1923-1929

1930-1939

1940-1945

1946-1953

1954-1962


7.Soru

Türkiye’de 2000’li yıllarda kamu harcamalarının milli gelire oranı aşağıdaki aralıkların hangisinde olmuştur?


%5-%10
%11-%20
%21-%30
%31-%40
%40-%50

8.Soru

Türkiye’deki tüm kalkınma planları için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?


Sanayileşmeye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır.

Tarım teşvik edilmiştir.

İthal ikameci politikalar tavizsiz uygulanmıştır.

Özel sektör kamu sektörünün lokomotifi görevini yüklenmiştir.

Dışa bağımlı sanayi modeli uygulanmıştır.


9.Soru

Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör hangisidir?


inşaat
eğitim
sağlık
ticaret
ulaştırma, depolama ve haberleşme

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları çerçevesinde, Türkiye ile AB’nin tarım politikaları karşılaştırıldığında gözlemlenen yapısal farklılıklardandır?

 


Türkiye’de destek sisteminin dağınık yapılı olması

Türkiye’de tarımsal alanlarda faaliyet gösteren ailelerin küçük olması

Türkiye’de teknolojiden yeterince yararlanılmaması

Türkiye’de şehre göçün yoğun olması

Türkiye’de tarımda hayvancılığın payının düşük olması


11.Soru

Ekonomik faaliyetlere göre GSMH içinde 2011 yılında en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir?


Sanayi sektörü 
Ticari sektör
Tarım sektörü
Hizmetler sektörü
Dış ilişkiler sektörü

12.Soru

Osmanlı döneminde “Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatı" hangi yıl çıkarılmıştır? 


1913
1917
1911
1918
1912

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeyde fon açığının göstergelerindendir?


Rezerv varlıkları

Sıcak para mevduatı

Ödemeler bilançosu

Dolarizasyon

Tasarruf-yatırım dengesi


14.Soru

1946 yılında kurulan Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


İşçi Sigortaları Kurumu
Emekli Sigortaları Kurumu
Çalışan Sigortaları Kurumu
Memur Sigortaları Kurumu
İşçi Sendikası

15.Soru

Türkiye ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Türkiye’de idari açıdan 81 il bulunmaktadır
Türkiye’nin ülke topraklarının yüzde 3’ü Avrupa kıtasındadır.
Türkiye yüzölçümü büyüklüğüne göre yapılan sıralamada 34. sıradadır.
Dünya bor rezervlerinin yüzde 72 si Türkiye’dedir. 
Türkiye sahip olduğu akarsularla ciddi bir nehir taşımacılığı yapan ülkeler arasında yer alır

16.Soru

Meclis’te bir tasarının görüşülmesi sırasında baş gösteren parti içi muhalefet sonucunda, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü CHP’den ihraç edilmişlerdir. Bu karara karşı çıkan Refik Koraltan ve Celal Bayar’ın da Parti’den (CHP’den) istifa etmesiyle oluşan muhalefet, çok partili hayata geçiş izninin verilmesiyle 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti’yi kurmuşlardır. Çok partili hayata geçişe zemin hazırlayan bu tasarı aşağıdakilerden hangisidir?


Varlık

Millî Korunma

Teşvik-i Sanayi Kanunu

Çiftçiyi Topraklandırma Yasaları

Toprak Mahsulleri Vergisi uygulamaları


17.Soru

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 


Tanzimat Fermanı

Muhasebe-i Umumiye Kanunu

Kanunname-i Âli Osman

Kanun-i Esasi

Mecelle


18.Soru

Dünyada ilk merkez bankacılığı hangi ülkede ortaya çıkmıştır? 


ABD
İngiltere
Almanya
Japonya
Türkiye

19.Soru

Dünyada kamu gelirleri miktarı açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ülkelerden hangisi son sırada yer alır?


Hindistan
Türkiye
Arjantin 
Yeni Zelanda
Amerika Birleşik Devletleri 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların işlevleri arasında yer alır?


Hesaptan hesaba devir yaparak kaydi para oluşturmak
Para politikasını belirlemek
Reeskont kredisi vermek
Hükümetin haznedarlığını yapmak
Munzam karşılık oranını belirlemek