Türkiye Ekonomisi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye'de ilk kapsamlı istikrar kararları aşağıdaki tarihlerden hangisinde alınmıştır?


7 Eylül 1946

4 Ağustos 1958

10 Ağustos 1970

24 Ocak 1980

5 Nisan 1994


2.Soru

Türkiye’de korumacı dış ticaret politikalarından biri olan ithal ikameci sanayileşme stratejisi ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır?


1929 öncesi
1935
1945
1980
1989

3.Soru

Dünya'da ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan merkez bankacılığı sistemi hangi yılda kurulmuştur?


1694

1705

1750

1800

1810


4.Soru

2011 yılında ithalatımızın %88’i sermaye malı ve hammaddeden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ithalatımızın ağırlıklı olarak sermaye ve ara malından oluşmasının nedenleri arasında yer alır? I. Yerli üretimin ithal sermaye malı ve girdilere olan bağımlılığı. II. Yatırım malı ve hammaddenin üretimini yapacak tesislere gerekli işgücünün yetersizliği. III. İleri teknoloji ve sermaye yoğun ürünleri üretebilen yerli üretimin fazlalığı. IV. İleri teknoloji ve sermaye ürünlerini üretebilen yerli üretimin neredeyse hiç bulunmaması. V. İthal mallara olan bağımlılığın kırılamaması ve buna bağlı olarak ekonomi büyümeye başladığında ithalat talebinin artması.


II ve III
I, III ve v
I, IV ve V
II ve IV
II, III ve IV

5.Soru

Cumhuriyet tarihinde bir daha ulaşılamayan, sanayi sektöründeki %19,2’lik büyüme hangi yıl gerçekleşmiştir?


1952

1953

1954

1960

1962


6.Soru

Aşağıdaki döviz kuru rejimlerinin hangisinde resmi döviz rezervine daha az ihtiyaç duyulur?


Yönetimli kur rejimi

Sabit kur rejimi

Yarı sabit kur rejimi

Esnek veya dalgalı kur rejimi

Bant aralıklı kur rejimi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal desteklemede kullanılan "Alan Bazlı Tarımsal Destekler ve Doğrudan Gelir Desteği" ödemeleri arasında sayılabilir?


Yem bitkileri üretim desteği

Organik tarım desteği

Bitkisel ürün sigorta desteği,

Sertifikalı tohum üretim ve kullanım destekleri

Hanehalkına kırsal kalkınma yatırımlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dış Ticaret dengesi açısından Cumhuriyetin ilk on yıllık döneminin özelliklerinden biridir?


Korumacı bir hammadde ekonomisi

Türk lirasının değer kazanması

İç piyasalarda rahatlama

Yüksek dış ticaret fazlası  

Sınai üretimde korumacılık


9.Soru

İthal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayinin benimsenmesi görüşüyle, diğer istikrar tedbirlerinden farklılaşan karar aşağıdaki istikrar tedbirlerinden hangisinde alınmıştır?


4 Ağustos 1958 İstikrar Kararları

10 Ağustos 1970 İstikrar Kararları

24 Ocak 1980 İstikrar Kararları

5 Nisan 1994 Kararları

1 Ocak 1996 İstikrar Kararları


10.Soru

Borç krizleri içerisinde yer alan ülkenin dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesine ne ad verilir?


Konsolidasyon
Moratoryum
Disponibilite
Tersine dolarizasyon
Leasing

11.Soru

Türkiye'de karayolları kaç kısma ayrılmıştır?


I

II

III

IV

V


12.Soru

Türkiye coğrafyasında ısı farkının çok olduğu yüksek ve engebeli yerlerde hangi faaliyetlerin yoğunlaştığı görülür?


Hayvancılık
Bitkisel üretim
Sanayi faaliyetleri
Ulaştırma sektörü
Denizcilik faaliyetleri

13.Soru

İthalattan alınan tüm vergilerin oranı Ekim 1929'da %26 iken, bir yıl sonra bu oran kaça yükseltilmiştir?


%28

%29

%30

%33

%38


14.Soru

I. Vergi gelirleri II. Vergi dışı gelirler III. Tazminat gelirleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri düzenli kamu gelirleri arasında yer alır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

15.Soru

Türkiye'deki özelleştirmelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


2017'de Şeker fabrikaları özelleştirilmiştir.

Özelleştirme sadece satış olarak gerçekleştirilmiştir.

Özelleştirme ile devletin ekonomideki ticari faaliyetleri arttırılmıştır.

Türkiye’de özelleştirmeler 1994 yılında sona ermiştir.

İlk adımlar  24 Ocak 1980 kararları sonrasında atılmıştır.


16.Soru

Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Yarı kamusal mal

Tam kamusal mal

Özel mal

Klup malı 

Fakir mal


17.Soru

4651 sayılı Kanun’la TCMB’nin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?


fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak

parayı ve para politikasını kontrol etmek

ekonomide nihai ödünç mercii olmak

likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bulunmak

ekonomiyi fonlayacak en son merci olmak


18.Soru

Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılardan oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgeyi aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?


Cari işlemler hesabı
Ödemeler bilançosu
Sermaye hesabı
Resmi rezerv
Kar-zarar tablosu

19.Soru

Türkiye’de sosyal güvenlikle ilgili kurulan ilk kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 


Sosyal Güvenlik Kurumu  
Emekli Sandığı  
İşçi Sigortaları Kurumu  
Bağ-Kur  
Sosyal Sigortalar Kurumu 

20.Soru

1972-2011 döneminde Türk müteahhitleri en fazla hangi ülkede iş almışlardır?


Almanya
Polonya
Ukrayna
Rusya Federasyonu
Suriye