Türkiye Ekonomisi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 800 milyondan fazla meyve ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçlardan toplam 21 milyon ton meyve üretilmektedir. 2017’de üretilen meyvelerin toplam meyve üretimindeki payları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda, ilk sırayı hangi ürün almaktadır?


Turunçgiller (portakal, mandalina, limon vb.)

Tropikal meyveler (incir, muz, kivi, avokado vb.)

Baharat bitkileri (kırmızı biber, anason, kimyon vb

Yumuşak çekirdekli meyveler (elma, armut, ayva vb.)

Taş çekirdekli meyveler (şeftali, erik, kayısı, kiraz, vişne vb.)


2.Soru

Cari işlemler hesabının bir diğer alt hesap grubu da hizmetler ticaretidir. Hizmetler ticaretine aşağıdaki işlemlerden hangisi kaydedilmez?


Perakende ticaret
Turizm
Uluslararası taşımacılık
Transit ticaret
İnşaat

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok önem verilen ulaşım faaliyetidir?


Boru hattı yolu

Denizyolu

Havayolu

Demiryolu

Kara yolu


4.Soru

Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir. Bu tanıma aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?


Ödemeler dengesi
Cari işlemler hesabı
Sermaye hesabı
Resmi rezervler
Finans hesabı

5.Soru

Türkiye’de tüm kalkınma planlarında neye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır?


Tarım
Madencilik
Bankacılık
Hizmetler
Sanayi

6.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi gelişmekte olan ülkelerden biridir?


Almanya

Fransa

Türkiye

ABD

Hollanda


7.Soru

1990 yılından sonra Türkiye'de turizmin artması aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?


Yatak sayısının artmasına
Turistik belgeli tesis sayısının artmasına
Altyapının iyileşmesine
Sektöre verilen önemin artışına
Doların yükselmesine

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borsa krizlerinin temel sebeplerindendir.


Dış ticaret dengesindeki açıklar

Spekülatif davranışlar

Güven sorunu

Kısa vadede büyük çaplı sermaye çıkışı

Dünya piyasalarındaki hammadde ve emtia fiyatlarında aşırı hareketlilik


9.Soru

Döviz arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?


Döviz kuru
Döviz piyasası
Tahtakale piyasası
Çapraz kur
Efektif piyasa

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)' nın görevlerinden biri değildir?


Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek

Mali piyasaları izlemek

Reeskont ve avans işlemleri yapmak

Kapalı piyasa işlemleri yapmak

Zorunlu karşılıklar ve genel disponibilite ile ÖDEM ilgili usul ve esasları belirlemek


11.Soru

Çinicilik Gemi yapımı Dokumacılık Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 15.-18. Yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti’nin Dünyada öncü konumunda olduğu alanlardandır?


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III

12.Soru

Aşağıdaki yıllardan hangisi Türkiye’de turizm sektörü gelişiminin ivme kazandığı yıldır?


1980

1970

1990

2002

1995


13.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10 yılında özel girişime dayanan liberal ekonomi politikası izlenmiş, özel sektör korunarak teşvik edilmiş ve sanayileşmede bu kesime öncelik verilmiştir. Kamu kesimi 10 yıllık süre içinde, piyasa ekonomisinin çalışması için gerekli olan kurumsal ve yasal düzenlemeleri yapmış, demiryolu gibi önemli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Fakat sanayileşme diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır. Bu durumda devlet, bizzat kendisi kalkınma hamlesini başlatmak istemiştir. Devletçilik politikası, sanayileşmeyi hızlandırmak için bir alternatif olarak doğmuş ve devlet öncülüğünde planlı sanayileşme hedef alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu geri kalmanın sebeplerinden biri değildir?


İç rekabet

Girişimci azlığı

Sermaye yetersizliği

Nitelikli işgücü eksikliği

O günkü ekonomik şartlar


14.Soru

Sovyetler Birliği kaç yılında merkezi planlamayı uygulamaya koymuştur?


1918
1921
1930
1933
1944

15.Soru

Bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaç yılında kurulmuştur?


1930
1940
1950
1960
1970

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sosyal güvenlik sisteminin yapısal sorunları arasında yer almamaktadır?


Prim oranlarındaki yükseklik 
Af uygulamaları
Kayıt dışı istihdam
Emeklilik yaşı
İdari ve mali özerklik sorunu 

17.Soru

Türkiye’de boru hattı taşımacılığı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?


Batman-Dörtyol boru hattı
Türkiye-Irak petrol boru hattı
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı
Mavi Akım Projesi
Nabucco Hattı

18.Soru

Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan eğriye ne ad verilir?


Mutlak eşitlik eğrisi
Farksızlık eğrisi
Talep eğrisi
Arz eğrisi
Lorenz eğrisi

19.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “ ülkede çalışan (15 -64 yaş arası) her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısını” tanımlar?


İstihdam
Sosyal değişken
İşgücüne katılma oranı
Bağımlılık oranı
Aktif nüfus

20.Soru

Türkiye'de 2017 yılı itibari ile toplam işlenen tarımsal alanın %66'sını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır? 


Tahıllar

Nadas

Meyveler

Zeytin

Sebzeler