Türkiye Ekonomisi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mavi Akım boru hattı hangi ülkeden hangi ülkeye doğal gaz nakleder?


Ukrayna'dan Mısır'a
Rusya'dan Türkiye'ye
Almanya'dan Türkiye'ye
Belçika'dan Türkiye'ye
Türkiye'den Suriye'ye

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın sanayi yatırımı için seçtiği sektörlerden değildir?


Dokuma

Maden

Kâğıt ve selüloz

Eğiitim

Toprak ve seramik


3.Soru

Osmanlı devletinde ilk elektrik enerjisi üretim birimi hangi ilde kurulmuştur?


Adana
Kayseri       
Malatya       
Manisa       
Bursa       

4.Soru

1915 sayımına göre Osmanlı sanayisinde sermayedar ve işçi olarak aşağıdakilerden hangisi en çok orana sahiptir?


Rumlar

Türkler

Ermeniler

Yahudiler

Sırplar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Demokratik Parti’nin kuruluş tarihine aittir?


7-Jan-46
4-Jan-48
7-Feb-46
12 Eylül 1952
25-Mar-60

6.Soru

Döviz dar boğazını genişletmek ve ekonomide köklü değişimleri sağlamak için yürürlüğe konan; en kapsamlı istikrar programı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


24-Jan-79
24 Ocak 1980 
24-Jan-81
24-Jan-82
24-Jan-83

7.Soru

Cumhuriyet'in kurulışundan günümüze Türkiye'deki kamu harcamaları ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?


GSYH’ya oranında genel eğilim, tüm dünyada olduğu gibi, artış yönündedir.
1939-45 yılları arası kamu harcamaları artmıştır.
1950’li yıllarda ise ciddi dalgalanmalar olmamıştır.
Kriz yılı olan 2001’de ise kamu harcamaları ile gelirleri arasındaki fark maksimum (en yüksek) seviyeye ulaşmıştır.
GSYH oranı ile kamu giderlerinin GSYH oranı arasındaki fark %10’ların üzerinde seyrederken bu fark 2011 yılında %1,36’ya düşmüştür.

8.Soru

Türk bankaları ile AB bankaları karşılaştırıldığında aşağıda yer alanlardan hangisi doğrudur?


AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında 11’inci sırada yer almaktadır.

Türkiye’deki banka aktiflerinin GSYH’ya oranı AB ortalamasının yaklaşık dörtte biri kadardır.

Kredilerin GSYH’ye oranı bakımından AB ortalamasının üzerindedir.

Türkiye’de hem personel başına hem de şube başına hizmet verilen kişi sayısı AB ortalamasının oldukça üzerindedir.

Mevduatların GSYH’ye oranı açısından ise %48’ine karşılık gelmektedir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile kamu harcamalarının kısılması, reel ücret­lerin düşürülmesi, kamu yardımlarının azaltılması, para arzının daraltılması ve bu yolla toplam talebin kontrol altına alınması hedeflen­mektedir?


Fiyat kontrolleri

Tam istihdamın yaratılması

Faiz makası uygulaması

Dolarizasyon

Sıkı politikalar


10.Soru

“Ödenen vergiler/Milli gelir” aşağıdakilerden hangisini ölçmektedir?


Toplam vergi yükü 
Net vergi yükü 
Vergi yükü 
Vergi hasılatı 
Vergi marjı 

11.Soru

1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti 1954 yılına kadar yüksek büyüme oranları yakalamıştır. Ancak 1954 yılında iklim koşullarının değişmesi ve dış yardımların azalmasıyla birlikte yıllık büyüme oranları düşmeye başlamış, enflasyon oranları yükselmiş ve döviz sıkıntısı baş göstermiştir. Diğer yandan döviz rezervlerindeki azalmanın ithalat üzerindeki daraltıcı etkisi ve para arzını artırıcı politikalar, yüksek fiyat artışları yaşanmasına yol açmıştır. Özellikle 1957 yılından itibaren büyüme oranındaki sert düşüş etkisiyle 4 Ağustos 1958 İstikrar Kararları yürürlüğe konmuştur. Bu ifadeden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi yapılan düzenlemenin dışında kalır?


Dolar kuru 2.8 TL’den 9 TL’ye çıkarılarak devalüasyon yapılmıştır.
Bütçe dengesinin sağlanması amacıyla kamu harcamalarında kısıntı yapılmıştır.
KİT ürünlerine zam yapılmıştır.
Dış borçlar ödenmeye devam edilmiştir.
Dış ticarette serbestleşmeye gidilmiştir.

12.Soru

Türkiye’de ortalama büyümenin en yüksek olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1930-1939
1946-1953
1954-1962
1980-1989
1990-2001

13.Soru

Dünya üzerinde sadece belli bölgelerde yetişen tropikal ürünlerin Türkiye topraklarında da yetişebiliyor olması aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır?


Tarımsal hacmin küçük olması
Elverişli iklim ve doğa yapısına sahip olması
Tarımsal nüfüsun fazla olması
devlet müdahalesinin olması
Tarımda iktidarsız dönemler geçirmesi