Türkiye Ekonomisi Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1923'ten günümüze Türkiye ekonomininin ortalama büyüme hızı yüzde kaçtır?


5
10
15
20
25

2.Soru

Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçları 1917 yılında yayımlanmıştır. Buna göre Osmanlı sanayi, tüketim malları üretmekte, ara ve yatırım malları üreten sanayi dallarına sahip bulunmamaktadır. Sanayinin hammaddesi tarıma dayanmaktadır. Sanayi kuruluşları aşırı derecede Batı Anadolu’da yoğunlaşmış; bunlardan %55’i İstanbul’da, %22’si İzmir’de toplanmıştır. Sayımlarda yer alan 264 kuruluştan %19’u devlet veya anonim şirketler gibi tüzel kişilere aitken, %81’i ise gerçek kişilerindir. Söz konusu 264 sanayi kuruluşunun %20’si kimlere aittir?


Rum

Yahudi

Ermeni

Türk ve Müslümanlara

Yabancı olarak gayri Müslimler


3.Soru

Türkiye!deki hizmetler sektörü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


2018'de en yüksek katma değer artışı hizmet sektöründe olmuştur.

Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü ulaştırma ve depolamadır.

Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en yavaş gelişen alt sektör ticarettir.

Hizmetler sektöründe teknoloji kullanımı rekabet gücünü etkilemez.

Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörünün payı yıllar içerisinde düşüş göstermiştir.


4.Soru

Milli gelir ve büyüme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir ülke ekonomisi hakkında fikir veren temel ekonomik gösterge o ülkenin mal ve hizmet üretimini gösteren milli (ulusal) gelir hesaplarıdır.
Ulusal hesaplar sistemi bir ekonomideki üretim, gelir ve harcama faaliyetleri arasındaki ilişkiyi yansıtır.
Milli gelir hesaplarının gerçekçi olabilmesi, ülkedeki kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin düzeyine bağlıdır.
Kayıt dışı ekonomi yasadışı üretim ve yeraltı ekonomisi olarak 2 temel başlık altında incelenmektedir.
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) bir ülke vatandaşlarının yurtiçinde ve yurtdışındaki toplam mal ve hizmet üretimini ifade eder.

5.Soru

Türkiye'de 1999-2018 döneminde, kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin GSYH’ye oranı aşağıdaki dönemlerin hangisinde en fazladır?


1999-2004

2005-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2018


6.Soru

I. Türk sanayi planları,merkezi planlı ekonomilerdeki gibi doktriner değil pragmatikti.

II. Türk sanayi planları kolektivist sisteme geçiş için bir aşama niteliği taşımıştır.

III. Sovyetler Birliği’ndeki ekonominin her sektörünü kapsayan merkezi planlar ile benzeşmiştir.

Cumhuriyet Dönemi’nde devletçilik politikası çerçevesinde hazırlanan Türk Sanayi Planları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


7.Soru

Türkiye dünyada turizmim pazarında turizm gelirleri açısından ülke sıralamasında  kaçıncı sıradadır?


2.

4.

6.

8.

10.


8.Soru

İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdakilerden hangisidir? 


Fizyokrasi

Keynesyen İktisadı

ORDO İktisadı

Davranışsal İktisat

Monetarizm


9.Soru

1- Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünü mal piyasalarından ayıran bir fark değildir?


görünmez olması
depolanamaz olması
az sayıda sınır ötesi hareketi içermesi
ulusal düzenlemeler ile korunması
uluslararası düzenlemeler ile korunması

10.Soru

Beş yıllık kalkınma planları kaç yılından itibaren uygulamaya konulmuştur?


1955
1960
1963
1977
1980

11.Soru

2008-2015 yılları arasında birincil enerji tüketiminde en büyük paya sahip enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Kömür

Petrol

Yenilenebilir kaynaklar

Güneş

Doğal gaz


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararlarının daha önceki istikrar tedbirlerinden önemli bir farkını oluşturur?

 


İhracata sayalı sanayi benimsenmiştir

İlk defa develüasyona gidilmiştir

Vergiler yükseltilmiştir

Kamu harcamalarında kısıntı yapılmıştır

Maaş ve ücretler dondurulmuştur.


13.Soru

Mart 2012 itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 31 mevduat bankasından kaçı yabancı sermayelidir?


3
6
9
16
20

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2010 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'nin ithalatında en yüksek paya sahip kalemlerdendir?


Mineral yakıtlar
Muhtelif kimyasal maddeler
Demir eşya
Alüminyum
Kıymetli taşlar

15.Soru

Dönem içerisinde gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin kaydediliği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Ödemeler bilançosu
Cari İşemler Hesabı
Envanter ve bilanço
Milli gelir bilançosu
Dış ticaret bilançosu

16.Soru

FAO verilerine göre, tarım sektörü Dünya GSYH’sının yüzde (%) kaçını oluşturmaktadır?


2
3
4
5
6

17.Soru

Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin finansman dengesi iyi olmamasının nedenleri arasında sayılamaz?


Aktif sigortalı (prim ödeyenler)/ pasif sigortalı (aktif sigortalının yakını olarak hizmetten yararlananlar) oranının (aktüeryal dengenin) düşük olması

Kayıtdışı istihdam ve işsizlik oranlarının yüksek olması

Emekliliğe hak kazanma yaşının nispeten düşük tutulması (erken emeklilik)

Prim tahsilat oranlarının istenilen düzeyde olmaması

Genç nüfusun fazla yaşlı nüfusun az olması (nüfusun genç olması) 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmaları ifade eder?


Borç krizleri
Borsa krizleri
Para krizleri
Bankacılık krizleri
İkiz kriz

19.Soru

Türkiye’nin tasarruf ve yatırım dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yurt içi tasarruflar yetersizdir.

Özel kesim ve hanehalkı tasarrufları yetersizdir

Kamu kesimi tasarrufları yetersizdir.

Kamu tasarrufları aşırıdır.

Yatırım harcamaları tasarrufları aşmaktadır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan türleri arasında yer almaz? 


Borç krizleri 
Borsa krizleri 
Para krizleri 
Bankacılık krizleri 
Ekonomik krizler