Türkiye Ekonomisi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ülkenin nüfusu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?I. Bir ülke sınırları içinde yerleşik olan nüfus, ülke nüfusunu oluşturmaktadır.II. Ülke nüfusu ekonomideki temel üretim faktörlerinden emeğin (işgücünü) kaynağını oluşturur ve toplam tüketimi belirler.III. Artan nüfusa bağlı olarak eğitim ve sağlık harcamalarından daha fazla tasarruf edilir.IV. Nüfus sayımı ile toplumun başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru bir şekilde ortaya çıkaran veriler de elde edilir.V. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan nüfusun tespitine yönelik ilk nüfus sayımı 1921 yılında yapılmıştır.


I. III. V
I. II. IV
II. III. IV
III. IV. V
II. III. IV

2.Soru

Aşağıdaki ürünlerden hangisi üzerindeki tekel diğerlerinden daha önce kaldırılmıştır?


Şarap

Kahve

Kibrit

Bira

Barut


3.Soru

2017 yılında Türkiye’de hizmetler sektörünün (inşaat hizmetleri dâhil) GSYİH içindeki payı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?


72

65

60

55

50


4.Soru

Türkiye için hesaplanan gelire dayalı yoksulluk sınırı 2011 yılı için 4,041 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu sınıra göre yoksulların en fazla olduğu bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Doğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Akdeniz
Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Akdeniz
Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz
Akdeniz, Ortadoğu Anadolu ve Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz

5.Soru

Gelir arttıkça talebi düşen mallara nasıl adlandırılır?


Düşük Mallar
Zorunlu Mallar
Yüksek Mallar
Normal Mallar
Lüks Mallar

6.Soru

Heterodoks istikrar politikaları ile hedeflenen aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu harcamalarının kısılması

Reel ücretlerin düşürülmesi

Üretim ve istihdam düzeyine zarar vermeden enflasyonla mücadele edilmesi

Para arzının daraltılması

Kamu yardımlarının azaltılması


7.Soru

Üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak, hammadde ve yarı mamul
maddeleri işleyerek mamul madde hâline getiren tüm üretim faaliyetlerine ekonomi bilimi içinde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Dar anlamda sanayi sektörü

Dar anlamda tarım sektörü

Dar anlamda hizmetler sektörü

Geniş anlamda tarım sektörü

Geniş anlamda hizmetler sektörü


8.Soru

2006-2009 döneminde sosyal harcamaların en yüksek olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Ukrayna
Çek Cumhuriyeti
İspanya
İngiltere
Belçika

9.Soru

Aşağıdaki AB ülkelerinde hangisi kara yolu yoğunluğu bakımından diğerlerinin önünde yer almaktadır?


Avusturya       
Fransa       
Çek Cumhuriyeti 
Almanya       
Belçika  

10.Soru

Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz nakletmek için Karadeniz geçişli boru hattının ismi nedir?


Bakü-Tiflis-Ceyhan 

Mavi Akım

TANAP

Osmanlı Seyrisefain

TPAO


11.Soru

Türkiye ekonomisinde kamu borçlanmasından sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Merkez Bankası 
Sermaye Piyasası Kurumu 
BDDK 
TMSF
Hazine Müsteşarlığı 

12.Soru

Bir ülkenin kamu veya özel kesime ait dış borçlarıyla kamunun iç borçlarını ödeyememe durumuna ne ad verilir?


Borç krizleri
Borsa krizleri
Bankacılık krizleri
Para krizleri
İkiz kriz

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1933-1946 arasındaki ekonomi politikalarının özelliklerinden biri değildir?


Devletçi politikalar olması
Yerli sanayinin desteklenmesi
Kamu işletmeciliğinin artması
Özel girişimin özendirilmesi
Sıkça devalüasyon yapılması

14.Soru

Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı denilen kararlar ne zaman alınmıştır?


1950

1954

1958

1960

1961


15.Soru

6.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin İnsani gelişmişlik değerinin düşük olmasına yol açan faktörlerden biri değildir?


Hızlı nüfus artışı
İşsizlik 
Okullaşma oranının düşük olması
Coğrafi Konum 
Yüksek enflasyonist ortam

16.Soru

Kamu harcamalarının sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır?


Sağlanan ekonomik istikrarla birlikte 2010 yıllında %14,7’ye düşmüştür.
Personel harcamaları 1975 yılında en düşük orandadır.
1990'lı yıllarda faiz ödemeler olmamıştır.
KİT transferleri 2010 yılında yükselmiştir.
Yatırım harcamaları 1975 yılında yükselmiştir.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasına yol açan sebeplerden biri değildir?


Arz ve talepteki ani dalgalanmalar
Sürdürülemeyen büyüme ve belirsizliğin artması
Firma bilançolarının bozulması
Kurdaki aşırı oynaklıklar ve yanlış kur politikaları
Ödemeler dengesinde verilen açıklar

18.Soru

Uluslararası düzeyde gerçekleşen turizm, uluslararası taşımacılık ve transit ticaret, inşaat gibi işlemler ödemeler dengesinde hangi hesap altında kaydedilir?


Mal ticareti

Hizmet ticareti

Birincil gelir dengesi

İkincil gelir dengesi

Doğrudan yatırımlar


19.Soru

Bütün eksikliklerine rağmen, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) Hükûmet tarafından benimsenerek 17 Nisan 1934 tarihinde yürürlüğe konmuş ve 1934-1938 yıllarında uygulanmıştır. BBYSP’nin uygulaması devam ederken, 20-24 Ocak 1936 tarihleri arasında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın (İBYSP) hazırlıklarını yapmak üzere Ekonomi Bakanı Celal Bayar’ın başkanlığında Sanayi Kongresi toplanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasından üç ay önce, İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’ndan (İBYSP) vazgeçilerek yerine 5 Nisan 1939 tarihinde İktisadi Savunma Planı konulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın amaçlarından biri değildir?  


Elektrik enerjisi üretimine öncelik verilmiş

Liman yapımı gibi yatırımlara öncelik verilmiş

Maden ve hammaddelerin işlenerek ihracı amaçlanmış

Ara ve yatırım mallarını kapsayan ağır sanayiye ağırlık verilmiş

İthal edilmekte olan tüketim malları üretiminde belli artışlar sağlanmış


20.Soru

Aşağıdaki hangisi belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar arasında oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki bir rapordur?


Ödemeler Dengesi

Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Gayrisafi Milli Hasıla

Bütçe Dengesi