Türkiye Ekonomisi Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Batman- Dörtyol arasına döşenen Türkiye'nin ilk boru hattı ne zaman işletmeye açılmıştır?


1965
1966
1967
1968
1969

2.Soru

Türkiye ekonomisine ilişkin tasarruflarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Büyümenin en temel engellerinden birisi yetersiz tasarruflardır.
Tasarruf oranı 2000-2008 arasında ortalama %17 kadardır.
Tasarruf oranı giderek artmaktadır.
Hızlı büyüme dönemlerinde dahi tasarruf oranı düşmektedir.
Yatırımların finansmanında yabancı tasarruflara ihtiyaç duyulmaktadır.

3.Soru

Türkiye ekonomisinde  2001-2010 döneminde borç yükündeki azalmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi  temel olarak belirleyici olmuştur? 


Faiz harcamalarında düşüş
Transfer harcamalarında artış 
Yatırım harcamalarındaki artış
Merkez bankası kaynaklarının fon olarak kullanılması 
Emisyon 

4.Soru

Tasarruf aracı, işlem aracı, ölçü birimi olarak ulusal paradan yabancı paraya doğru bir yönelmeyi ifade eden para ikamesi özellikle hangi dönemlerde gerçekleşir?


İhracatın arttığı dönemler

İhracatın azaldığı dönemler

Kriz dönemleri

İthalatın arttığı dönemler

İthalatın azaldığı dönemler


5.Soru

I. Tüketim malları

II. Madencilik

III. Ara malları

IV. Elektrik Üretimi

Yukarıdakilerden hangisi TÜİK'in sınıflandırmasında imalat sektörü içinde yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

I ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bölge ve il merkezlerini, deniz ve hava li­manlarını birbirine bağlayan yollardır?

 


Köy yolları

Devlet yolları

İl yoları

İlçe yolları

Bölge yolları


7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde BAĞKUR’un hizmet sunduğu kesim doğru olarak belirtilmiştir?


Bütün devlet görevlileri

İşçi olarak çalışan kesim

Esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar

Askerler

Mülteci ve yurt dışından gelen göçmenler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş ekonominin diğer adıdır?


Az gelişmiş ekonomi
Gelişmiş ekonomi
Gelişmekte olan ekonomi
Ultra gelişmiş ekonomi
Gelişebilecek yapılan olan ekonomi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında yer almaz?


İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak
Sanayi sektörüne hammadde sağlamak
Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak
Tarım içi sektörlerde üretilen mallara arz yaratmak

10.Soru

Devlet Planlama Teşkilatı hangi yılda çıkarılan yasa ile kurulmuştur?


1920
1923
1924
1961
1982

11.Soru

Cumhuriyetin ilanından 1929 yılına kadar Türkiye'de devletin dış ticaret politikası belirleme yetkisinin sınırlı olmasının sebebi nedir?


Uluslararası Ticaret Anlaşması

Lozan Antlaşması

Merkez Bankasının olmaması

Osmanlı'dan devralınan borçlar

TL'nin değersiz oluşu


12.Soru

İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?I. İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE), ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan en yaygın ölçümlerden biridir.II. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kullanılan “İnsani Gelişmişlik Endeksi", “Beşeri Kalkınma Endeksi” olarak da isimlendirilir.III. Türkiye'nin milli gelir seviyesinin küresel ekonomik krizden az etkilenmesi ve doğumda beklenen yaşam süresinin artması, ülkenin İGE'sinde kötüleşmeye sebep olmuştur.IV. Türkiye 2011 yılı İGE sıralamasında durumu, bir önceki yıla göre, kötüleşerek üç basamak aşağıya inmiştir.V. Türkiye, 2011 yılı İnsani Gelişme Raporu’nda 187 ülke arasında 92’nci sırada yer almaktadır.


I. III. V
I. II. IV
I. II. V
II. IV. V
IIı. IV. V

13.Soru

İthal ikameci ve korumacı politikalara ağırlık verilmeye hangi yıllarda başlanmıştır?


1930’lu yılların ortalarından sonra
1940’lu yılların ortalarından sonra
1950’lu yılların ortalarından sonra
1960’lu yılların ortalarından sonra
1970’lu yılların ortalarından sonra

14.Soru

Türkiye’deki şartlar göz önüne alındığında dışa ve ithalata bağımlılığı en az olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaret

Tarım

İnşaat 

Ulaştırma

Turizm


15.Soru

Türkiye'de ilk devalüasyon hangi yıl gerçekleşmiştir?


1940

1946

1958

1963

1965


16.Soru

Merkez bankaları tarafından para arzının arttıtılması veya azaltılması uygulamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Faiz
Asli para
Enflasyon
Devülasyon
Tedarik parası

17.Soru

Türkiye’deki nüfus sayımları ve sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


İlk nüfus sayımında ülke nüfusu 20 milyon kişidir.  
Günümüzde nüfus sayımı TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre yapılmaktadır.  
İlk nüfus sayımında ülke nüfusunun çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır.  
İlk nüfus sayımına göre ülkede erkekler kadınlardan daha fazladır.  
Türkiye’de nüfus yoğunluğu giderek azalmaktadır. 

18.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?


Millî Müdafaa Kanunu

Dünya Ekonomik Krizi

Varlık Vergisi Kanunu

İktisadi Savunma Planı

Dünya Bankası Barker Raporu


19.Soru

Aşağıdaki vergi türlerinden hangisi vergi sisteminin 4 temel ayağından biri değildir?


Gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Motorlu taşıtlar vergisi
Katma değer vergisi
Özel tüketim vergisi

20.Soru

Türk ekonomisinin borçlanmadan yaşayamayacak bir işleyişe evrildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1950'ler

1960'lar

1970'ler

1980'ler

1990'lar