Türkiye Ekonomisi Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kamu gelirlerinin GSYH’ ya oranı daha yüksektir?


ABD
Brezilya
Hindistan
Türkiye
İngiltere

2.Soru

2010 yılı itibariyle toplam tarım alanı içerisinde en düşük paya aşağıdaki alanlardan hangisi sahiptir?


Sebze Bahçeleri alanı
Meyve-Zeytin – Bağ alanı
Nadas alanı
Çayır ve Mera arazisi
Orman Alanı

3.Soru

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ne zaman yürürlüğe konmuştur?


1933
1934
1935
1936
1937

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2008'de yaşanan krizde Para politikası kapsamında alınan tedbirlerden biridir?


KOBİ’lere 6 milyar TL'nin üzerinde kredi desteği verilmiş olması 

Bankaların birbirlerinden dolar ve Avro üzerinden borç alıp vermelerine imka^n sağ- lanmış olması

Vergi borçlarına taksitlendirme imka^nı getirilmiş olması

Hisse senedi kazançlarında yerli yatırımcıyauygulanan %10’luk stopaj sıfıra indirilmiş olması

Yurt dışı tedarikçilerden sağlanan kredilerde stopaj oranı %5’e indirilmiş olması


5.Soru

Öncelikle iç talebi karşılamak ve daha önce ithal edilen malları, ülke içinde üretip yurt içinde satmayı amaçlamak olarak ifade edilebilecek sanayileşme politikasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


İhracatı teşvik yöntemiyle sanayileşem

İç talebi destekleme politikası

Ara malları üretme politikası

Yatırım malalrını üretme politikası

İthal ikameci sanayileşem politikası


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sanayileşme anlamında karşı karşıya kaldığı en önemli sorundur?


Eğitimsiz iş gücü

Düşük verimlilik

Dışa bağımlılık

Tarım sektörüne olan bağımlılığın hala yüksek olması

Ürün kalitesinin giderek düşmesi


7.Soru

Türkiye’nin dış borcu ağırlıklı olarak hangi para birimi üzerinden yapılmaktadır?


Çin Yuanı

ABD Doları

Avro

İngiliz Sterlini

İsviçre Frangı


8.Soru

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin payına düşen borçlar hangi yıl ödenmeye başlanmıştır?


1925
1926
1927
1928
1929

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kamu kesimi iç borçlarının alacaklısı olarak en fazla paya sahiptir?


Merkez bankası
Tüzel kişiler
Yurtdışı yerleşikler
Menkul kıymet yatırım fonları
Bankacılık sektörü

10.Soru

Türkiye’nin 2011 yurtdışı inşaat yatırımları referans alındığında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi ülkeye en çok inşaat yatırımı yapmıştır?


Türkmenistan
Umman
Kazakistan
Afganistan
Hindistan

11.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa sanayi sayımı hangi yıl yapılmıştır?


1926

1927

1928

1929

1930


12.Soru

Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


Ulaştırma ve haberleşme 
Turizm 
Ticaret 
Medya
Basın

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eko­nomik faaliyetleri birincil (primary) sektör olarak tarım, ikincil (secondary) sektör olarak sanayi ve üçüncül (tertiary) sektör olarak hizmetler şek­linde sınıflandırılmaktadır?


Colin Grant Clark

Adam Smith

Baptiste say

David Ricardo

Stuart Mill


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk 10 yılında hükümetin yerli sanayicinin üretimini korumada kullandığı bir yöntem değildir?


İç vergilerden muaf tutarak
Prim ödeyerek
Ucuz kredi sağlayarak
İthal mallarına tüketim vergisi koyarak
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulayarak

15.Soru

Türkiye GSYH büyüklüğü bakımından 2017 yılında dünyanın kaçıncı büyük ekonomisi durumuna gelmiştir?


17.

18.

19.

20.

21.


16.Soru

Ödemeler bilançosunda denge gerçekleşmediğinde, denge sağlamak için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

 


Cari işlemler hesabı

Finans hesabı

Resmi rezervler hesabı

Sermaye hesabı

Döviz hesabı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2000-2018 dönemine ait toplam istihdam verileri içinde payı gittikçe azalan sektördür?


Kamu sektörü

Hizmet sektör

Sanayi sektörü

Eğitim sektörü

Tarım sektörü


18.Soru

Aşağıdaki AB ülkelerinden hangisi Türkiye'de yaptıkları doğrudan yatırım bakımından diğerlerine göre daha az paya sahiptir?


Hollanda
Almanya
Belçika
Yunanistan
Fransa

19.Soru

3.Nüfus artışı aşağıdaki makroekonomik değişkenlerden hangisini etkilememektedir?


Sermaye birikimi
İstihdam 
İşsizlik
Milli gelir 
Para arzı 

20.Soru

1930’lu yıllarda merkezi planlı bir ekonomiye sahip olan Sovyetler Birliği’nin, Dünya Ekonomik Krizini (1929 Buhranı) fazla hissetmemesi ve bu krizi Batılı ülkelerden daha rahat atlatması, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına yol açmıştır?


Sovyet uzmanlar grubuna sanayi program planı hazırlattırılmıştır.
17 Şubat 1925 tarihinde tarımda Aşar Vergisi kaldırılmıştır.
Atatürk ve İnönü'yü devletçilik politikasını izlemeye yöneltmiştir.
1927 yılında Türkiye’de ilk defa sanayi sayımı yapılmıştır.
1927 yılında Teşvik-i sanayi Kanunu yeniden yürürlüğe konmuştur.