Türkiye Ekonomisi Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketlere ne denir?


Regülasyon

İktisadi devlet teşekkülü

Kamu iktisadi teşebbüsü

İştirak

Kurumsal serbestleşme


2.Soru

Tarım sektörünün İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak, Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak, Sanayi sektörüne hammadde sağlamak, Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak, Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak, Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini koruma gibi bazı işlevleri vardır. Tanımı, “Gelecekte yaşayacak insanların refah düzeylerini azaltmadan, günümüzde yaşayan insanların refah düzeylerini artırma şeklinde tanımlanan bir kalkınma modelidir.”  şeklinde verilen  işlev aşağıdakilerden hangisidir?


İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak

Sanayi sektörüne hammadde sağlamak

Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak

Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini koruma

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak


3.Soru

Türkiye'deki ulaştırma sektörü ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Kara yoluyla sadece yük taşınmaktadır.

Kara yolları yapımı Demokrat Parti zamanında hızlanmıştır.

Ülkemizde demir yolunun ulaştırmadaki payı Avrupa'dan yüksektir.

Ekonominin büyümesi , ulaştırma ile haberleşmeye doğrudan bağlı değildir.

Türkiye’de yük taşımalarında ağırlık deniz yollarındadır.


4.Soru

Aşağıdaki politikaların hangisinde resmî rezervlere duyulan ihtiyaç en üst düzeyde gerçekleşmektedir?


İthal ikameci sanayileşme politikası

İhracata dayalı sanayileşme politikası

Sabit kur politikası

Dalgalı kur politikası

Dışa açık ekonomi politikası


5.Soru

Türkiye’de 1947 Kalkınma Planı (Vaner Planı) ile başlatılan ve 1958 İstikrar Kararlarının yürürlüğe girmesine kadar devam eden ekonomideki liberal dönem için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?


İç talep yüksektir.

Sanayi yerine tarımı teşvik edilmiştir.

İthal ikamesi yerine ihracatı teşvik edilmiştir.

Kamu kesimi yerine özel kesimi tercih edilmiştir.

Sanayi sektöründe kamunun payı azalmıştır.


6.Soru

Türkiye'de 100 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyeri sayısının toplam içindeki payı yüzde kaçtır?


0,2

1

5

7

9


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCMB'nın kullandığı geleneksel para politikası araçlarından değildir?


politika faiz oranı

açık piyasa işlemleri

devlet iç borçlanma senetleri

döviz müdahaleleri

reeskont kredileri


8.Soru

Osmanlı Devleti’nde hizmete alınan ilk demiryolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?


İstanbul-Bağdat

İstanbul-İzmit

İzmit-Ankara

İzmir-Aydın

İzmir-Turgutlu


9.Soru

Sanayiciler, gümrük tarifele­ri artırılarak sanayinin dış rekabetten korunmasını, bir sanayi bankasının kurulmasını, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasını, makine araç ve ge­reç ithaline vergi bağışıklığı sağlanmasını aşağıdakilerden hangisinde talep etmişlerdir?


İkinci Meşrutiyet döneminde

Milli iktisat döneminde

Osmanlı Bankasının kuruluşunda

İnhisarlar Umum Müdürlüğü kuruluşunda

Türkiye İktisat Kongresinde


10.Soru

Türkiye’ye gelen turist sayısında hangi yıldan sonra hızlı bir artış gözlenmiştir?


1950

1960

1970

1980

1990


11.Soru

__________________  için Türkiye’deki limanlara yeterli yük çekilememekte, Türkiye deniz yolunda transit bir ülke olamamaktadır.


Ölçek ekonomisi yakalanamadığı

Denicilik bankası kurulmadığı

Konteyner taşımacılığı yapılmadığı

Kabotaj hakkı olmadığı

Limanlarda elleçleme yapılamadığı


12.Soru

Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçları hangi yıl yayımlanmıştır?


1913

1914

1915

1917

1920


13.Soru

Tarımsal faaliyetler hangi nedenle bir kaç alt üretim sektörü ve analizi ile incelenmelidir?


Çok fazla yan dalı olduğu için
Rekabet avantajlarını analiz etmek için
Destek politikası geliştirmek için
Sektörün üretimini daralmak için
sektörün gelenekselliğini korumak için

14.Soru

Türkiye’de en çok göç veren bölgelere bakıldığında coğrafi ve iklimsel şartlara bağlı olarak üretimin özellikle sanayileşmenin yetersiz olması, göçü tetikleyen önemli unsurlardandır. Aşağıdakilerden hangisi en çok göç veren iki bölgedir?


Marmara ve İç Anadolu
Karadeniz ve Doğu Anadolu
Ege ve İç Anadolu
Akdeniz ve Doğu Anadolu
İç Anadolu ve Doğu Anadolu

15.Soru

Bir kişinin geliri 2000 TL ise, bireyin ödediği tüm vergi 700 TL ve bu kişinin kamu hizmetlerinden sağladığı yarar da 100 TL ise  bu kişi üzerindeki net vergi yükü aşağıdakilerden hangisidir?


%70

%60

%50

%40

%30


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi hizmetler sektörünün temel özellikleri arasında yer almaz?


Hizmetler sektöründe tüketiciye sunulan mallar gayri maddi ve görünmezler
Depolanamazlar
Hizmetler sektörü ulusal düzenlemeler ile korunmaktadır.
Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör ticarettir.
Hizmetler sektörüne konu olan mal ve hizmetler dayanıklı mal ya da hizmettir.

17.Soru

Türkiye topraklarının % kaçı Asya kıtasındadır? 


%98
%97
%94
%92
%90

18.Soru

Teşvik-i sanayi kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçlarına göre Osmanlıda sanayi ağırlıklı olarak hangi bölgede yoğunlaşmıştır?


Doğu Anadolu 
Ege
Batı Anadolu 
Güney Doğu Anadolu
İç Anadolu

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri arasında yer almaktadır?


Maddi bir yapıya sahiptirler

Hizmetler üretici ve tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratır

Transfer edilebilirler

Hizmet her şartta görünür bir yapıya sahiptir

Her zaman sınır ötesi hareketin oluşması gerekmektedir


20.Soru

Aşağıdaki vergilerden hangisi gelir adaletini sağlamada daha etkin bir vergidir?


Kurumlar vergisi
Özel tüketim vergisi
Katma değer vergisi
Kişisel gelir vergisi
Veraset ve intikal vergisi