Türkiye Ekonomisi Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

BM‘in yapmış olduğu ayrıma göre aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektöründe yer almaz?


Hükümet hizmetleri
Genel kamu hizmetleri
Dinlenme hizmetleri
Eğlence hizmetleri
Sağlık hizmetleri

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar politikalarına dair doğru bir ifadedir? 


Fiyat istikrarını sağlamak temel amaçtır.

Temel amaç üretimi artırmaktır.

Fiyat kontrolleri uygular.

Ücret kontrolleri uygular.

İstihdam düzeyini arttırmak temel amaçtır.


3.Soru

2017 yılında dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında kaç Türk firması yer almaktadır?


36

42

45

46

50


4.Soru

Türkiye’de inşaat ve müteahhitlik hizmetlerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yurtdışı müteahhitlik yatırımları 2003 yılından sonra hızla artmıştır.
İnşaat sektörü inşaat sanayisini de kapsayacak niteliktedir.
2011 yılı için GSMH içindeki inşaat sektör payı %5,9’dur.
Konut üretimi toplam yapı üretiminde %90 civarındadır.
Konut talebi 2008 yılından sonra düşüş yaşamıştır.

5.Soru

(i) Üretilmeyen ve finansal olmayan var­lıkların edinimi ve elden çıkarılması (kara parçası gibi maddi olmayan varlıklar ile bayilikler, ticari marka ve kira ile lisans gibi transfer edilebilir söz­leşmeler gibi maddi olmayan varlıklar), (ii) Serma­ye transferleri (borç affı ve diğer sermaye transfer­leri gibi) şeklindeki işlem kayıtları aşağıdaki hesaplardan hangisi altında toplanmaktadır?


Finans hesabı

Sermaye hesabı

Bankacılık hesabı

Yurtdışı üretim hesabı

Cari işlemler hesabı


6.Soru

Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü aşağıdakilerden hangisidir?


Ulaştırma ve  haberleşme 
İnşaat       
Ticaret       
Mali aracı kuruluşlar 
Konut       

7.Soru

Sanayi sektöründeki sorunlar kapsamında, Türkiye’nin Küresel Rekabet Endeksi’ndeki yerinin gerilemesi, sanayi sektörü açısından bir sorundur. Türkiye sanayileşme anlamında önemli adımlar atmış olmasına karşılık, dışa bağımlılığı devam etmektedir. İmalat sanayisinin sorunları ve eksikliklerine genel olarak baktığımızda sorunların devam ettiğini görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?


Kayıtdışı hala önemli bir sorundur.

Enerji maliyetlerinin yüksekliği devam etmektedir.

Ara ve yatırım mallarında içe bağımlı yapı devam etmektedir.

Çevre ve insan sağlığına uygun üretimdeki eksiklikler devam etmektedir.

Teşvikler ve piyasa düzenlemesinde yaşanan aksaklıklar tam anlamıyla giderilmemiştir.


8.Soru

Merkez bankacılığı Dünya'da ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır? 


1694

1700

1715

1800

1863


9.Soru

Osmanlı sanayisinde, yabancı sermayenin payı düşük, çevirici güç yetersiz ve teknoloji geriydi. 264 sanayi kuruluşunda toplam 20.977 beygir gücünde çevirici güç kullanılmıştı. Bu gücün %76’sı buhar makinelerinden, %13’ü petrol kullanan içten yanmalı motorlardan ve %6,5’i de elektrik motorlarından sağlanıyordu. Enerji daha çok kol gücüne dayanıyordu. Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi, 1902’de nerede kurulmuştur?


İzmir

Bursa

Adana

Ankara

İstanbul


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevleri arasında yer almaz? 


Açık piyasa işlemleri yapmak
Paranın değerinin korunmasına yönelik tedbirler almak
Reeskont karşılık oranları ve/veya disponibilite tutma oranlarına ilişkin kararlarda belirleyici olmak 
Reeskont ve avans işlemleri yapmak 
Ekonomik büyüme hedeflerini belirlemek 

11.Soru

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iş birliğiyle Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu’nun  açılmasıyla  Çin’den Avrupa’ya ürünler demiryoluyla kaç günde ulaşabilmektedir?


7

9

11

13

15


12.Soru

Türkiye’de GSYH hesaplamalarında esas alınan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Üretim

Tüketim

Harcama

Gelir 

Gider


13.Soru

Lozan Antlaşması’nın öngördüğü kısıtlamalar hangi yılda sona ermiştir?


1928
1929
1932
1934
1937

14.Soru

Türkiye’nin özellikle ulaştırma sektöründe en geride olduğu ulaştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Karayolu 
Demiryolu 
Hava yolu 
Kanal taşımacılığı 
Deniz yolu taşımacılığı 

15.Soru

2011 yılı itibariyle Türkiye ekonomisinde kişi başına düşen gelir dolar cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


12,000
7,800
10,444
5,000
8,800

16.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde aşağıdaki tarihlerden hangisinde devalüasyon yapılmamıştır?


4 Ağustos 1958
21 Eylül 1977
24 Mart 1984
5 Nisan 1994
22 Şubat 2001

17.Soru

Türkiye tarihinde senelik sanayi sektörü büyümesinin maksimum olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1929-1938
1944-1950
1952-1957
1974-1980
1984-1992

18.Soru

5.UNDP’nin 2011 yılı verilerine göre Türkiye insani gelişmişlik düzeyi bakımından                kaçıncı sırada yer almaktadır?


90
91
92
93
94

19.Soru

Yukarıdaki tabloya göre göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?


2018 yılı gelen turistlerin en düşük harcama yaptığı yıldır.

En çok turist 2014 yılında gelmiştir.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız ülkemizde turistlerden daha fazla bireysel harcama yapmaktadırlar.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın bireysel harcamaları giderek artmıştır.

En az turist 2001 yılında gelmiştir.


20.Soru

I. İhracatta ağırlık ileri teknoloji ve sermaye-yoğun ürünlerdedirII. ithalatta ağırlık sermaye ve ara mallarındadır.III. İhracatta sermaye malının payı zamanda içinde artmakla birlikte düşük seviyededirIV. 1983’ten sonra tüketim mallarının ithalattaki payı bazı yıllarda düşüş gösterse de, giderek artmıştırTürkiye dış ticareti ile ilgili olarak yukardakilerden hangileri söylenebilir?


Yalnız I
I ve II
II, III, ve IV
III ve IV
II ve IV