Türkiye Ekonomisi Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren 34 mevduat bankasından kaç tanesi kalkınma ve yatırım bankasıdır?


21

13

9

5

3


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yandan dış ticaret ve hizmet dengesini diğer yandan ise transferleri kapsadığı için, bir ülkede ekonominin rekabetçilik düzeyi, ulusal düzeyde kaynak ihtiyacı, dış ticaret ortakları ve dış ticaret ürünlerinin yapısı itibarıyla karşılaştırmalı üstünlükleri konusunda kapsamlı bilgiler vermektedir?


Borç senetleri

Rezerv varlıkları

Cari işlemler açığı

Sıcak para mevduatı

Ödemeler bilançosu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2000 krizinin ortaya çıkışında önemli bir role sahip olan bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılardan biri değildir?


Bankaların pasiflerindeki yabancı para ağırlığı (döviz pozisyon açığı)

Bankaların kaynaklarını yoğun olarak kamu iç borç senetlerinde kullanması

Aktif ve pasif kalemleri arasında vade uyumsuzluğu

Özel bankaların önemli kısmının holding ya da grup bankası olması

Bankaların büyük ölçekli olması ve öz kaynaklarının yeterli olması


4.Soru

Kamu kesimi borçlanma gereği hesaplanmak istenirse aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?


Konsolide bütçe açığı
KİT açıkları
Yerel yönetim açıkları
Sosyal güvenlik açıkları
Özel gelir ve fon açıkları

5.Soru

Türk müteahhitlerin en az iş aldıkları ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Rusya Federasyonu

Türkmenistan

Libya

Irak

Katar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler arasında yer alır?


Sigorta hizmetleri
Hastane hizmetleri
Meslek hizmetleri
Kira  hizmetleri
Eğitim hizmetleri

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da dış borç ödemelerini güvence altına alacak vergi ve harç gibi gelirlerin toplanması için kurulmuştur?


Moratoryum

Hazine i Hassa

Cemiyet-i Akvam

Düyun-u Umumiye

Bank-ı Osmani-i Şahane


8.Soru

Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?


Ulaştırma sanayisi

Enerji sanayisi

Teknoloji sanayisi

Gaz ve su sanayileri

İhracat sanayisi


9.Soru

I. Hesaptan hesaba devir yaparak kaydi para oluşturmak,

II. Kambiyo işlemleri yapmak,

III. Tahvil ve hisse senedi emisyonuna aracılık etmek.

Verilen ifadelerden hangisi/hangileri ticaret bankalarının temel işlevlerindendir?


Yalnızca I

Yalnızca II

I ve II

I ve III

I, II, III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet dışı gelirlerin kapsamında değildir? 


Gayrimenkul (kira geliri)

Mülk geliri

Müteşebbis gelirleri

Sosyal transferler

Haneler arası karşılıksız transferler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında yer almamaktadır?


Açık piyasa işlemleri yapmak

Hükûmetle birlikte Türk Lirası’nın  iç ve dış değerini korumak ve kur rejimini belirlemek

Zorunlu karşılıklar ve genel disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek

Reeskont ve avans işlemleri yapmak

Özel bankacılık sistemini düzenlemek


12.Soru

İktisadi Savunma Planı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


1938

1939

1940

1941

1942


13.Soru

Türkiye’de kamu gelirlerinin tarihsel gelişimi incelendiğinden, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Dolaylı vergilerin payı düşmektedir.
Dolaysız vergilerin payı düşmektedir.
Vergi gelirleri önemli ölçüde artmaktadır.
Vergi dışı gelirlerde bir artış trendi vardır.
Vergi dışı gelirlerde sert bir düşüş yaşanmaktadır.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile sanayileşme olmadan ülkenin kalkınama­yacağını ileri süren devlet adamlarının sayısı artmaya başlamıştır?


İkinci Meşrutiyet

Birinci Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı

Milli İktisat Dönemi

Osmanlı Bankasının kurulması


15.Soru

2017 yılı itibarıyla Türkiye'deki mevduat bankalarının sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


31

32

33

34

35


16.Soru

Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılardan oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgeye ne ad verilir?


Cari İşlemler Hesabı
Sermaye hesabı
Ödemeler Dengesi
Gelir Dengesi
Portföy Hesabı

17.Soru

Aşağıdaki ulaşım türlerinden hangisi mal taşımacılığı açısından en ucuzdur?


Demiryolları

Denizyolları

Havayolları

Karayolları

Boru hatları


18.Soru

Ekonomi içindeki payı giderek büyüyen hizmetler sektörünün gelişimi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?


Dünyada yaşanan hızlı kentleşmeye
Ekonominin iyileşmesine
Gelir düzeyinin artmasına
İthalatın artmasına
Ekolojik tarımın gelişmesine

19.Soru

Türkiye’nin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


Amele Birliği 
Emekli Sandığı
Bağkur
SSK
İşçi Sigortaları Kurumu

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Telekomünikasyon Kanunu’nda yer alan hizmet niteliklerinden biri değildir?


Görev sözleşmesi

İmtiyaz sözleşmesi

Ruhsat sözleşmesi

Genel izin sözleşmesi

Vekalet Sözleşmesi