Türkiye Ekonomisi Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Batman-Dörtyol boru hattına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?


Bölgenin en büyük boru hattıdır.
Türkiye’nin ilk boru hattıdır.
Türkiye’nin tek boru hattıdır.
Faaliyete başlayan en yeni boru hattıdır.
Henüz inşa aşamasında olan bir boru hattıdır.

2.Soru

Toplam hayvan stokunun canlı hayvan türüne göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sırada hangi hayvan türleri yer alır?


Sığır-Koyun-Keçis
Sığır-Keçi-Koyun
Keçi-Koyun-Sığır
Koyun-Keçi-Sığır
Koyun-sığır-keçi

3.Soru

1980 sonrasındaki uygulamalar yüzünden dışa kapalı ve rekabetçi olmayan bir yapıya bürünen sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?


Büyük ölçekli işletmelerden oluşan sanayi yapısı
Düşük kapasite kullanımı ve geri teknoloji kullanımı
Rekabet eksikliğine dayalı kalitesiz üretim
Aşırı korumanın etkisiyle etkinlikten uzak üretim
Pazarlarda tekelleşme ve yüksek maliyet yapısı

4.Soru

İç ve dış kaynak yetersizliği nedeniyle, hemen her alanda üretim kapasitesi sınırlanmıştır. Hızla artan maliyet baskısı altında ekonominin üretim ve rekabet gücü düşmüştür. Yükselen fiyatlar genel düzeyi nedeniyle yaşam maliyeti sürekli olarak artmıştır. Bu şartlar altında, önemli ölçüde dışa kapalı, katı devletçi bir ithal-ikameci ekonomik yapı çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum karşısında uygulanan 24 Ocak Kararları ekonomide istikrarı sağlayamamış ve 1998 yılında ekonomide yeni bir kriz yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında yer almaz?


Yetersiz büyüme oranları
Azalan işsizlik
Yükselen kamu açıkları
Sürekli büyüyen dış borçlar
Döviz talebinde artış

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sadece nakit döviz işlemleri için geçerlidir?


Efektif kur

Döviz kuru

Vergi kuru

Rezerv kuru

Sıcak para kuru


6.Soru

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur. Bu kanun kaç yılına kadar uygulanmıştır?


1996

2000

2002

2006

2010


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkez birimleri arasında yer alan müdürlüklerden biridir?


Su Yönetimi

Çay işletmeleri

Meteoroloji

Eğitim ve Kontrol

Tarım İşletmeleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dönemde ortaya çıkan dışa kapalı ve rekabetçi olmayan sınai yapının başlıca özelliklerinden biri değildir?


Ölçek ekonomilerinden yararlanmayan küçük ölçekli işletme birimleri
Rekâbet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim
Pazarlarda tekelleşme
Yüksek kapasite kullanımı ve ileri teknoloji
Yerli girdi payını arttırmaya yönelik fakat aynı zamanda uzmanlaşmadan uzaklaşan üretim

9.Soru

Toptan ticaret yapan işletmeler arasında birinci sırada yer alan sektör aşağıdakilerden hangisidir?


elektrik-elektronik

Turizm

Dokuma

Gıda

Yapı malzemeleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü içinde yer almaz?


Madencilik

Taş ocakçılığı

Elektrik-gaz-su sanayileri

Canlı hayvan-küçükbaş üretimi

İmalat sanayi


11.Soru

Finansal veya reel sektörlerdeki dengesizliklerin giderilmesi amacıyla hükümetlerin uyguladıkları istikrar politikaları kaç grupta sınıflandırılır?


2
3
4
5
6

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti dönemi uygulamalarına ilişkin yanlış bir önermedir?


Liberal politikalar benimsenmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır.
Ekonomik devletçiliğe soğuk bakılmıştır.
Yeni KİT’ler kurulmuş ve KİT kapsamı genişletilmiştir.
Altyapı yatırımlarına önem verilmiştir.
Sanayi sektörü küçülme yoluna gitmiştir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeye döviz girişinin yolları arasında değildir?


Dış ticaret
İç borç
Dış yardım
Dış kredi
Yabancı portföy yatırımı

14.Soru

Hangi kanun ile Türk Telekom kamu iktisadi kurumu kapsamından çıkartılarak bir şirkete dönüştürülmüştür?


4500

4501

4502

4503

4504


15.Soru

Tarımsal ihracatın payının en yüksek olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?


1970
1980
1990
2000
2010

16.Soru

Tarımda Aşar Vergisi Birinci İktisat Kongresi’nin önerileri doğrultusunda kaldırılınca, devlet önemli bir gelir kaybına uğramıştır. Çünkü devlet gelirlerinin ortalama %25’ini aşar vergisi sağlamaktaydı. Aşar (onda biri) vergisi, ürünün değeri üzerinden %12,5 oranında “ayni” veya “nakdi” olarak alınmakta ve iltizam usulüyle tahsil edilmekteydi. Aşar Vergisi kaç yılında kaldırılmıştır?


1923

1924

1925

1926

1927


17.Soru

Ulusal malların dış ülkelerde rekabetine önem verilerek, karşılaştırmalı üstünlükler esas alınarak üretime yönelme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


İthalata dayalı sanayileşme
İthal ikameci sanayileşme
TL ye dayalı sanayileşme
İhracata dayalı sanayileşme
Dövize dayalı sanayileşme

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin göreli refah düzeylerini karşılaştırmada kullanılan bir göstergedir?


Gerçek kişisel üretim
Reel GSYH
Cari GSYH
Gerçek kişisel tüketim
Nominal GSYH

19.Soru

Cumhuriyetin ilk on yılı içinde sanayi sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), diğer adıyla Gayri Safi Ulusal Gelir (GSUG), içindeki payı yüzde kaçlar seviyesinde seyretmiştir?


5
10
15
20
25

20.Soru

Aşağıdaklierden hangisi 24 Ocak (1980) Kararları'nın özelliklerinden DEĞİLDİR?


İthal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilmiştir

ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modeli benimsenmiştir

İthalatta liberalizasyona (serbestleşme) gidilmiştir

Kaçakçılık ve karaborsaya, ve haksız rekabete yol açmıştır

Yatırım ve ara malları üretimine öncelik veren anlayış bırakılmıştır