Türkiye Ekonomisi Final 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye insani gelişme endeksinde hangi ülke grubuna girmektedir?


Çok yüksek insani gelişme
Yüksek insani gelişme
Orta insani gelişme
Düşük insani gelişme
Düşük ve altı insani gelişme

2.Soru

6.Türkiye’de vergi yükünün tarihsel gelişimi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


1970’li yıllarda keskin bir artış eğilimi vardır. 
1985 yılı sonrasında önemli ölçüde azalma eğilimi göstermektedir
Değişmemektedir
Azalmaktadır
Artmaktadır

3.Soru

Düzey 2 bölgelerine göre yoksulluk oranlarına baktığımızda, yoksulluk oranları hangi bölgede yüksektir?


Doğu Marmara

Doğu Karadeniz

Ege

Akdeniz

Orta Anadolu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de en büyük alt sektördür?


Ticaret
Hammadde sanayi
İmalat sanayi
Hayvancılık
Turizm

5.Soru

Demokrat Parti döneminde Türk ekonomisinde yabancı sermaye oranı bakımından en yüksek paya sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Batı Almanya
ABD
Fransa
İsviçre
İngiltere

6.Soru

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR, hangi kanun ile tek çatı altında toplanmıştır?


5490 sayılı kanun 

5395 sayılı kanun 

151 sayılı kanun 

5502 sayılı kanun 

5434 sayılı kanun 


7.Soru

Temelinde ortodoks nitelikli politikalara dayanan istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir?


24 Ocak 1980 istikrar programı

10 Ağustos 1970 istikrar programı

4 Ağustos 1958 istikrar programı

1978 ve 1979 yıllarındaki istikrar kararları

5 Nisan 1994 kararları


8.Soru

15-18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayinin gelişimine önemli katkısı olan örgütlü birlik aşağıdakilerden hangisidir? 


Lonca teşkilâtı
Medreseler
Müderrishaneler
Mektepler
Tersaneler birliği 

9.Soru

Türkiye’de ulusal gelir hesaplarına harcamalar yönünden baktığımızda, GSYH'de "I" kalemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?


Nihai iç talep

Devletin nihai tüketim harcamaları ve yatırım harcamaları toplamı

Net dış talepteki değişim

Özel sektörün yatırım harcamaları

Stok değişimi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının iç borçlanmayla finanse edilmesinin yan etkileri arasında düşünülebilir?

I. Kamu borçlanması yurt içinde faiz oranlarının artmasına neden olabilir

II. Faiz oranları, paranın kullanılması ile oluşan büyümeden yüksekse, gelir dağılımını bozabilir

III. Reel faiz oranı, özel sektörün yatırım yerine devlete borç vermesine neden olabilir.


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yanlız II


11.Soru

Hizmetleri somut bir ürünle sonuçlanmayan tüm faaliyetler olarak tarif eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Colin Grant Clark

Jean Fourastie

Adam Smith

Alfred Marshall

Jean Baptiste Say


12.Soru

Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne denir?


Konvertibl döviz
Döviz kuru
Efektif kur
Çapraz kur
Para ikamesi

13.Soru

KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketler aşağıdakilerden hangisidir? 


İktisadi Devlet Teşekkülü

Regülasyon

Deregülasyon

Kamu İktisadi Teşebbüsü

İştirak


14.Soru

1980’li yıllardan sonra Türkiye’de hangi politika uygulanmaya başlanmıştır?


İthal ikameci sanayileşme politikası

İhracata dayalı sanayileşme politikası

Sabit kur politikası

Dalgalı kur politikası

Dışa açık ekonomi politikası


15.Soru

Dünyadaki doğrudan yatırım stokunun yüzde 18'ine sahip olan ve dünyada en fazla doğrudan yatırım çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Hong Kong
İngiltere
Fransa
ABD
Almanya

16.Soru

Para veya bankacılık krizlerinden birinin ortaya çıkmasının ardından her iki krizin birlikte yaşandığı durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Borsa Krizleri
Para Krizleri
Borç Krizleri
İkiz Krizler
Bankacılık Krizleri

17.Soru

I. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün kurulması

II. Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması

III. Türkiye İş Bankasının kurulması

Yukarıdaki olaylar hangi sırayla gerçekleşmiştir?


I-II-III

II-III-I

I-III-II

III-II-I

II-I-III


18.Soru

Türkiye'de yük taşımacılığı ağırlıklı olarak aşağıdaki ulaştırma sektörlerinden hangisi ile gerçekleştiriir?


Demiryolu taşımacılığıyla
Denizyolu taşımacılığıyla
Havayolu taşımacılığıyla
Karayolu taşımacılığıyla
Boru hatları taşımacılığıyla

19.Soru

I. Bursa

II. Antalya

III. Konya

K.Tarım

L. Sanayi

M.Hizmetler

Yukarıdaki illeri bölgesel gayri safi katma değere en az fazla katkı sağlayan endüstri ile eşleyiniz. 


I-K; II-L; III-M

I-L; II-K; III-M

I-L; II-M; III-K

I-K; II-M; III-L

I-M; II-L; III-K


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 10 Ağustos 1970 tarihinde alınan istikrar kararlarından biridir?


Bütçe dengesinin sağlanması amacıyla kamu harcamalarında kısıntı yapılmış, KİT ürünlerine zam yapılmış ve KİT’lerin Merkez Bankası kaynaklarıyla finansmanına sınırlamalar getirilmiştir

Emisyon hacmi kısıtlanmıştır

Döviz alım işlemlerinde 1 dolar başına 6,22 TL vergi alınması kararlaştırılmıştır

422 milyon dolar düzeyindeki dış borçlar ertelenmiş ve yeni bir ödeme planına bağlanmıştır

%67 oranında devalüasyon yapılmış, dolar kuru 15 TL olarak belirlenmiştir