Türkiye Ekonomisi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi G-20 üyesi ülkelerden biridir?


İran
Irak
Mısır
İsrail
Türkiye

2.Soru

Ekonomik gelişme ve kalkınmada en büyük itici gücün teknik gelişme olduğunu ve ülkelerin hangi seviyede olduklarının buna göre belirlendiğini ifade edip, ekonomideki sektörleri “üç sektör” altında toplayan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


Colin Grant Clark ve Jean Fourastie
Jean Fourastie ve David Ricardo
David Ricardo ve Colin Grant Clark
Karl Marx ve Jean Fourastie
Adam Smith ve Jean Fourastie

3.Soru

Cumhuriyetin hangi döneminde dış ticaret ikili anlaşmalarla yürütülmeye başlanmıştır?


1923-1932 Dönemi

1933-1945 Dönemi

1946-1962 Dönemi

1963-1979 Dönemi

1980-1990 Dönemi


4.Soru

Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan karşılıksız transferler ödemeler dengesinde hangi hesap altında kaydedilir?


Dış ticaret dengesi

Hizmetler ticareti dengesi

Birincil gelir dengesi

İkincil gelir dengesi

Finans hesabı


5.Soru

Türkiye, aşağıdaki doğal kaynakların hangisi bakımından fakir sayılmaktadır?


Bor
Su
Doğal taş
Perlit
Mermer

6.Soru

2011 yılında sanayi sektörünün GSYİH içerisindeki payı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?


19
29
39
49
59

7.Soru

Osmanlı kaç yılında dış borç ödemesi yapamayacağını (moratoryum) ilan etmiştir?


1875
1869
1867
1863
1862

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde özel girişime dayanan liberal ekonomi politikası iz­lenmiş, özel sektör korunarak teşvik edilmiş ve sanayileşmede bu kesime öncelik verilmiştir?


Kamu iktisadi teşekküllerinin yerinin ekonomide arttığı dönemde

Tarım satış kooperatif birlikleri kurulmaya karar verilmesi aşamasında

Türkiye Cumhuriyetinin ilk 10 yılında

Türkiye İktisat Kongresinde alınan kararlarla

İnhisarlar Umum Müdürlüğü gözetiminde


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlıca imalat sanayi dalları arasında yer almaz?


Gıda
Turizm
Giyim
Elektronik ürünler
Kimya

10.Soru

Yıl içerisinde yabancı ülkelerle yapılan bütün ekonomik faaliyetlerin kaydedildiği bilanço aşağıdakilerden hangisidir?


Dış ticaret bilançosu

Ulusal bilanço

Envanter ve bilanço

Milli gelir bilançosu

Ödemeler bilançosu


11.Soru

Aşağıdaki dönemlerden hangisi Türkiye Ekonomisi için altyapı yatırımları dönemi olarak bilinir?


1930-1940
1940-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1980

12.Soru

Türkiye’de yoksulluk ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


Açlık sınırının altında kalan nüfusun oranı oldukça düşük seviyelerdedir.

Kişi başına günlük harcaması, cari satın alma gücü paritesine göre, 1 doların altında kalan fert bulunmamaktadır.

Eğitim seviyesi arttıkça, yoksulluk oranlarının düştüğü görülmektedir.

Toplam nüfusun önemli bir kesimini oluşturan lise altı eğitimliler için yoksulluk oranı %12 seviyesindedir.

Hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk oranı azalmaktadır.


13.Soru

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlere ne denir?


Tam Kamusal Mal / Hizmet

Yarı Kamusal Mal / Hizmet

Kamu ekonomisi

Kamu harcaması

Kamu kesimi


14.Soru

Hizmetler sektörünün istihdam içindeki payına inşaatı da eklediğimizde hizmetler sektörünün istihdamdaki payı 2017 yılında yaklaşık yüzde kaçtır?


65

61

55

50

45


15.Soru

1960’lı ve 1970’li yıllarda, Türkiye’nin dünya ekonomisiyle bütünleşmesini engelleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


İthal ikameci politika uygulaması

Dönemin yöneticilerinin başarısızlığı

İş adamları

Öğrenci hareketleri

Yabancı devletler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biri değildir?


İhracat

İthalat

Hizmetler

İkincil yatırım kaynaklı gelirler

Portföy hareketleri


17.Soru

Aşağıdaki uluslararası ekonomik işlemlerden hangisi ödemeler dengesinde sermaye hesabında kaydedilir?


Üretilmeyen ve finansal olmayan varlıkların edinimi ve elden çıkarılması

Mal ticareti

Hizmet ticareti

Doğrudan yatırımlar

Portföy yatırımları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2002 ile 2017 arasında finansal derinlik bağlamında Türk bankacılık sektörünün durumu ile ilgilidir? 


Borç senetlerinin getirisi yükselmiştir.

Faizlerde yükselme söz konusudur.

Bono ve tahvilin payı yükselmiştir.

Mevduatın ve hisse senetlerinin milli gelir içindeki payları düşmüştür.

Finansal varlıkların milli gelir içindeki payında yükseliş görüşmüştür.


19.Soru

I. 1980 yılına kadar özellikle dayanıklı tüketim malları sanayisinde büyük ölçüde ithal ikamesi gerçekleştirilmiştir.  II. 1970’li yıllarda iç pazarın dış rekabete karşı korunması sonucunda özellikle montaj sanayisi dalında etkinliği düşük, iç piyasada tekel yaratan bir sanayi yapısı meydana gelmiştir. III. 1980 sonrasında izlenen politikalar ve plan hedefleri çerçevesinde tüketim mallarının payında artışara ve yatırım mallarının payında düşüş meydana gelmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


20.Soru

Bir ülkede toplumu oluşturan fertlerin belirli durumları o ekonominin üretim gücünü ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumların dışında kalır?


Bireylerin sayısı
Bireylerin cinsiyeti
Bireylerin yaşı
Bireylerin mesleği
Bireylerin hobileri