Türkiye Ekonomisi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye ekonomisi açısından değerlendirilmemiş sektör aşağıdakilerden hangisidir? 


Denizcilik 
Tarım 
Sağlık 
Demiryolu 
Kara taşımacılığı 

2.Soru

2010 itibariyle ülkemizde ihracatta en fazla paya sahip olan fasıl aşağıdakilerden hangisidir?


Kazanlar, makine ve cihazlar, alet ve parçaları
Demir ve çelik
Motorlu kara taşıtları
Örme giyim eşyası ve aksesuarları
Mineral yakıtlar ve yağlar

3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi tarım sektörünün temel karakteristiğine aykırıdır? 


Tarım insan için ekonomik değer yaratan besinlerin üretimini olanaklı hale getirir.
Sektör, bitkisel ve hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ile ilgili faaliyet alanlarını kapsar.
Durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetleri de sektör kapsamına girmektedir.
Ülkelerin ekonomik gelişme düzeyi yükseldikçe, tarım yarattığı katma değer sanayi ve hizmetler sektörünü geçer.
Tarım sektörü ormancılık faaliyetlerini de kapsar.

4.Soru

1963 yılında başlayan planlı ekonomi döneminden günümüze (2019) kadar Türkiye’de kaç adet kalkınma planı hazırlanmıştır? 


9

10

11

12

13


5.Soru

Osmanlı Devleti'nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi nerede ve hangi tarihte kurulmuştur?


İstanbul 1913
Adana 1902
Ankara 1920
İstanbul 1902
Ankara 1913

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finans hesabı altında yer almaz?


Yurt içinde doğrudan yatırım

Portföy hesabı-yükümlülükler

Yurt dışı doğrudan yatırım

Hizmetler dengesi

Portföy hesabı-varlıklar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meyvecilikte Türkiye'nin son yıllarda artan rekabet gücü nedenleri arasında YER ALMAMAKTADIR?


Meyve üretimine eğitim ve girişimcilik düzeyi yüksek, daha nitelikli üreticilerin girmesi

Asya ve tropikal bölgelerde üretilebilen meyvelerin üretilmesine başlanması ile ürün çeşitlemesine gidilmesi

Üreticilerin özellikle AB ülkeleri başta olmak üzere, satın alma gücü yüksek ülkelere yönelmeleri

Kentlilik ve gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak, aynı ürünü dört mevsim tüketme alışkanlığının yaygınlaşması

Doğu Anadolu bölgesinin pek çok meyve türünün üretimine müsait olması


8.Soru

Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi nerede ve ne zaman kurulmuştur?


1900-İstanbul
1901-Ankara
1902-Adana
1903-İzmir
1904-Samsun

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünü etkileyen eğilimler arasında yer almaz?


Teknoloji kullanımının yaygınlaşması
Yeni hizmet alanlarının ortaya çıkması
Dış kaynaklardan edinmenin önem kaybetmesi
Yeni mesleklerin ortaya çıkması
Üretim ve hizmet alanlarının bütünleşmesi

10.Soru

Ekonomik olarak en avantajlı taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?


Karayolları taşımacılığı
Denizyolları taşımacılığı
Havayolları taşımacılığı
Demiryolları taşımacılığı
Boru hatları taşımacılığı

11.Soru

%67 oranında devalüasyon yapılmış, dolar kuru 15 T olarak belirlenmiştir. Mali disiplin kapsamında vergiler yüksel­tilmiş, maaş ve ücretler dondurulmuş, KİT ürünlerine zam yapılmıştır. Ekonomideki arz daralmasını gidermek mak­sadıyla ithalatta teminat oranları düşürül­müş, miktar kısıtlamaları da azaltılmıştır. Sıralanan tedbirler aşağıdaki istikrar kararlarından hangisine aittir?


1978

1970

1958

1980

 

1994 


12.Soru

IMF tarafından da desteklenen ortodoks politikaların milli gelir, istihdam ve reel ücretler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kamuoyu tarafından desteklenme oranı düşüktür. Bu ifadeden yola çıkılarak ortodoks istikrar politikaları kapsamında aşağıdakilerden hangisi tercih edilen politika araçlarından biri değildir?


Sıkı para politikası uygulanması
Faiz oranlarının düşürülmesi
Sıkı maliye politikası uygulanması
Sıkı gelirler politikası uygulanması
Fiyat kontrollerinin kaldırılması

13.Soru

Türkiye’de en fazla üretilen sebze aşağıdakilerden hangisidir? 


Karpuz
Çilek 
Üzüm 
Kiraz
Muz

14.Soru

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, PTT, Denizcilik Bankası ve Devlet Malzeme Ofisi, kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) hâline .................. döneminde dönüştürülmüştür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


CHP iktidarı 

Demokrat Parti iktidarı

Adalet parti iktidarı

Milliyetçi cephe iktidarı 

ANAP iktidarı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan, enflasyon veya durgunluk şeklinde kendini gösteren dengesizlikler ile üretim faktörleri piya­salarında meydana gelen ve istihdam düzeyini de etkileyen dengesizliklerden oluşmaktadır?

       


Siyasi krizler

Mali krizler

Bankacılık krizleri

Reel krizler

Finansal krizler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TÜİK'in gelir dağılımı eşitsizlik ölçüsü olarak yayımladığı birimlerden biri değildir?


Gini katsayısı
Yüzdelik gelir dilimleri
Yüzde payları
Lorenz eğrisi
Medyan gelir

17.Soru

Türkiye’de demiryolu ve ulaştırma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Elektrikli demiryolu hattı AB ortalamasın yakındır.
Anakentlerin çoğu arasındaki taşımacılık konvansiyonel hatlarla yapılmaktadır.
Demiryollarındaki gar sayısı 100’den daha azdır.
Kullanımda olan hızlı tren hattı demiryolu taşımacılığı için yeterlidir.
Artan demiryolu yapımı demiryolu kullanımını yeterince etkileyemeyecektir.

18.Soru

Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla hizmet sektörünün ekonomideki payı yüzde kaçtır?


56

67

72,5

75

80


19.Soru

Güçlü ekonomiye geçiş programı aşağıdaki krizlerin hangisinden sonra yürürlüğe konmuştur?


1958       
1994
2001
2008       
1978 

20.Soru

Kalkınma planlarında sanayide yapısal değişim aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?


İthal ikameci politikanın terkedilmesine

Sanayi kuruluşlarına yapılan sübvansiyonların arttırılmasına

Sanayi üretimi içinde ara ve yatırım mallarının payının artmasına

Ara sanayi sektörlerinin desteklenmesine

Yabancı sermayenin ülkeye gelişinin kolaylaştırılmasına