Türkiye Ekonomisi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hızlı ekonomik büyüme (geniş anlamda kalkınma) için ülkenin daha fazla yatırıma dolayısıyla tasarrufa ihtiyacı vardır. Ekonominin mantığında ise yatırımların tasarruflara eşit olması gerekir. Aşağıdaki sebeplerden hangisi 1988-2001 döneminde tasarruf oranının azalmasında etken değildir?


Kamu tasarruflarındaki düşüş önemli rol oynamıştır
Özel sektördeki tasarruf eğilimindeki düşüş
Artan sosyal güvenlik açıkları
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) zararları
Bütçe açıkları

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “ Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesi” tanımına aittir?


Dar anlamda özelleştirme
Geniş anlamda özelleştirme
Kamu iktisadi kuruluş
Kamu iktisadi teşebbüsleri
Regülasyon

3.Soru

Aşağıdakilerden açıklamalardan hangisi merkez bankasının ne tür bir banka olduğunu gösterir?


Nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bulunur.

Ekonomiyi fonlayan ilk merciidir.

Özel sermaye ile kurulur.

Fiyat istikrarı konusunda yetkisi yoktur.

Enflasyonu kontrol altında tutma görevi yoktur.


4.Soru

I. Maaş ve ücret II. Yevmiye III. Müteşebbis Yukarıdaki gelir türlerinden hangisi ya da hangileri Türkiye’de 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında üretilen GSYH içinde %5’ten daha düşük bir paya sahiptir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

5.Soru

Mayıs 2006’ da kabul edilen 5502 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


İşçi Sigortaları Kurumu
Türkiye İş Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
Rekabet Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu 

6.Soru

I. İhracatII. Portföy hesabıIII. Hisse SenetleriIV. Borç SenetleriV. Yurtdışından Doğrudan YatırımYukarıdakilerden hangileri finans hesabının alt kalemi içersinde yer alır?


Yalnız I
I ve II
II, III, ve V
I, II, III ve IV
II, III, IV ve V

7.Soru

2017 yılı itibariyle Türkiye'deki ilk beş bankanın toplam aktiflerdeki, mevduatlardaki ve kredilerdeki payları ne kadardır?


%30-35

%40-50

%55-60

%65-70

%75-80


8.Soru

Osmanlı’dan devralınan az sayıda sanayi kuruluşunun, yüksek düzeydeki rekabetten korunması ve sanayi sektörünün gelişebilmesi için, Türkiye İktisat Kongresi’ne katılan sanayiciler sanayinin dış rekabetten korunmasını istemişlerdir. Bunun için birtakım tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden değildir?


Bir sanayi bankasının kurulması

Makine araç ve gereç ithaline vergi bağışıklığı sağlanması

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulması

24 Ağustos 1928’e kadar gümrük tarifelerinin 1 Eylül 1916 tarihinde olduğu seviyede tutulması

İhracata dönük sanayilerin kullandıkları ithal hammaddelerin gümrük vergisinden muaf tutulması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin yapısal olarak diğer ürünlerden farklılaştığı noktalardan biri değildir?


Hizmetler maddi değildir, bu yüzden somut bir karşılıkları bulunmaz.
Hizmetlerin stoklanması mümkün değildir.
Hizmetler sektörü sadece ulusal düzenlemelerle korunmaktadır.
Az sayıda hizmet işleminin niteliği tüketicilerin hizmetin sunulduğu yere gitmesini gerektirmektedir.
Hizmetler sektörü uluslararası kuruluşlar tarafından hiçbir düzenlemeye tabi değildir.

10.Soru

1950-1960 dönemi ne dönemi olarak bilinir?


Altyapı yatırımcılığı
Üstyapı yatırımcılığı
Sanayi yatırımcılığı
İhracat yatırımcılığı
Maden yatırımcılığı

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk 10 yılında sanayileşmede başarılı olunamamasının sebeplerinden biri değildir?


Ekonomik şartlar
Devletçilik politikası
Girişimci azlığı
Dış rekabet
Nitelikli işgücü eksikliği

12.Soru

Ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan en yaygın ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?


İnsani Gelişmişlik Endeksi
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Endeksi
Uluslararası Endeks
Çevresel Performans Endeksi
Sürdürülebilir Kalkınma Endekslerinin

13.Soru

Aşagıdaki yargılardan hangisi tarımın iktisadi bir sektör olduğu yargısına destek olarak gösterilemez?


Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili olması
Ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesiyle ilgili olması
Tarımsal alet ve makinaların üretim faaliyetlerinde bir bedel karşılığında kullanılmasıyle ilgili olması
Tarımsal ürünlerin taşınması ve saklanmasıyla ilgili olması
Sadece toprakla ilgili olması

14.Soru

Türk finansal sisteminde önemli bir ağırlığı olan bankacılık sektörü önemli ilerlemeler kaydettiği ekonomik kriz hangi yılda olmuştur?


1999

2000

2001

2002

2003


15.Soru

Türkiye'de sabit kur rejimi hangi yıllara kadar uygulanmıştır?


1960'lı

1970'li

1980'li

1990'lı

2000'li


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide istikrarın sağlanmasında kullanılan temel unsurlardandır?


Bankalar

Tam istihdam

Dolarizasyon

Faiz makası

Milli gelir


17.Soru

Ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmaları ifade eden kriz türü hangisidir?


Borç krizleri

Bankacılık krizleri

Borsa krizleri

Para krizleri

Mortage krizleri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarımın istihdama en fazla katkı yaptığı iller arasında bulunmamaktadır?


Ağrı

Kastamonu

Van

Erzurum

Gaziantep


19.Soru

Türkiye’nin dış borçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Büyük kısmı kısa vadeli borçlardan oluşur.

Büyük kısmı Merkez Bankası tarafından yapılır.

Büyük kısmı hanehalkı sektörü tarafından yapılır.

Büyük kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılır.

Üçte birinden daha azı kısa vadelidir.


20.Soru

24 Ocak 1980  kararları ile temel dönüşüm aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir?


İthal ikâmeci strateji terk edilerek, dış ticarete dayalı büyüme stratejisi benimsenmiştir
Ülke ekonomisinde sermaye yoğun alanlara yatırım yapılması öngörülmüştür. 
Emek mobilitesine izin verilmiştir. 
Dışarıda üretilen mal ve hizmetlerin ülke içi üretimleri teşvik edilmiştir. 
Döviz giriş – çıkışı serbest bırakılmıştır.