Türkiye Ekonomisi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık krizlerinin çıkmasında, bankacılık sektöründen kaynaklanan nedenlerden biri değildir?


Yasal düzenleme ve denetlemelerdeki yetersizlikler

Zayıf muhasebe standartları

Düşük kamu açıkları

Bankaların varlık ve yükümlülüklerinin vade yapısındaki dengesizlikler

Ahlaki tehlike (istismar riski) ve ters seçim sorunları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler arasında yer almamaktadır?


Ülkedeki para hacminin artması

Arz ve talepteki ani dalgalanmalar

Enflasyon ve enflasyonu düşürmeye dönük yanlış politikalar

Firma bilançolarının bozulması

Finansal serbestleşmeye erken geçiş ve deregülasyon


3.Soru

Türkiye’de tarımın istihdamdaki payı 2000-2017 döneminde .....I.......  dan ......II...  seviyesine ............III.....

Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bulunmaktadır?


%36, %19, gerilemiştir

%40,  %50, artmıştır

%16, %25, artmıştır

%60, %30, gerilemiştir

%50, %28, gerilemiştir


4.Soru

Türkiye’de yolcu ve yük taşıma esasına göre ağırlık hangi taşımacılık türündedir?


Demiryolları

Denizyolları

Havayolları

Karayolları

Boru hatları


5.Soru

Türkiye’de aşağıdaki sektörlerden hangisi tekel durumundadır?


Turizm
Havayolları
Denizyolları
Demiryolları
Haberleşme

6.Soru

Türkiye İktisat Kongresi hangi yılda gerçekleştirilmiştir?


1923

1924

1925

1926

1927


7.Soru

2006 yılından itibaren başlayan yeni bütçe ve sınıflandırma sistemine göre aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarından biri değildir?


Personel Harcamaları
Faiz Giderleri
Sosyal Güvenlik Harcamaları
Cari Transferleri
Vergi Harcamaları

8.Soru

Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu ayırıma göre hizmetler sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


Hükümet hizmetleri
Genel kamu hizmetleri
Teşebbüs hizmetleri
Özel kuruluşların hizmetleri
Danışma hizmetleri

9.Soru

Temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir? 


Merkez Bankaları

Mevduat Bankaları

Katılım Bankaları

Kalkınma Bankaları

Yatırım Bankaları


10.Soru

Devalüasyon yapılmış (Dolar 2.8TL’den 9TL’ye çıkarılmış, dolar başına 6.22TL vergi alınması planlanmıştır.), bütçe dengesinin sağlanması amacıyla kamu harcamalarında kısıntı yapılmış, dış borçlar ertelenmiş, dış ticarette serbestleşmeye gidilmiş, emisyon hacmi kısıtlanmıştır. IMF desteği ile oluşturulan istikrar programı kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki istikrar kararlarından hangisine aittir? 


1978

1970

1958

1980

1994


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bu­lunur?


Merkez bankası

Özel bankalar

Devlet bankaları

Katılım bankaları

Sermaye kuruluşları


12.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları kaç yılında basılmıştır?


1916

1923

1927

1928

1929


13.Soru

Ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan en yaygın ölçümlerden biri de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kullanılan “İnsani Gelişmişlik Endeksi (IGE)” diğer adıyla “Beşeri Kalkınma Endeksi”dir. 2011’de UNDP, İGE değerlerine göre ülkeleri 4 gruba ayırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz?


Orta insani gelişme
Yüksek insani gelişme
Normal insani gelişme
Düşük insani gelişme
Çok yüksek insani gelişme

14.Soru

Denizyolu yük taşımacılığının diğer taşımacılık biçimlerine göre daha avantajlı olmasının temel nedenleri arasında aşağıdaki seçeneklerde verilen kriterlerden hangisi gösterilemez?


Deniz ulaştırması ucuzdur.
Deniz yolunun inşa ve bakım gideri yoktur.
Konteyner taşımacılığının getirdiği kolaylıkları barındırması
Kabotaj hakkının varlığı nedeniyle limanları ve kıyıların serbestçe kullanılabilmesi
Hızlı olması

15.Soru

Parayı ticarete doğrudan konu olan bir meta şeklinde görmeyen, onu ticarette mübadelenin yapılmasına imkân tanıyan bir araç olarak ele alan bir finansal aracı türü olan bankalara ne ad verilir?


Merkez Bankası
Özel Sermayeli Bankalar
Fondaki Bankalar
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları

16.Soru

1952-1957 yılları arasında sanayi sektörünün ortalama büyüme hızı % kaçtır?


10.5
11
11.5
12
12.5

17.Soru

10.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sosyal güvenlik sisteminin yapısal sorunları arasında yer almamaktadır?


Af uygulamaları
Kayıt dışı istihdam
Emeklilik yaşı
İdari ve mali özerklik sorunu 
Prim oranlarındaki yükseklik 

18.Soru

Osmanlı aşağıdaki tarihlerden hangisinde moratoryum(dış borç ödemesini yapamayacağını) ilan etmiştir? 


1538

1770

1875

1980

1994


19.Soru

  1. Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.
  2. Arazi yapısı genellikle düzdür, dolayısıyla üretimde ölçek avantajı vardır
  3. Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.
  4. Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha kolay hem de ekonomik olarak uygundur.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tarım sektörüne devlet müdahalesinin gerekçeleri arasındadır? 


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TÜİK’in tarımsal üretim değeri verilerine göre ,2010 yılında bitkisel üretimde en yüksek payı almıştır?


Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler
Sebzeler
Meyveler
İçecekler
Baharat bitkileri