Türkiye Ekonomisi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hane halkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu ne olarak adlandırılır?


Göreli (nispi) yoksulluk
Geçici yoksulluk
Mutlak yoksulluk
Kalıcı yoksulluk
Mevsimsel yoksulluk

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e göre hizmet sektörünün içinde yer almamaktadır?


Hükümet hizmetleri

Genel kamu hizmetleri

Özel kuruluş hizmetleri

Dinlenme hizmetleri

Üretim faaliyetleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sektörler bazında en büyük gelir payına sahip olan sektördür?


Tarım
İmalat sanayi
Hayvancılık
Hizmet
Hammadde sanayi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cari açık analizlerinde yer alan önemli parametrelerden değildir?


Portföy akımları
Dış krediler
Dış ticaret akımları
Yerli sermaye yatırımları
Döviz rezervleri

5.Soru

Demokrat Parti'nin ekonomik politikası hangi anlayışa sahipti?


Devletçi
Liberal
Sosyalist
Merkantalist
Deflasyonist

6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?


Arz ve talepteki ani dalgalanmalar

Sürdürülemeyen büyüme ve belirsizliğin artması

Enflasyon ve enflasyonu düşürmeye dönük yanlış politikalar

Firma bilançolarının düzelmesi

Finansal serbestleşmeye erken geçiş ve deregülasyon


7.Soru

Denizyolu taşımacılığına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Günümüzde dış ticarete konu olan malların %80 kadarı denizyolu ile yapılmaktadır.
Deniz ulaştırması karayoluna göre 75’e 1 oranında daha ucuzdur.
Denizyolunun bir avantajı da inşa ve bakım giderinin olmamasıdır.
Konteynır taşımacılığı Dünyada hızla artmaktadır.
Türkiye deniz yollarında büyük ölçekli çalışan ve transit bir ülkedir.

8.Soru

Hizmetler alt sektörleri içerisinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaret
İnşaat
Ulaştırma ve haberleşme
Mali aracı kuruluşlar
Konut

9.Soru

Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır? 


Bitkisel üretim  
Madencilik   
Taş ocakçılığı  
İmalat sanayi  
Elektrik, gaz ve su alt sektörlerini 

10.Soru

Dünyada bulunan bor rezervinin yaklaşık %73’ü hangi ülkede bulunmaktadır? 


Japonya 

Rusya 

Macaristan 

Almanya 

Türkiye 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Resesyon” un tanımına aittir?


Pozitif büyümedir
Sıfır veya negatif büyümedir
Büyümenin yatay seyretmesidir
Durgunluk + Enflasyon + İşsizlik oranlarında yükselmedir
Büyüme hızındaki ani düşüştür

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi IMF türü geleneksel daraltıcı ortodoks istikrar politikalarının uygulanmasında genel olarak tercih edilen
araçlardan biri değildir? 


Sıkı para politikası

Devalüasyon

Sıkı gelirler politikası

Faiz oranlarının düşürülmesi

Sıkı maliye politikası


13.Soru

Döviz piyasası döviz arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Bu piyasada oluşan fiyata döviz kuru denir.Türkiye'de döviz piyasası ve döviz kuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Türkiye’de döviz kuru yükseldiğinde ihracat canlanmakta ithalat pahalılaşmakta, düştüğünde ise ithalat teşvik edilmekte ihracat ise düşmektedir.
24 Ocak 1984 Kararlarından sonra döviz piyasasının serbestleştirilmesine yönelik çeşitli kararlar alınmıştır.
Mayıs 1980’de yayımlanan Maliye Bakanlığı tebliği ile Merkez Bankası’na uluslararası ekonomik gelişmeleri de esas alarak döviz kurunu belirleme yetkisi verilmiştir.
Ağustos 1988’e gelindiğinde döviz kurunun serbestçe belirlenmesi yönünde önemli bir adım atılmış, TCMB bünyesinde döviz ve efektif piyasaları açılmıştır.
Türkiye’de döviz işlemleri serbest döviz piyasası ve kamu bankaları denetimindeki döviz ve efektif piyasasında yapılmaktadır.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevre hizmetlerinden biridir?


Perakende

Sigorta

Hastane

Rekreasyon

Hıfzısıhha


15.Soru

Tüm ekonomilerde iktisadi kalkınmanın başlangıç aşamasında öncelikli olarak tanımlanan sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaret

Tarım

Ulaştırma

Haberleşme

Turizm


16.Soru

Aşağıda verilen yerlerden hangileri bor rezervinin bulunduğu bölgelerdir?

I-Eskişehir-Kırka

II-Kütahya-Emet

III- Ankara-Polatlı

IV-Bursa-Kestelek

V-Balıkesir-Bigadiç


I-II-III

I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-IV-V

I-II-III-IV-V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toptan satış ticareti hizmetleri, perakende hizmet­leri ve franchising hizmetlerini kapsar?


Mali hizmetler

Dağıtım hizmetleri

Eğitim hizmetleri

Turizm ve seyahatle ilgili hizmetleri

Sağlığa ilişkin ve sosyal hizmetler


18.Soru

I. Stoklanamaz olma II. Somut olmama III. Daima kullanıcının ayağına götürülme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hizmetlerin özellikleri arasında yer alır?


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi IMF’ye göre ödemeler dengesinin tutulduğu sürelerden biridir?


3 ay

5 ay

6 ay

7 ay

9 ay


20.Soru

Eylül 2018 itibarıyla kredilerin dağılımında %54'lük pay aşağıdakilerden hangisine aittir?


Ticari ve kurumsal kredilerin payı

KOBİ kredilerinin payı

Tüketici kredilerinin payı

Bireysel konut kredisinin payı

Bireysel kredi kartlarının payı