Türkiye Ekonomisi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yurt dışında yerleşikler veya yabancılar olarak nitelenen kesimin Türkiye’deki  hisse senedi, tahvil ve bono şeklindeki menkul kıymetlerden oluşan yatırımları  ödemeler bilançosunda hangi kalem altında kaydedilir?


Doğrudan yatırımlar

Portföy yatırımları

Diğer yatırımlar

Türev varlıklar

Resmi rezervler


2.Soru

Türkiye’de tarım arazileriyle ilgili en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?


düşük verimlilik

talep değişiklikleri

aşırı parçalılık

iklim koşulları

istikrarsız fiyatlar


3.Soru

Bir ülkenin kamu veya özel kesime ait dış borçlarıyla kamunun iç borçlarını ödeyememe durumu hangi borç türünü işaret etmektedir?


Bankacılık krizi

Para krizi

Borç krizi

Borsa krizi

Bireysel kriz


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 14 Nisan 2001 yılında yürürlüğe konan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde hedeflenen durumlardan biri değildir? 


Dalgalı kur sistemi içerisinde enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi  
Kamu finansman dengesinin kalıcı şekilde güçlendirilmesi  
Bankacılık ve reel sektör arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulması  
Toplumsal uzlaşma ile enflasyon hedefi doğrultusunda gelirler politikasının sürdürülmesi  
Vergi oranlarının düşürülmesi ve kamu harcamalarının artırılması 

5.Soru

Seçeneklerden hangisi aşağıda sıralanan yetkilere sahiptir?

  • Banknot ihracı imtiyazını tek elden yü­rütmek,
  • Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tes­pit etmek ve bununla uyumlu olarak para politikasını belirlemek,
  • Fiyat istikrarını sağlamak için gerekli para politikası araçlarını kullanmak,
  • Nihai kredi mercii olarak bankalara kredi (reeskont) vermek.
  • Bankaların ödünç para verme ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarını bankalardan istemeyebilmek,
  • Gerek duyulduğunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF’ye) avans vermek,


Mali kuruluşlar

Merkez bankaları

Özel bankalar

Devlet bankaları

Sermaye kuruluşları


6.Soru

1923’ten günümüze Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme hızı aşağıdakilerden hangisidir?


2%
4%
5%
6%
7%

7.Soru

İttihat ve Terakki Hükûmeti sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatını hangi yıl yürürlüğe koymuştur?


1909

1910

1911

1912

1913


8.Soru

Aşağıdaki uluslararası ekonomik işlemlerden hangisi ödemeler dengesinde cari işlemler hesabında kaydedilir?


Doğrudan yatırımlar

Portföy yatırımları

Rezerv varlıklar

Diğer yatırımlar

Hizmet ticareti


9.Soru

Türkiye açısından Ulaştırma sektörü değerlendirildiğinde, yük taşımalarında ağırlık aşağıdaki seçeneklerde verilen taşımacılık türünden hangisinde daha fazladır? 


Demiryolu ulaşımı
Karayolu ulaşımı
Havayolu ulaşımı
Denizyolu ulaşımı
Boru hattı ulaşımı 

10.Soru

Bir ülkenin turizm geliri elde etmesi gerekliliğinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


İstihdama katkı sağlar.

Dış ödemeler dengesine net katkı sağlar.

Kültürün tanıtımına katkı sağlar.

İnşaat sektörüne katkı sağlar.

Tarım sektörüne katkı sağlar.


11.Soru

Hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal yoksulluk

Göreli yoksulluk

Fonksiyonel yoksulluk

Ferdi yoksulluk

Mutlak yoksulluk


12.Soru

DPT (Devlet Planlama Teşkliatı) ne zaman kurulmuştur?


1940

1954

1961

1962

1974


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi olarak bir ülkenin dışa açıklık derecesinin göstergesi niteliğindedir?


Dış ticaret hacminin milli gelire oranı

Enflasyon

Büyüme oranı

Devlet iç borçlarının milli gelire oranı

İşsizlik oranı


14.Soru

Fizyokrasi’nin kurucusu kimdir?


Quesnay
Ricardo
Schumpeter
Keynes
Malthus

15.Soru

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demiryollarına en çok önem verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1923-1938 dönemi
1950-1960 Demokrat Parti dönemi
2. Beş Yıllık Planlı Kalkınma dönemi
1970-1980 dönemi
1980 ve sonrası

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan arz yetersizliğinin oluşmasında etkili olan faktörler arasında SAYILAMAZ?


Türkiye’de koyun ve keçi eti üretiminin genellikle modern işletmecilik usullerine uygun olarak yapılmaması

Tarımsal nüfusun hızla şehre göç etmesinden dolayı, köyde yetiştirici nüfusun azalması

Mera arazilerinin giderek azalması ve kalitesinin zayıflaması

Hastalıkların yıldan yıla hayvan sayılarını ve üretimi sık sık değiştirmesi

Üretimini çoğunlukla büyük işletmeler şeklinde yürütülmesi


17.Soru

Cumhuriyet rejimi ilk dış borçlanmasını demiryollarının ve Haydarpaşa Limanının kamulaştırılmasını yapmak amacıyla yapmıştır. Bu borcun alındığı ülke ve miktarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


Fransa 13 milyon Frank.
ABD 10 milyon dolar.
Sovyetler Birliği 10.5 milyon Lira.
İngiltere 16 milyon İngiliz Sterlini.
Almanya 15 milyon Mark.

18.Soru

Son 30 yıllık döneminde meyve üretimindeki gelişmeye bakıldığında neredeyse tüm meyvelerde üretimin büyük ölçüde artış kaydettiği görülmektedir. Bu durum, aslında ülkenin meyvecilikte rekabet gücünü daha da artırabileceğini göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda meyvecilikte üretim ve rekabet gücünde sağlanan artışın sebeplerinden biri değildir?


Bu kişilerin uluslararası  pazarların ihtiyaçlarını iyi analiz  edebilmeleri    

Meyve  üretimine eğitim ve girişimcilik    düzeyi yüksek, daha nitelikli üreticilerin  girmesi                                                                         

Üreticilerin özellikle AB  ülkeleri başta olmak üzere, satın alma gücü yüksek ülkelere yönelmeleri

Asya ve tropikal bölgelerde üretilebilen  meyvelerin üretilmesine başlanması ile  ürün çeşitlemesine gidilmesi

Genel olarak kentlilik ve gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak, bir ürünü mevsiminde tüketme alışkanlığının yaygınlaşmasıdır


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretimin temelde iki alt bileşenidir?


Hayvansal- sebze üretimi

Sebze-meyve üretimi

Canlı hayvan-küçükbaş üretimi

Bitkisel- hayvansal üretim

Bitkisel-tahıl üretimi


20.Soru

Türkiye’de 2011 rakamlarına göre nüfus artış hızı kaçtır? 


Binde 13,49
Binde 12,4
Binde 17,8
Binde 18,1
Binde 15,8