Türkiye Ekonomisi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

2017 yılında  Türkiye, en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında, kaçıncı sıradadır?


1.

2.

3.

4.

5.


2.Soru

Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa sanayi sayımı hangi yıl yapılmıştır? 


1925

1926

1927

1928

1929


3.Soru

Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi hizmetler sektörü içerisinde yer almaz?


Hükümet hizmetleri
Genel kamu hizmetleri
Teşebbüs hizmetleri
Kişisel hizmetler
Tarımsal faaliyetler

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye vergi sisteminin temel ayaklarından değildir?


Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
Katma Değer Vergisi
Özel Tüketim Vergisi

5.Soru

Bir kişinin yabancı turist olarak adlandırılması için bir ülkeyi ne kadar süre için ziyaret ediyor olması gerekir?


12 saat

24 saat

36 saat

48 saat

60 saat


6.Soru

Türkiye İş Bankası hangi yıl kurulmuştur?


1924
1925
1926
1927
1928

7.Soru

Şubat 2001’de krizin patlak vermesinin ardından, Nisan 2001’de yeni Merkez Bankası Kanunu çıkarılarak ekonomide asıl hedeflenen ne olmuştur?


Fiyat istikrarı

Kurun düşürülmesi

Dış borç alımı

İhracatın arttırılması

İthalatın azaltılması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2008 yılında yaşanan küresel krizin belirtileri arasında değildir?


Küresel ekonomide büyümenin hızla düşmesi

Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerinin yavaşlaması

Büyük ülkelerin dünya çapındaki bankalarının büyük kayıplar ve zararlar yazmaya başlaması ve krize doğru büyük sorunlar yaşaması

Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanmaya başlaması

Döviz kurlarında dış ülkelerden kaynaklı olarak gerçekleşen yükselişler


9.Soru

2017'de üretilen meyvelerin toplam meyve üretimindeki payları büyükten küçüğe doğru sıralandığında, ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi almaktadır? 


Turunçgiller

Üzüm

Yumuşak çekirdekli meyveler

Taş çekirdekli meyveler

Zeytin


10.Soru

Bir ülkenin belli süre içinde diğer ülkelerle yapmış olduğu ekonomik işlemlerin ne yönde değiştiğini gösteren ödemeler bilançosunun özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?


Belli bir süreyi kapsaması

ekonominin yerleşiklerini dikkate alması

Yabancılar oluşan ekonomik akımları dikkate alması

Transfer ödemelerini hesaba katması

Rezervlerde meydana gelen değişiklikleri kayda almaması


11.Soru

Maliye Bakanlığı Tebliği ile Merkez Bankası'na döviz kurunu belirleme yetkisi hangi yılda verilmiştir?


1980
1983
1984
1988
1990

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1972-2018 döneminde Türk müteahhitlerin en fazla iş aldığı üç ülkeden biridir?


Tayland

Portekiz

Endonezya

Pakistan

Rusya


13.Soru

Asağıdakilerden hangisi hükümetin 4 Ağustos 1958 tarihinde aldığı istikrar önlemlerinden biri değildir?


Hükümet TL’yi yeniden devalüe etmiştir.
İthalata serbesti getirilmiştir.
Para arzı ve bütçe harcamaları kısıtlanmıştır.
Dış ticaret göreceli olarak serbestleştirilmiştir.
KİT’ lerin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarına indirim yapılmıştır.

14.Soru

Haberleşme sektörü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?


Oger Telekom Konsorsiyumu sorunsuz bir şeklide satın alımı gerçekleştirmiştir.

Türk Telekomunun %55 hissesini Oger Telekom Konsorsiyumu almıştır.

Haberleşme hizmetindeki köklü değişiklikler 2000 yılında başlamıştır.

Telekomünikasyon Kurumu bağımsız düzenleyici bir kurumdur.

Türk Telekom’un özelleştirilmesinde yabancılara hisse satışındaki sınırlamalar  2004'te kaldırılmıştır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisat literatüründe ikincil sektördür?


Hizmetler
Sanayi
İnşaat
Tarım
Sağlık

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye doğrudan müdahale ettiği çeşitli iktisat politikası araçlarını kapsayan kavramı ifade eder?


Dar anlamda özelleştirme
Geniş anlamda özelleştirme
Regülasyon
Deregülasyon
İştirak

17.Soru

Kamu kesiminin toplam borcunda aşağıdakilerden hangi kamu alt kesimi birlikte dikkate alınmaz?


Belediyeler
İl özel idareleri
Kamu İktisadi teşebbüsleri (KİT)
İller Bankası
Devlet Su İşleri (DSİ )

18.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nun Lonca örgütlenmesiyle ileri durumda olduğu sektörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


Tarım-Gıda-Maden
Orman-Deri-Kimya
Çinicilik-Dokumacılık-Gemi yapımı
Madeni eşya-Kauçuk-İlaç
Maden-Orman-İlaç

19.Soru

Toptan ticaret yapan işletmeler arasında ilk sırada aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? 


Gıda maddeleri 
İçecek  
Tarım ürünleri 
Bakliyat 
Hububat 

20.Soru

2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?


Hazine Müsteşarlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü