Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Peker’de (2016: 136-137) Türkiye’de nüfussal dönüşüm kaynaklı çekirdek ailenin baskın hale gelmesinde 1950-1970 dönemi ortasında yapısal-işlevsel kuramın ileri sürdüğü iddialara itiraz etmektedir. Peker’e (2016: 136-137) göre aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileye geçişte yer alan temel etmenlerden değildir?


Ailedeki nüfus baskısı

Ailede kadının statüsü

Ailede yükselen rol çatışmaları

Ailede bireysel özgürlüklerin kısıtlanması

Ailede çocuğa verilen değer, anlam ve davranışlar


2.Soru

İnsanlar neden köylerden şehirlere göç etmek zorunda kalmışlardır?


Savaşlar nedeniyle insanlar köyleri terk etmiştir.

Etnik ve kan davası gibi olayların köylerde yaygın olması insanları göçe zorlamıştır.

Tarımda mekanikleşme, toprakların bölünmesi, toprakların büyük sermayenin elinde toplanması, köyde yaşayanların yoksul olması.

Hükümet politikaları göçü teşvik etmiştir.

Şehirlerde yaşamak insanlara çok cazip gelmiştir.


3.Soru

Kültürün antropolojide bugün de çoğunlukla benimsenen ilk tanımı kim tarafından yapılmıştır?


Voltaire

Tylor

Murdock

Linton

Wissler


4.Soru

”Türkiye’de kentleşme değil, metropolleşme söz konusudur” sözünden ne demek istenmiştir?


Türkiye’de köylerin son 20 yıl içinde boşalması anlatılmaktadır.

Türkiye’de kentleşmenin önemli bir özelliği akılcı bir şekilde gerçekleşmemesidir.

İç göç nedeniyle şehirlerin hazır olmaması anlatılmak istenmiştir.

Belediyeler yeterince yeni oluşumlara ayak uyduramamıştır.

Şehirlerde alt yapıya önem verilmemesinin eksikliği ifade edilmiştir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün öğelerinden biri değildir?


Estetik

Normlar

Değerler

İnançlar

Semboller


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde çatışmacı yaklaşımın savunan düşünürlerden birisidir?


Durkheim

Bourdieu

Weber

Bowles

Dahrendorf


7.Soru

"Bir kültüre mensup birey ve grupların, başka bir kültür tarafından zorla
değiştirilmesi" tanımlı kültürel süreç aşağıdakilerin hangisidir?


Kültürel özümseme

Kültürel Yayılma

Zorla kültürlenme

Kültür yozlaşması

Kültür şoku


8.Soru

Bir toplumda/ grupta süreç içerisinde yapıla yapıla alışkanlık haline gelmiş davranışlara ne ad verilir?


Gelenek

Alt kültür

Karşı kültür

Değer

Toplumsal hareketlilik


9.Soru

Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitim aşağıdakilerden hangisidir?


Yaygın eğitim

Örgün eğitim

Halk eğitimi

Okul öncesi eğitim

Yüksek eğitim


10.Soru

Aşağıdakilerin hangisi Murdock'a göre kültürün özelliklerinden biri değildir?


Kültür öğrenilir: Kültür, içgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonraki
yaşantısı içinde kazandığı alışkanlıklardır

Kültür tarihidir ve süreklidir: Kültür bir kuşaktan diğerine geçer, yani süreklidir

Kültür toplumsaldır: Kültür toplumda yaşayan insanlarca yaratılır ve ortaklaşa paylaşılır

Kültür bütünleştiricidir: Belli bir kültürün ögeleri uyumlu ve bütünleşmiş bir sistemi
oluşturmak eğilimindedirler

Kültür değişmez: Kültürler zaman boyutu içinde değişikliklere uğramaz. Koşulların veya zamanın değişmesi kültürün değişmesini gerektirmez


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitim kapsamına girer?


İlköğretim

Çıraklık eğitimi

Yükseköğretim

Okul öncesi eğitim

Ortaöğretim


12.Soru

Verilen tanımlardan hangisi ''kültür şoku’’ nu açıklamaktadır?


Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamada karşılaştıkları güçlükler, sıkıntı ve bunalımlar, gösterdikleri tepkilerdir.

Bir kültüre mensup birey ve grupların, başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesidir.

Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi, kültürel egemenliği altına almasıdır.

Yayılmacılara göre, bir merkezden çıkan ve yayılan kültürün etkisinin her zaman çıkış ve geliş yerindeki yükseklik ve derecesini koruyamayıp bozulması, yozlaşmasıdır.

Sosyal bilimlerdeki toplumsallaşma ya da geniş anlamıyla eğitim demektir. Doğumdan ölüme kadar, bireyin, toplumun istek ve beklentilerine uyacak biçimde etkilenmesi ve değiştirilmesidir.


13.Soru

  1. Halkın can, mal ve namus güvenliğinin sağlanacağı,
  2. Askere alımın ve askerlik sürelerinin düzenleneceği,
  3. Vergi düzenlemesi yapılacağı, herkesten gelirleri oranında vergi alınacağı,
  4. Yargılanma hakkında iyileştirmeler yapılacağı,
  5. Kişilerin mal ve mülklerini istediği gibi değerlendirebileceği,
  6. Sağlanan haklardan Müslim-gayriMüslim bütün tebaanın aynı şekilde yararlanacağına vurgu yapılmaktadır.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Tanzimat Fermanı maddeleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Hepsi

Hiçbiri


14.Soru

Tarımda makineleşmenin en önemli sonucu sosyolojik açıdan ne olmuştur?


Makinaların pahalı olması ve bunları çiftçinin alma gücünün olmamasıdır.

Makinaları kullanmak için gerekli eğitim seviyelerin olmamasıdır.

Makinalar bozulduğunda yetkili servislerin şehirde olması, tarımda büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması ve işsizliğin artmasıdır.

Bakım ve servis hizmetlerinin pahalı olması ve çiftçinin bunu masrafları karşılayamamasıdır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2008 yılında Türkiye’de orta öğretimde okullaşma oranı % 80’nin üzerinde olan 4 ilden biridir?


Bilecik

Ağrı

Muş

Van

Konya


16.Soru

Bireylerin ya da grupların eğitim başarısı ve sosyal statülerine ailenin geçmişinin ve eğitimin katkısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal sermaye

İstihdam

Soyağacı kültürü

Kültürel sermaye

Sosyal dinamik


17.Soru

1839’daki Tanzimat Fermanı ve Yenileşme Dönemi’ne kadarki eğitim sisteminde geniş, basit halk tabakalarının çocuklarının devam ettiği birkaç yıllık, mecburi olmayan “Sıbyan Okulları”, diğer yanda bundan bağımsız ve içinde ilk, orta ve yükseköğrenim kademelerinin bulunduğu “Medreseler” vardı.1839’da Tanzimatla başlayan Avrupalılaşma hareketinden sonra, bu sıraladığımız okulların yanı sıra Avrupa tipi laik okullar kuruldu. Aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim olarak hizmet veren okuldur?


İdadiye

Sultaniye

Rüştiyeler

Darülfünun        

Mekteb-î iptidaiye


18.Soru

Uluslararası çapta değerlendirme ve karşılaştırma yapan aşağıdakilerden hangisinden elde edilen sonuçlar eğitim sistemimize oldukça geniş perspektiften dönüt sağlayarak, zengin bir değerlendirme ve geliştirme kaynağı olarak kullanılabilir?


Pisa

İpsa

Aisp

Saip

Pias


19.Soru

Bin kişi başına düşen ölüm sayısı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Net ölüm hızı

Ortalama ölüm hızı

Kaba ölüm hızı

Değişken ölüm hızı

Kestirilen ölüm hızı


20.Soru

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanenin hizmet ve yönetimine iştirak eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?


Aile

Ev arkadaşlığı

Hane halkı

Komşuluk

Mahalle