Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çatışma yaklaşımı içinde en bilineni olan Marx’ın yaklaşımına yöneltilen en büyük eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal yapının belirleyici unsuru olarak alt yapıya (ekonomik ilişkileri) esas önemi vermesi ve üst yapıyı ihmal etmesi

İnsanların doğasını hayvan doğasından çok az farklı bulan daraltılmış bir Skinnerci “davranışçı psikolojiye” dayanması

İnsan davranışlarının çoğunun alışveriş ile yönlendirildiği şeklindeki temel varsayımı

İnsan davranışının karmaşıklığı ile ilgilenmemesi

Toplumsal değişmeden çok var olan toplumsal yapıya odaklanması


2.Soru

Losslett'e göre hangisi basit ailelerden oluşan haneye örnektir?


Bir karı koca ve birden çok akrabaları

Birden çok kişilik haneler

Tek ebeveyn ve evlenmemiş çocukları

Birden çok karı koca

Tek kişilik haneler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TÜİK verilerine göre kaba evlenme hızının 2016 yılında en düşük olduğu illerden biridir?


Tunceli

Kilis

Aksaray

Şanlıurfa

Adıyaman


4.Soru

Bebek ölümlerinin azalmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Kentleşme

Sanayileşme

İklim değişiklikleri

Teknolojik gelişmeler

Aile planlaması teknikleri


5.Soru

PİSA’nın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Akademisyen Değerlendirme Programı

Uluslararası Stajyer Değerlendirme Programı

Uluslararası Kursiyer Değerlendirme Programı

Uluslararası Öğretmen Değerlendirme Programı

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı


6.Soru

Belirli bir statüyü işgal eden kişiden beklenen davranış aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Rol

Samimiyet

Liderlik

Özveri

Sorumluluk


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Devlet başkanının soya dayalı olarak başa geldiği devlet biçimidir?


Cumhuriyet

Demokratik Cumhuriyet

Monarşi

Oligarşik Cumhuriyet

Sosyalist Cumhuriyet


8.Soru

Bireyin birden fazla statüye sahip olmasına ne ad verilir?


Statü çatışması

Statü boyutu

Statü ağı

Statü dizisi

Statü dönüşümü


9.Soru

Üreme ve toplumun üyelerinin bakımı için birincil sorumlulukları paylaşan, kan ve evlilik ya da anlaşmaya dayanan diğer ilişki ya da evlat edinme üzerinden birbirleriyle bağlantılanan insan kümesine ne ad verilir?


Sürü

Kalabalık

Aile

Evlilik

Nişanlılık


10.Soru

Ataerkil ifadesi bir toplumda hangi tip tabakalaşmaya neden olur?


Sınıf

Statü

Aile

Cinsiyet

Etnisite ve Din


11.Soru

Devletin vatandaşlar arasında herhangi bir ırk, renk, sınıf, dil, inanç ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve nitelikli eğitim sağlaması aşağıdaki ilkelerden hangisi kapsamındadır?


Fırsat ve imkan eşitliği

Bilimsellik

Süreklilik

Yöneltme

Evrensellik


12.Soru

İlköğretim okullarının son sınıfında okuyan öğrencilerin başarısını karşılaştırmalı olarak ölçen, Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı aşağıdakilerden hangisidir?


OECD

TIMSS

PISA

TEOG

ABET


13.Soru

Belli bir sınıfa özgü alışkanlıklar, davranış kalıpları ve zihniyet örüntülerini içeren o sınıfın bireylerinde görünen bir kültürel kalıp olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hegemonya

Fırsat eşitliği

Kültürel sermaye

Habitus

İşlevselcilik


14.Soru

Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu
söyleyen standartlardır.Bu standartlar zamanla değişebilir yerine yenileri gelebilir.Bu tanım kültürün ögelerinden hangisine karşılık gelmektedir.


Normlar

İnançlar

Görenekler

Değerler

Semboller


15.Soru

TIMMS sınavı hangi alanları kapsamaktadır?


Fizik-Kimya

Kimya-Biyoloji

Fen-Coğrafya

Matematik-Coğrafya

Matematik-Fen


16.Soru

Bir grup ya da toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilmektedir?toplumsal statü

toplumsal yapı

toplumsal sınıf

toplumsal ilişkiler

toplumsal rol


17.Soru

Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlara ne ad verilir?


Normlar

Değerler

Yasalar

Semboller

Dil


18.Soru

Neden köylerde grup normlarına uyum önemlidir?


Köylerde, örgütlenme, farklılık, çeşitlilik zayıftır.

Köylerde grup normlarına uymak büyük önem taşır. Bu bağlamda bireysellik, farklılık hoş görülmez.

Köyler benzeşmeye, homojenliğe dayalı yapılardır.

Köyde herkes birbirini tanıdığı için dayanışma unsuru da fazladır.

Köyler, küçük yerleşim yerleri oldukları için birbirlerinden haberdar olma durumu yüksektir.


19.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi "belirli bir statüyü işgal eden kişiden beklenen davranış" olarak açıklanmaktadır?


Statü

Toplumsal yapı

Sosyoloji

Rol

toplumsal sınıf


20.Soru

2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre bir önceki yıla oranla ‰ cinsinden nüfus artış hızı ne kadardır?


3,5

13,5

23,5

33,5

55,5