Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Murdock'a göre hangisi ailenin temel işlevlerinden değildir?


Cinsellik

Üreme

Ekonomik işlev

Kültürel işlev

Eğitsel işlev


2.Soru

Bir öğretim düzeyinde, bu düzeydeki okullara kayıtlı olan çocuk sayısının, bu düzeydeki okul çağında olan toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilen kavrama ne ad verilir?


Eğitim istihdamı

Örgün eğitim

Formasyon

Yaygın eğitim

Okullaşma oranı


3.Soru

Kültürü “toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları” olarak tanımlayan kuramcı hangisidir?


Tylor

Benedict

Pareh

Wissler

Carr


4.Soru

OECD ülkeleri arasında, 2007 yılı verilerine göre 15-19 yaşında gençlerin net okullaşma oranın en yüksek olduğu aşağıdakilerden hangisidir?


Avusturya

Belçika

İsviçre

Türkiye

Yunanistan


5.Soru

Aşağıdakilerin hangisi Türklerin kullanmış olduğu temel alfabeler arasından değildir?


Arap

Uygur

Göktürk

Latin

Kiril


6.Soru

Toplumu burjuva ve proletarya olmak üzere iki sınıfa ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Aristo

Hegel

Kant

Marx

Comte


7.Soru

Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi, kültürel egemenliği altına alması tanımı aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisine aittir?


Kültürel özümseme

Kültürleme

Kültürel yayılma

Zorla kültürlenme

Kültürel değişme


8.Soru

Türkiyede hızlı kentleşmeye yönelik çözüm arayışları nelerdir?


Bölgedeki belediyeler kent halkının ihtiyacını karşılayacak ve günün teknolojik koşullara uygun olan kanalizasyon sistemini kurmak.

Köylerin / kırsal alanların düzenlenmesi, şehirlerin imkanlarının düzeltilmesi, yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi gerekir.

Bölgedeki belediyeler içme suyu arıtma sistemi kurarak kent halkının temiz suyu kullanmasını sağlayabilirler.

 Çevre mevzuatını tekrar gözden geçirmek gerekir.

Türkiye’de kentleşmenin sonucu ortaya çıkan sorunların en başında gecekondu sorununun olmasıdır.


9.Soru

Sosyolojide toplumsal düzeni sağlayan kurumlar sıralamasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Aile

Sağlık

Alt düzey profesyoneller

Sosyal kurumlar

Toplumsal kurumlar


10.Soru

Yeniden üretim kuramcısı Bourdieu, yeniden üretim sürecini açıklamada “egemen kültürü” hangi kavram ile nitelemektedir?


Habitus

Sosyal sermaye

Kültürel sermaye

Orta sınıf

Ekonomik sermaye


11.Soru

Kültürü “belli bir düşünceler sistemi ya da bütünü “ olarak gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Carr

Wissler

Pareh

Malinowski

Tylor


12.Soru

Bir toplumda Normlar ne anlama gelir?


Bir toplumda, kurumda, grupta nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını belirleyen standartlardır.

Kendi başlarına anlamları olmayan ama içinde bulunulan toplum, kurum, grupta anlam kazanan şeylerdir.

Bir toplumda kendi başına anlamı olmayan sesler, şekillere verilen isimdir.

Normlar toplumdan topluma değişir.

Normlar, bir toplumda dayanışmada önemli bir değeri oluşturabilir.


13.Soru

Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?


Net göç

Pozitif göç

Negatif göç

Kente göç

İç göç


14.Soru

  1. Siyaset,
  2. Aile,
  3. Kültür,
  4. Eğitim.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri ekonomide yaşanan değişmelerden etkilenen alanlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

Hepsi

Hiçbiri


15.Soru

2013 yılında yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2011 yılı verilerine göre dağılmış aile yapısının toplam aileye oranı kaçtır?


8,3

9,1

11,5

13,1

17,7


16.Soru

  1. Özel Mülkiyet,
  2. Girişim Özgürlüğü,
  3. Serbest Fiyat Politikası.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri piyasa ekonomisinin sahip olduğu özellikler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Hiçbiri 

Hepsi


17.Soru

Toplumsal değişmeyi destekleyen fonksiyonlar nelerdir?


Teknolojik değişmeler, nüfus hareketleri ve göçler,  kesimler arasındaki iletişim ve etkileşimler ve asimilasyon.

Nüfusun gittikçe yaşlanması.

Ekolojik dengenin bozulması sonucu oluşan göçler.

Tüketim alışkanlıklarının değişmesi.

Ekonomik değişim


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliktir?


İflas etme

Piyangodan para çıkması

Küçük esnafın işçi olması

Göç edip zengin olma

Yüksek gelirli meslek sahibi olma


19.Soru

Uluslararası düzeyde ilköğretim okullarının son sınıfında okuyan öğrencilerin başarısını karşılaştırmalı olarak ölçen programın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?


OECD

PİSA

TMSS

UNESCO

OPEC


20.Soru

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?


İzmir

İstanbul

Ankara

Adana

Bursa