Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sosyal yapıdaki başlıca tampon kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet

Okul

Evlilik

Askerlik

Aile


2.Soru

Bireylere zeka, yetenek ve kabiliyetlerini ortaya koyabilecek ve geliştirebilecek ortam ve olanakların sağlanması, eğitimde hangi gerekliliğin sonucudur?


Fırsat eşitliği

Öğretmen istihdamı

Okullaşma oranının artması

Merkeziyetçi eğitim

Ders kitaplarının revize edilmesi 


3.Soru

“İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı I-II” ve “21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı” isimli eserlerinde Türkiye’nin toplumsal yapısı ve değişmesini dış dünya, ideoloji ve sınıfsal gelişme ögelerini temel alarak genel bir model çerçevesinde çözümlemeye çalışan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? 


İlber Ortaylı 

Birsen Gökçe 

Eyüp Kemerlioğlu 

Mehmet Ecevit 

Emre Kongar 


4.Soru

"Piyasada faaliyette bulunmaya yönelik girişim özgürlüğü olmasıdır." tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Karma ekonomi

Piyasa ekonomisi

Girişim Özgürlüğü

Serbest Fiyat Politikası

Özel Mülkiyet


5.Soru

Toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?


toplumsal yapı

toplum

statü

fonksiyon

kültür


6.Soru

  1. Piyasa ekonomisi,
  2. Sosyalist ekonomi,
  3. Karma ekonomi.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri sanayileşme süreci sonrasında ortaya çıkan ekonomik sistemler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

Hepsi

Hiçbiri


7.Soru

Anne, baba ve evlenmemiş beş çocuktan oluşan bir aile aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Geniş aile

Çekirdek aile

Karmaşık aile

Kalabalık aile

Yalın aile


8.Soru

Bireylerin ya da grupların eğitim başarısı ve sosyal statülerine ailenin geçmişinin ve eğitimin katkısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik sermaye

Kültürel sermaye

Toplumsal sermaye

Fırsat eşitliği

İstihdam


9.Soru

Medeni kanunun 124. maddesine göre evlenme yaşı en az kaç olarak belirlenmiştir?


17 yi doldurmuş olmak.

18 i doldurmuş olmak.

19 u doldurmuş olmak.

20 yi doldurmuş olmak.

21 i doldurmuş olmak.


10.Soru

Türkiye’de kentleşme bağlamında önemli nüfus hareketliliği ne zaman hız kazanmaya başlamıştır?


Cumhuriyet döneminde

1990'larda

1950'lerde

1980'lerde

2000'lerde


11.Soru

Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaş aşağıdakilerden hangisidir?


Yukarı yaş

Ortanca yaş

İleri yaş

Genç yaş

Ortalama yaş


12.Soru

Aşağıdaki hangi tarihler arasındaki eğitim reformları sayesinde bugünkü Türkiye eğitim sistemi kurulmuştur?


1924-1928

1924-1926

1926-1929

1922-1928

1924-1931


13.Soru

Belli bir toplumun alt-kültürlerinden ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşim süresi sonunda, asıl kültür ve alt-kültürlerde bulunmayan yepyeni bir bileşime ulaşılması aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?


Kültürlenme

Kültür şoku

Zorla-kültürlenme

Kültürleme

Kültürleşme


14.Soru

Sosyal çevre içinde sosyal yapıya vücut veren elemanların başında insan gelir.”

“Hiçbir insani toplum hiçbir bakımdan birbirinin aynı olamayacağına göre, sosyal yapılar arasında da benzerlikler bulmak çok zor olsa gerektir. Sosyal yapılar son derece heterojendir.”

Yukarıdaki görüşleri savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


Behice Boran

Ziya Gökalp

Nihat Nirun

Mübeccel Belik Kıray

Özer Ozankaya


15.Soru

Eğitim üzerinde devlet otoritesini mutlaklaştıran, temel amacı ülke içindeki bütün eğitim kurumlarını tek bir merkeze bağlayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu
çıkarıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?


3 Mart 1924

3 Mayıs 1924

30 Mart 1924

3 Nisan 1924

13 Mart 1924


16.Soru

Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki süreçte modern Türkiye’nin yaratılmasında yaratılmak istenen insan prototipinin duyurulmasında oldukça önemli işlev gören aşağıdakilerden hangisidir?


Tren yollarının yapımı

Otoyol yapımı

Dergi

Gazete

Televizyon


17.Soru

“Kaba evlenme hızı, bir yıl içinde gerçekleşen tüm evlenmeler o yıl kayıtlara geçen toplam nüfusa bölünüp …………. ile çarpılarak hesaplanır.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


10

50

100

1000

5000


18.Soru

İnsanların toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bu pozisyonun bilincinde olsun veya olmasın bölünmelerine ne ad verilmektedir?


toplumsal sınıf

toplumsal rol

toplumsal statü

toplumsal ilişkiler

toplumsal yapı


19.Soru

“Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitim” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


İlköğretim

Örgün eğitim

Uzaktan eğitim

Yaygın eğitim

Halk eğitim


20.Soru

Eğitim üzerinde devlet otoritesini mutlaklaştıran, mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni Kanun

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Şapka Kanunu

Yeni Türk Alfabesinin kabulü

Halifeliğin kaldırılması