Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplumsal yapı kavramı ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?


Radcliffe-Brown

Robert K. Merton

Herbert Spencer

Auguste Comte

Karl Marx


2.Soru

Toplumsal yapı nedir?


Toplumsal yapı,  kurumlardır.

Toplumsal yapı eğitim kurumlarının yardımı ile oluşur.

Toplumsal yapı, toplumlarda var olan toplumsal kesimler ve kurumlar arasındaki ilişkiler bütününe işaret eder.

Toplumsal yapıyı manevi ilişkileri düzenleyen dinlerdir.

Çalışma hayatı, toplumsal yapıyı oluşturur.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi seyislik, at idare etme, terbiye etme anlamına gelmektedir?


Siyaset

İktidar

Devlet

Otorite

Monarşi


4.Soru

“Öğrenilmiş, saklanmış ve öğretilen; eğitimle yeni kuşaklara aşılanan bir içerik” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Sanat

Üretim

Kültür

Uygarlık

Eğitim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının temel parçaları sıralanırken dışarıda kalır? 


Toplumsal Statü 

Toplumsal Rol 

Toplumsal Gruplar 

Toplumsal Sınıf 

Toplumsal Birliktelik 


6.Soru

Kişinin toplumsal yapı içinde bulunduğu konumuna ne ad verilir?


toplumsal rol

toplumsal ilişki

toplumsal kurum

toplumsal statü

toplumsal sınıf


7.Soru

I. Dil

II. İnançlar

III. Değerler

IV. Normlar

V. Semboller

Yukarıdakilerden hangileri kültürün ögelerindendir?


I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-III-IV-V

I-II-III-IV-V


8.Soru

TÜİK 2016 verilerine göre Türkiye’de bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?


Şırnak

Hakkari

Gümüşhane

Tunceli

Bingöl


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün iletici nedenlerindendir?


Gazete

Tarımda makineleşme

Eğitim imkanı

İyi sağlık olanakları

Hızlı nüfus artışı


10.Soru

Türkiye’de eğitim sisteminde günümüzde yaşanan sorunların temel faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Öğretmen yetiştirme programlarının yetersizliği

Milli Eğitim Müdürlüklerinin hizmetlerini yürütmede yetersizliği

Fiziki altyapı ve donanım eksikliği

Düzenleyici bir siyaset üstü bir kurumun olmaması ve uzun vadeli planlamanın eksikliği

Eğitimin finansmanı ve kaynak sorununun yetersizliği


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilim alanındaki kültür unsurlarından biridir?


Tarım

Üretme

Güzel sanatlar

Uygarlıklar

Ekin


12.Soru

Türkiye'deki eğitim sistemi ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


OECD ülkeleri ile kıyaslandığında eğitim sisteminin başarı düzeyi düşüktür.

Öğretmenlere mesleki gelişim olanakları yeterince sağlanamamaktadır.

Okullar arasında performans farkı bulunmaktadır.

Eğitimde az merkeziyetçi bir yapı mevcuttur.

Eğitim düzeyi doğudan batıya doğru gidildikçe artmaktadır.


13.Soru

Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu
söyleyen standartlardır.Bu standartlar zamanla değişebilir yerine yenileri gelebilir.Bu tanım kültürün ögelerinden hangisine karşılık gelmektedir.


Normlar

İnançlar

Görenekler

Değerler

Semboller


14.Soru

Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


Zorunlu göç

Pozitif göç

Negatif göç

Net göç

İç göç


15.Soru

"Toplumun yapısı ve temel değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğu" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal kurum

Toplumsal ilişkiler ağı

Toplumsal rol

Toplumsal kültür

Toplumsal sınıf


16.Soru

"Bazı Ankara Köyleri Üzerine Araştırma" adıyla 1942 yılında sosyoloji alanında yayınlanan ilk monografi kime aittir?


Behice Boran

Ziya Gökalp

Niyazi Berkes

İbrahim Yasa

Nihat Nirun


17.Soru

Türkiye’de ilk evlilik deneyimi en fazla aşağıdaki yaş aralıklarından hangisinde görülmektedir?


20-24

25-29

18-20

25-30

20-26


18.Soru

Marshall yardımı köyden kente göçte hangi tip etkendir?


Sosyo-psikolojik neden

Dış neden

İç neden

İletici neden

İtici neden


19.Soru

Toplumda zayıf ilişkilerin önemine değinen, zayıf bağ ilişkisi içindeki bireylerin güçlü ilişkiler ağı içindeki bireylerden daha fazla bilgiye ulaşabildiklerini tezini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


Granovetter

Durkheim

Weber

Spencer

Parsons


20.Soru

Gebelik süresine bakılmaksızın, bebeğin doğduğu andan itibaren en az birkaç dakika yaşadığı, ağlama, nefes alma ve hareket etme gibi hayat belirtileri gösterdiği doğum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Kaba doğum hızı

Normal doğum

Erken doğum

Canlı doğum

Sezaryen doğum