Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için kaçtır?


27

27,1

27,2

27,3

27,4


2.Soru

Toplumda organize olmuş sosyal ilişkiler bütününe ne ad verilmektedir?


Toplum

Sosyal devlet

Toplumsal yapı

Toplumsal yapı parçası

Ahlak


3.Soru

Türkiye’de en fazla okunan çalışmalarında saltanat, hilafet, batılılaşma, halkçılık, demokrasi, siyasi ve ekonomik bağımsızlık ve laiklik gibi konuları ele almış olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


Behice Boran

Tahir Çağatay

Ziya Gökalp

Mübeccel Belik Kıray

Ali Erkul


4.Soru

Modern toplumlarda ikili bir sınıf yapısı vardır. Bunlardan birincisi güce, mal ve mülke sahip olan burjuvazi, diğeri ise güçsüz ve üyelerinin mal ve mülk sahipliği olmadığı proletaryadır. Her iki sınıf doğuştan bir uyumsuzluk içindedir çünkü her iki sınıfın çıkarları farklıdır. Burjuvazi ekonomik yatırımlardan olan kârını yükseltme çabasındayken, proletarya da emek karşılığı aldığı ücretin artmasını ister. Ancak, her ikisinin de bir sonuç alması imkânsızdır. Çünkü birinin başarısı veya amaca ulaşması muhakkak bir diğerinin başarısızlığına neden olur. Bir sınıfın çıkarlarındaki olumlu bir gelişme muhakkak bir sınıfın aleyhine olan bir gelişmeye neden olur.

Yukarıdaki tanım kapsamında aşağıdaki kuramlardan hangisinin bu tanıma uyduğu söylenebilir? 


Yapısalcı Kuram 

İşlevselci Kuram 

Evrimci Kuram 

Çatışma Kuramı 

Etkileşimci Kuram 


5.Soru

Kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği konum aşağıdakilerden hangisidir?


Sınıf

Kimlik

Rol

Unvan

Statü


6.Soru

Marx'a göre bir toplumun en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


hukuk

aile

eğitim

üretim

politika


7.Soru

Cumhuriyet’in özellikle 1945’e kadarki devresinde görüşleri ile Tek Partili Dönem’e damgasını vuran, çalışmalarında saltanat, hilafet, Batılılaşma, halkçılık, demokrasi, siyasi ve ekonomik bağımsızlık, laiklik, eski Türk medeniyeti gibi Cumhuriyet’in başat konularını, Cumhuriyet öncesinde ele almış olan Türk sosyoloğu aşağıdakilerden hangisidir? 


Ziya Gökalp 

Behice Boran 

Mübeccel Kıray 

Prens Sabahattin 

İbrahim Yasa 


8.Soru

Marksist Çatışmacı Kuram’da eğitim nasıl bir kurumdur?


İnsanlara fırsat eşitliği sunan bir kurumdur

Eğitimde bireysel yetenek bireyin geldiği toplumsal kökenden daha önemlidir

Eğitim toplumda üstün zekalı insanlar yetiştirmekten sorumludur

Eğitimin çerçevesini toplumsal ihtiyaçlar belirler

Eğitim toplumda var olan eşitsizlikleri yeniden üretir ve meşrulaştırır


9.Soru

Duben (2002: 98) hem kentsel hem de kırsal alanda çekirdek aile oranını yüksek olduğu halde geniş aile ve geniş akrabalık ilişkilerinin bütün toplumsal sınıflar için daima önemli olduğunu ve kentleşme ve sanayileşmenin akrabalık ilişkilerinin önemini değiştirmediğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte kırsal aileden farklı olarak kentsel ailede bir takım değişmeler meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kentsel ailede meydana gelen değişmelerden biri değildir?


Üye sayısı azalmıştır.  

Okullaşma oranı artmıştır.

Geleneksel cinsiyete dayalı iş bölümü devam etmektedir.

Boşanmış ve tamamlanmamış ailelere rastlamak mümkündür.

Aileye alternatif olarak evlilik dışı birlikte yaşamaya rastlamak mümkündür.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Millî eğitim yerel düzeydeki okullara kadar uzanan bürokratik bir yapı içerisinde işlemekte; eğitimde yenileşme çalışmaları da genellikle merkezden
başlamakta ve merkezden yönlendirilmektedir?


Sağlık Sistemi

Eğitim Sistemi

Öğretim Sistemi

Sosyal Politika Sistemş

Milli Savunma Sistemi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlerle ilgili özelliklerden biri değildir?


Bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyler

Soyut ve genel kavramlardan oluşur

Her toplumun kendine özgüdür

Eskiyen değerlerin yerini yenileri alabilir

Belirgin ve yol göstericidirler


12.Soru

Türkiye'de ilk evlilik deneyimi hangi yaş aralığında en fazla görülmektedir?


18 yaş altı

18-20

20-24

25-29

29-30


13.Soru

Lenski’nin evrimci sentez kuramı hangi iki kuramın sentezidir?


Çatışma-etkileşimcilik

Fonksiyonalist- etkileşimcilik

Çatışma- fonksiyonalist

Yapısalcılık- etkileşimcilik

Yapısalcılık- sosyal alışveriş


14.Soru

Toplumsal yapı kavramını ilk kullanan kişi kimdir?


Herbert Spencer

Robert K. Merton

Karl Marx

Sigmund Freud

Auguste Comte


15.Soru

Aşağıdaki kültürel alanların hangisi "Barok, Gotik, Rönesans veya modern" gibi çeşitleri barındırır?


Üretim alanı

Sanat alanı

Uygarlık alanı

Bilim alanı

Eğitim alanı


16.Soru

Uluslararası çapta değerlendirme ve karşılaştırma yapan eğitim sistemimize oldukça geniş perspektiften dönüt sağlayarak, zengin bir değerlendirme ve geliştirme kaynağı olan kuruluşun ismi nedir?


WHO

NATO

PISA

UNESCO

UNICEF


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre kültürün özelliklerinden biri değildir?


Kültür öğrenilir

Toplumsaldır

İnsan dışında başka canlılarda da görülür

Değişir

Bütünleştiricidir


18.Soru

Cinsiyete göre boşanma nedenleri analiz edildiğinde; en önemli boşanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal rol ve statüler  

Güç ve otorite örüntüleri         

Sorumsuz ve ilgisiz davranma 

Ekonomik olarak geçinememe

Ailelere karşı saygısız davranma

                                                                  


19.Soru

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kültürü, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi ya da başka bir deyimle, bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemi olarak tanımlamıştır?


Pareh

Carr

Tylor

Voltaire

Malinowski


20.Soru

Geçen zaman içerisinde Türkiye’de aile yapısı ve aileye ilişkin özellikler de değişmiştir. Aileye ilişkin en son durumu Koç ve arkadaşları (2013) çok rafine bir şekilde aktarmaktadırlar. Koç vd. (2015) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013’te yer alan Türkiye’nin aile yapısına ilişkin verilerin ileri analizini yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi onların aile yapısıyla ilgili elde ettikleri özet sonuçlarından biri değildir?  


Aileler küçülmektedir.

Çocuk sayısı azalmaktadır.

Ataerkil aile devam etmektedir.

Dağılmış ailelerin yaygınlığı artmaktadır.

Tek kişilik ya da tek ebeveynli aileler bir tercih olarak ortaya çıkmaktadır.