Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunundaki (TMK) Düzenlemeler kapsamına girmez? 


Eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

Eşlerden birinin üzerine düşen sorumlulukları ihlal etmesi durumunda diğer eş, hâkimin müdahalesini isteyemez. 

Evlilik birliği devam ettiği sürece eşler çocukların velayetini birlikte kullanırlar.

Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda
değildir.

Yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olup, evlilik süresince edinilen tüm
mallar boşanma halinde eşit olarak paylaştırılır.


2.Soru

Kaba ölüm hızı neyi ifade eder?


On kişi başına düşen ölüm sayısı

Yüz kişi başına düşen ölüm sayısı

Bin kişi başına düşen ölüm sayısı

On bin kişi başına düşen ölüm sayısı

Yüz kişi başına düşen ölüm sayısı


3.Soru

Sosyal bilimciler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlarda üç temel sınıfın varlığına işaret ederler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alt-sınıf hakkında verilen doğru bir bilgidir?


Büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşan ve burjuvazi olarak da anılan bir sınıftır.

Endüstri Devrimi ile birlikte ortaya çıkan, az sayıda işçinin çalıştığı küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinden ve kendi hesabına çalışan esnaf ve zanaatkârlardan oluşmaktadır.

Kamu ve özel sektörde vasıfsız ve düşük ücretli işlerde işçi statüsünde çalışan ve bu nedenle işçi sınıfı olarak adlandırılan sınıftır

Endüstri Devrimi sonrasında genellikle hizmet sektörünün gelişimi ile birlikte ortaya çıkan bir sınıftır.

Alt düzey profesyoneller, orta ve alt kademe yöneticiler ve memurlar yer alır


4.Soru

Hangi kuram insan davranışının karmaşıklığı ile ilgilenmediği, toplumsal grupların ortaya çıkış biçimleriyle uygun biçimde ilgilenmedeki başarısızlığı, psikolojik indirgemecilikten fazlaca etkilendiği noktaları sebebiyle eleştirilmektedir?


Çatışma kuramı

Yapısalcılık

Sosyal alışveriş kuramı

Yapısal fonksiyonalizm

Evrimci sentez


5.Soru

Türkiye’de cinsiyetten bağımsız olarak ilk evlilik deneyiminin en fazla görüldüğü yaş aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.


15-19

20-24

25-29

30-34

35-39


6.Soru

Parsons, R. K. Merton, W. Ogburn, W. Buckley, E. Tiryakian toplumsal yapıyı açıklayan hangi kuramın başlıca temsilcileri arasındadır?


Yapısalcılık

Yapısal fonksiyonalizm

Sosyal alışveriş kuramı

Çatışma kuramı

Evrimci sentez kuramı


7.Soru

Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp'in Osmanlı dönemindeki çalışmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumda radikal değişiklik

Cumhuriyetin ilan edilmesi

Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkımdan kurtarmak

Amerikan mandasına girmek

İngiliz mandasına girmek


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aileyi işlevselci perspektiften inceleyen bilim insanlarından biri değildir?


Murdock

Merton

Giddens

Strauss

Parsons


9.Soru

Bir grup ya da toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne denir?


Toplumsal statü

Toplumsal rol

Toplumsal sınıf

Toplumsal grup

Toplumsal kurum


10.Soru

“Bireyler arasındaki bağların gevşek olduğu, herkesin sadece kendine veya çekirdek ailesine bakmak zorunda olduğu kültürler için geçerlidir” ifadesi Hofstede’nin kültürel boyutlarından hangisini tanımlamaktadır?


Toplulukçuluk

Güç mesafesi

Bireycilik

Uzun erimli yönelme

Kadınsı ve erkeksi değerler


11.Soru

Türkiye’nin eğitim sistemi hangi tarihler arasındaki reformlar sayesinde kurulmuştur?


1924-1926

1926-1928

1928-1930

1930-1932

1932-1934


12.Soru

Eğitim ve ekonomik yapı arasındaki benzerliğe dikkat çeken yeniden üretim kuramının Amerika’daki temsilcileri kimlerdir?


Weber ve Durkheim

Weber ve Spencer

Bowles ve Comte

Bowles ve Gintis

Gintin ve Durkheim


13.Soru

Türkiye’de eğitimin merkezileşmesi özellikle aşağıdaki hangi süreçte oluşmuştur?


Ulus-devletleşme süreci

Avrupa Birliği’ne giriş süreci

Osmanlı’nın dağılma süreci

Tanzimat Fermanın ilanı

Sanayileşme süreci


14.Soru

Demokratik bir toplumda, vatandaşların en rahat şekilde ulaşmasına imkân tanınması gereken kamusal hizmetlerinin başında hangi hizmet gelmektedir?


Ulaşım hizmetleri

Eğitim hizmetleri

Altyapı hizmetleri

Hukuki hizmetler

İktisadi hizmetler


15.Soru

  2016 verilerine göre Evliliğin hangi yıllarında boşanmalar en fazladır?


1-5

6-10

11-15

16-20

21-25


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumu çıkarlar açısından bölünmüş gruplardan ibaret eşitsiz bir yapıya sahip olduğunu, eğitim sisteminin ise bu eşitsizliği sürdüren toplumsal kuralları ve ilişkiler setini öğreten ideolojik bir aygıt olduğu için eleştirirler?


İşbirlikçi Kuram

İşlevselci Kuram

Çatışmacı Kuram

İşlevci Kuram

Evrensel Kuram


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Hofstede'nin "Kültürün Sonuçları" adlı kitabında yer alan dört kültürel boyut doğru olarak verilmiştir?


Kültürleme - Kültürel yayılma - Bireycilik ve toplulukçuluk - Normlar

Güç mesafesi - Otoriterlik - Normlar - Değerler 

Bireycilik ve toplulukçuluk - Kadınsı ve erkeksi değerler - Adetler - Kültürel yayılma

Belirsizlikten kaçınma - Güç mesafesi - Normlar - Değerler

Güç mesafesi - Bireycilik ve toplulukçuluk - Kadınsı ve erkeksi değerler - Belirsizlikten kaçınma


18.Soru

2015 - 2016 döneminde en çok iç göç veren il aşağıdakilerden hangisidir?


Ağrı

Şırnak

Giresun

Bayburt

Hakkari


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lasslett'in hane gruplandırmalarından biridir?


Çekirdek haneli aileler

Basit ailelerden oluşan haneler

Geniş aileli haneler

Çözülmüş aileli haneler

Dağılmış aileli haneler


20.Soru

İlk olarak Emory Bogardus’un “toplumsal mesafe” ölçeğinin bir ögesi olarak kullanmış olduğu hoşgörü göstergesini ölçen soru aşağıdakilerden hangisidir?


insan haklarına saygı hakkındaki soru

birey için ailenin önemi sorusu

mutluluk ile hayattan memnuniyet oranı sorusu

“komşu isteme/istememe” sorusu

endişe duyma oranıyla ilgili soru