Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.  Harf sayısı 18 dir. II. Bunlardan 3’ü ünlü 15’i ünsüzdür. III.Sağdan sola doğru yazılır. IV.“Z” dışındaki bütün harfler de bitiştirilir. Yukarıda özellikleri verilen Türklerin kullandıkları aşağıdaki alfabelerden hangisine aittir?


Uygur Alfabesi

Kiril Alfabesi

Göktürk Alfabesi

Arap Alfabesi

Latin Alfabesi


2.Soru

Eğitimi mevcut toplum değerlerinin korunması ve sürdürülmesini sağlayan bir toplumsal kurum olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Yapısal Fonksiyonalist Kuram

Marxist Çatışmacı Kuram

Postmodern Kuram

İşlevselci Kuram

Feminist Kuram


3.Soru

2013 yılında yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırmasında analiz birimi hane halkı olduğu için, “hane halklarının kompozisyonu” sınıflandırılmaktadır ve veri kaynakları hane halkı bazlı olduğu için hane halkı ve aile kavramları birbirinin yerine geçecek biçimde kullanılmaktadır. Bu sınıflamaya göre aile sınıflaması üç başlık altında toplanmaktadır:

  1. Çekirdek
  2. Geniş
  3. Dağılmış

Aşağıdakilerden hangisi dağılmış aile için örnek olarak verilebilir?


Geçici geniş

Ataerkil geniş

Tek ebeveynli

Çocuklu çekirdek

Çocuksuz çekirdek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de eğitim sisteminin temel sorunlarından biri değildir?


Öğretmen yetiştirme ve istihdamı

Fırsat eşitsizliği

Fiziksel altyapı ve donanım

Derslik, okul ve öğretmen eksikliği

Hızlı nüfus artışı


5.Soru

“Eğitim ve Toplumbilim” kitabında, eğitimin temel öncülünü bireysel yetenek ve potansiyelin toplumun gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi olarak açıklayan sosyolog kimdir?


Max Weber

Auguste Comte

Herbert Spencer

Karl Marx

Emile Durkheim


6.Soru

....., nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür.

Yukarıdaki tanımda boşluğa hangi kavram gelmelidir? 


Ortanca yaş

Ortalama yaş 

Aritmetik yaş 

Analitik yaş 

Kurmaca yaş 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın eğitime ilişkin temel görüşlerinden biridir?


Toplumdaki eşitsizlik giderilmediği sürece fırsat eşitliğinin bir anlamı olmayacaktır

Bireysel yetenek ve çaba toplumsal kökenden daha önemlidir

Eğitimin soylu sınıflara verilmesi en rasyonel yoldur

Elit eğitimi halkın eğitiminden daha değerlidir

Eğitim üst sınıfların alt sınıfları tahakküm altında tutmasının ideolojik aracıdır


8.Soru

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?


İzmir

Muğla

Antalya

Ankara

İstanbul


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin temel öncülü bireysel yetenek ve potansiyelin toplumun gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesidir?


Eğitim

Öğretim

Meslek

Okul

Aile


10.Soru

Toplumsal statü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği konumdur.

Bireyin toplumda kim olduğunu ve kimlerle ilişki kuracağını gösterir

Master statü, bireyin sahip olduğu statülerden birinin, diğerlerine göre daha fazla önem taşımasıdır.

Öğrenci olmak bir edinilmiş statü örneğidir.

Bireyin sahip olduğu statü zamanla değişebilir.


11.Soru

Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi ve kültürel egemenliği altına alması aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?


Kültür yozlaşması

Kültürleme

Kültürel özümseme

Kültürleşme

Kültürel yayılma


12.Soru

“İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı I-II” ve “21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı” isimli eserlerinde Türkiye’nin toplumsal yapısı ve değişmesini dış dünya, ideoloji ve sınıfsal gelişme ögelerini temel alarak genel bir model çerçevesinde çözümlemeye çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Emre Kongar

Mehmet Ecevit

Aytül Kasapoğlu

Korkut Boratav

Beylü Dikeçligil


13.Soru

Medeni Kanun evlenme ehliyetinin koşullarını hangi madde ile belirlemiştir?


124

178

187

202

336


14.Soru

Bir sınıf ortamında ders sırasında öğrencinin ve öğretmenin tutum ve davranışlarını aşağıdakilerden hangisi düzenler?


Değerler

Normlar

Kültür

Yasaklar

Yönetim


15.Soru

Bir kişi Çin, Hint, Fransız, Batı ve İslam kültür ya da uygarlığından söz ediyorsa aşağıdaki kültür alanlarından hangisinden söz ediyordur?


Bilimsel alanda

Biyolojik alanda

Beşeri alanda

Maddi alanda

Estetik alanda


16.Soru

Biyolojik ve toplumsal sistemler arasındaki özel farklılık ve benzerlikleri tartışan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


H. Spencer

M. Weber

A. Comte

M. Poloma

G. Homans


17.Soru

Kadınsı (dişil) toplumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Alçak gönüllülük herkesten beklenen davranıştır.

Zayıflık sempati ile karşılanır.

Çatışmaların çözümlenmesinde uzlaşma ve pazarlık önde gelir.

İnsanlar arasında sıcak ilişkiler önemlidir.

İlişkilerde erkeğin değil kadının yumuşak davranış göstermesi beklenir.


18.Soru

İnsanlık tarihi, bir şeylere sahip olanlarla olmayanlar arasındaki bir sınıf mücadelesidir.”

Yukarıdaki görüşü savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


Max Weber

Peter Blau

George C. Homans

Karl Marx

Bronislaw Malinowski


19.Soru

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 3 Mart 1924’ te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanununun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Yüksek öğrenimde eğitim talebini karşılayarak kalkınma hızını arttırmak

İlköğretimde kız çocuklarının okula gönderilmesini sağlayarak cinsiyet ayrımcılığını sonlandırmak

Eğitim üzerinde devlet otoritesini mutlaklaştırmak ve eğitim kurumlarını tek bir merkeze bağlamak

Eğitim müfredatı ve ders kitapları içeriklerinin demokratik ilkelerle oluşturmak

Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılarak eğitimli nüfusun hızla artışını sağlamak


20.Soru

Aşağıdaki temsilcilerden hangisi çatışmacı yaklaşımın temsilcileri arasında yer almaz?


Marx

Gintis

Weber

Bowles

Durkheim