Uluslararası İlişkilere Giriş Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde güç ve aracı unsur eşleştirmeleri doğru olarak verilmiştir?


Yumuşak güç - ekonomik

Sert güç - yatırım

Yumuşak güç - askeri

Sert güç - kültür

Yumuşak güç - eğitim


2.Soru

I. Ekonomik Kriz

II. Küresel Adalet

III. Yabancı Korkusu

IV. Medeniyetler Çatışması

Son dönemde, özellikle 11 Eylül 2001 teröründen bugüne geçen süre içinde, kültür-küreselleşme ilişkisinde, tartışma alanı içinde yukarıda belirtilen kavramlardan hangileri ön plana çıkmaktadır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden dolayı küresel terör yeni ve özgün bir nitelik kazanmamıştır?


Sivil ve masum insanları seçmesi

Ölümcüllük derecesi yüksek eylemlere yönelmesi

Küresel büyümeden yararlanması

Çatışma ortamı yaratması

Teknolojiden yararlanması


4.Soru

Genelde küresel ısınma, çevre kirlenmesi ve nükleer kazaların neden olduğu riskleri ifade eden, aynı zamanda teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler sonucunda daha önceleri gözlemlenemeyen risklerin de ortaya çıkacağını niteleyen tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?


Küresel Isınma

Küresel Yozlaşma

Küresel Bozulma

Küresel Risk Toplumu

Küresel Belirsizlik


5.Soru

I. Dünya Savaşı’nın yarattığı tahribat ve savaş öncesi savaş olasılığını engellemek için kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


Birleşmiş Milletler
Milletler Cemiyeti
Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

6.Soru

Kültürel ürünlerle mal ve hizmetlerin dünya çapında dolaşımı ve tüketilmesi ne ile açıklanır?


Küresel adalet
Kültürün küreselleşmesi
Küresel göç
Küresel ısınma
Küresel köy

7.Soru

Aşağıdakilerden hangi olay, Avrupa’da şehir-devleti ve imparatorluklardan sonra merkezi modern siyasal örgütlenme olarak modern devlete geçişin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?


Westphalia Barış Antlaşması

Berlin Antlaşması

Warşova Antlaşması

Bremen Antlaşması

Viyana Antlaşması


8.Soru

Berlin Duvarı ne zaman inşa edilimiş ve ne zaman yıkılmıştır?


1952-1980
1945-1975
1966-1995
1959-1985
1961-1989

9.Soru

Nükleer güçlerden her birinin karşısındakinin de kendisini yok edebilecek güce sahip olmasından çekinerek nükleer güç kullanmaktan kaçınması durumundaki denge anlayışına ne ad verilir?


Dehşet Dengesi
Güç Dengesi
Silahlanma Yarışı
Yumuşama
Yeni Dünya Düzeni

10.Soru

Özellikle 1980’lerden sonra ortaya çıkan, ülkeler, ekonomiler, kültürler ve bireyler arasındaki ilişkilerdeki derinliği, yaygınlaşmayı ve hızı ifade eden kavram hangisidir?


Küreselleşme
Küresel kültür
Küresel adalet
Küresel göç
Küresel terör

11.Soru

Viyana Kongresi sonrasında, Avrupa’da ortaya çıkan ve BM Güvenlik Konseyi’nin öncülü kabul edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Montevideo Uyum Sistemi

Avrupa Ahengi Sistemi

Westphalia Uyum sistemi

Osnabrück Uyum sistemi

Münster Ortaklık sistemi


12.Soru

Fransız Devrimi hangi yılda gerçekleşmiştir?


1787

1788

1789

1790

1791


13.Soru

Modern devletin temel özellikleri nedir?


Deniz egemenliği ve sömürgecilik
Vergi koyabilme, Dini çıkarların ön plana çıkarılması
Ordu yetiştirme, Savaş ve Barış ilan etme
Feodal otorite, Bölünmüş otorite, Sömürgecilik
Egemenlik, Devletlerin eşitliği, Merkezileşme, Toprak bütünlüğü

14.Soru

“Giderek büyüyen, büyürken küçülen, ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkilerinin derinleştiği ve yaygınlaştığı ve her geçen gün biraz daha karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz.” Buna göre yaşadığımız dünyayı aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlayabiliriz?


Birleşen dünya

Evrimleşen dünya

Gelişen dünya 

Küreselleşen dünya 

Yeni dünya 


15.Soru

Sömürgecilikte olduğu gibi yine belli bir toprağın ve grubun iktisadi ve siyasi olarak kontrol altında tutulması yoluyla iktidarın sınırlarının ötesine genişletilmesine ne ad verilir?


Egemenlik

Merkezileşme

Avrupa Ahengi Sistemi

Emperyalizm

Metternich Sistemi


16.Soru

1815-1914 tarihleri arasında büyük çapta bir savaş olmadığından dolayı, bu döneme hangi adlandırmayla anılmaktadır?


Asırlık Anlaşmalar Dönemi

Dünya Barış Asrı

Savaşsız Yıllar Dönemi

Sömürgecilik Dönemi

Yüzyıllık Barış Dönemi


17.Soru

Uluslararası ilişkilerde devletler aşağıdakilerden hangisini birinci plana çıkartırlar?


Ekonomi

Güvenlik

Ticaret

Siyasal Ekonomi

Serbest Pazar Ekonomisi


18.Soru

“Devlet” hakkında aşağıdaki ibarelerden hangisinin yanlış olduğu savunulabilir? 


Kanun yapma ve uygulama yeteneğine sahiptir
Ulusal güvenliği için ülkesinde güç kullanabilen bir kurumdur 
Savaşa gidebilen bir kurumdur 
Egemen bir kurumdur
Otoritesi anayasal düzenlemelerle sınırlanamayan bir kurumdur  

19.Soru

Uluslararası ilişkilerde evrensel ve bölgesel kuruluşların önemine vurgu yapan yaklaşım hangisidir?


İdealizm
Realizm
İnşa edici yaklaşım
Dünya sistemi
Eleştirici yaklaşım

20.Soru

21.Yüzyılda yakın dönemde yaşanan göç, mülteci ve terör sorunları çerçevesinde oluşan yabancı düşmanlığı ve İslam korkusu Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?


Marksist sistemin popülerleşmesine.

Aşırı sağın yükselişine

İç savaşlara

Nükleer tehditlere

Parlamentoların dağılmasına