Uluslararası İlişkilere Giriş Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

20. yüzyıldaki uluslararası sistemi “Aşırılıklar Çağı” (2006) olarak nitelendiren tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?


Hanry W. Hilgemann

 Eric Hobsbawm

 Carr Hollis Smith

Kenneth Waltz

Samuel Huntington


2.Soru

Barışın korunması ve devletlerin egemenliklerinin garantiye alınması için Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 


Birleşmiş Milletler 
Milletler Cemiyet
Ren Komisyonu 
Versailles (Versay)
Wilson İlkeleri 

3.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi uluslararası komünizm faaliyetlerini örgütlemek üzere kurulan Kominform üyeliğinden Sovyet Rusya’yla yaşadığı gerginlik sonucunda 1948 çıkarılmıştır?


Yugoslavya
Bulgaristan
Romanya
Polonya
Çekoslovakya

4.Soru

Berlin Duvarı hangi tarihte yıkılmıştır?


1961
1979
1989
1990
1993

5.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Soğuk Savaş döneminin uluslararası sistem açısından belirleyici özelliklerindendir?

I. Süper güçlerin hegemonyasına dayalı iki kutuplu ideolojik bir çatışmanın uluslararası sistemi belirlemesidir.

II. Askeri teknolojideki gelişmelerin uzak mesafelerde de büyük yıkım yaratma gücü sağlamasıdır.

III. Sistemde baskın devletler arasındaki rekabetin, 3. Dünya ülkelerinde çatışmalara ve bunların sonucunda sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlere yol açmasıdır.


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde kullanılan temel yaklaşımlardan biri değildir?


Pozitivizm

Realizm

İnşa edici

Dünya sistemi

İdealizm


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çözümleme sürecinde var olan aktörler arasında yer almaz?


Memurlar

Uluslararası örgütler

Ulus devletler

Sivil toplumlar

Ulus devlet altı örgütler


8.Soru

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada arasındaki ticaret işbirliğini kuran bölgesel işbirliğinin adı nedir?


EFTA
NAFTA
ASEAN
ECOSOC
BRICS

9.Soru

Realizm ve idealizmi var olan sistemi korumakla suçlayan ve uluslararası ilişkilerde değişimi savunan yaklaşım hangisidir?


İnşa edici yaklaşım
Realizm
İdealizm
Eleştirel yaklaşım
Dünya sistemi

10.Soru

Birbirlerine coğrafi olarak yakın ülkelerin girdikleri işbirliği ilişkilerine ne ad verilmektedir?  


Bölgeselleşme
Küreselleşme
Yerelleşme
Ulus-üstü 
Ulus-ötesi 

11.Soru

Napolyon Savaşları hangi ülke ile yapılmamıştır?


Avusturya

Britanya

Prusya

İsveç

Rusya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın her hangi bir yerinde olan bir gelişmenin, dünyanın diğer bölgelerinde de ciddi etkiler ve sonuçlar yaratması anlamına gelmektedir?


Yaygınlaşma

Derinleşme

Hızlanma

Bağımlılık

Yenilenme


13.Soru

Berlin Kongresi’nin de konusu olan ve Küçük Kaynarca ile birlikte güç kaybeden Osmanlı’nın durumunun ne olacağını ifade eden terim hangisidir?


Avrupa Ahengi
Viyana Kongresi
Metternich Sistemi
Ulusçuluk
Doğu Sorunu

14.Soru

Küresel ısınmaya ortak çözüm üretmek için devletlerin 1997 yılında imzaladıkları anlaşma hangisidir?


Ankara protokolü
Los Angeles protokolü
Paris protokolü
Kyoto protokolü
Madrid protokolü

15.Soru

Milletlerin zenginliğinin ticaretten elde edilecek artı değerin maksimize edilmesinden oluşacak değerli madenlerin birikimine dayandıran ve ekonomide ulusal korumacılığı benimseyen iktisadi politikaya ne ad verilir?


Demokrasi

Mutlakiyetçilik

Moligarşi

Merkantilizm

Sosyalizm


16.Soru

Son yıllarda dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan önemli değişimlerin, sorunların, süreçlerin, küresel nitelik kazanarak bölgeler, ülkeler ve yerel düzeyde hem siyasal, hem toplumsal, hem ekonomik, hem de kültürel alanlarda dönüşümler ortaya çıkmaktadır.

Bu dönüşümü anlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Arap Baharı

Küreselleşme

Uluslarası İlişkiler

Ekonomik Genişleme

Göçler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkileri harekete geçiren aktörler arasında gösterilemez?


Dünya Sağlık Örgütü

Sınır Tanımayan Doktorlar

Aile Hekimliği

 Greenpeace

Birleşmiş Milletler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern devletin dört temel özeliklerinden birisi değildir?


Mutlakıyet

Devletlerin Eşitliği

Egemenlik

Merkezileşme

Ülkesellik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkileri harekete geçiren aktörler arasında yer almaz?


Ulus devlet
Bireyler
Sivil toplum
Uluslararası örgütler
Uluslararası şirketler

20.Soru

En genel anlamı içinde, .... , dünyamızda ülke içi değil, ülkeler arası ilişkileri anlamaya çalışır, bunu yaparken, ağırlığı devletlerarası ilişkilere verir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen tanıma en uygun kavramdır?


Politika

Uluslararası ilişkiler

Hukuk

Küreselleşme

Siyaset