Uluslararası İlişkilere Giriş Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi hangi yılda olmuştur?


1986

1987

1988

1989

1990


2.Soru

Türkiye, Dünya Bankası’na hangi tarihte katılmıştır?


1947
1949
1954
1963
1973

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Af Örgütü’nün amaçlarından biri değildir?


Sosyal adaletin geliştirilmesi
Düşünce suçlularının serbest bırakılması
Siyasi suçluların adil yargılanması
İdam cezasına karşı çıkılması
İşkenceye karşı durulması

4.Soru

Gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınmayı desteklemek adına, kredi sağlayarak bu ülkelerdeki yatırımları teşvik eden uluslararası ekonomik örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Para Fonu(IMF)
Dünya Bankası
Uluslararası Ticaret Örgütü(ITÖ)
Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ)
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması(GATT)

5.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği’nin kurucu ülkeleri arasında yer almaz?


Hollanda
Fransa
Almanya
İtalya
Danimarka

6.Soru

Kore Savaşı, Varşova Paktı’nın oluşturulması, SSCB’nin yapay uydu Sputnik’i uzaya fırlatması, Küba Füze Krizi ve Sino-Hint Savaşı hangi dönemde gerçekleşmiştir?


1915-1918

1947-1951

1945-1950

1951-1963

1955-1960


7.Soru

  1. Yüzyılda bağımlılık kuramının temsilcisi olarak, küresel eşitsizliği kapitalizm üzerinden aşağıdaki hangi iktisatçı eleştirmektedir?


Samir Amin

Immanuel Wallerstein

Karl Marx

David Ricardo

Adam Smith


8.Soru

Avrupa Toplulukları’nın gerçekleşmesi yönünde kurulan ilk örgüt aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
Avrupa Siyasi Topluluğu
Avrupa Konseyi
Avrupa Ekonomik Topluluğu
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

9.Soru

1998’de Birleşmiş Milletlerin girişimiyle imzaya açılan Roma Statüsü’nün imzacı ülkeleri tarafından kurulmuş olup, 2002’de sürekli olarak çalışmaya başlatılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Birleşmiş Milletler Mahkemesi

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Dünya Birleşik Mahkemeleri

Uluslararası Büyük Mahkeme


10.Soru

2007 Dünya finans krizi en çok aşağıdaki hangi AB ülkesini derinden etkilemiştir?


Yunanistan
İngiltere
Almanya
Danimarka
İsveç

11.Soru

Uluslararası Af Örgütü aşağıdaki hangi devletin vatandaşlarının girişimi sayesinde ve ilgili devletin başkentinde 1961 yılında kurulmuştur?


Almanya
Belçika
Fransa
İngiltere
İsviçre

12.Soru

Uluslararası Siyasal Ekonomi ’de 1870-1914 dönemine ne ad verilir? 


Bretton Woods Sistemi
Merkantilizm
Liberalizm
Klasik Altın Standardı Dönemi
IMF Dönemi

13.Soru

ASEAN dünyanın hangi bölgesi için kurulmuş bölgesel işbirliği örgütüdür?


Güney Doğu Asya
Güney Amerika
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya Pasifik

14.Soru

Ekonomist John Williamson’ın 1990 yılında yazdığı ve Latin Amerika ülkelerinin gelişmesi için önerdiği on maddelik (mali disiplin, faizlerin piyasada belirlenmesi, serbest ticaret rejimi, doğrudan yabancı sermayenin serbestleştirilmesi gibi iktisadi liberalleşme, özelleştirme ve deregülasyon gibi ilkelerin yer aldığı) istikrar paketine ne ad verilir?


NATO

Dünya Bankası 

İMF

Uluslararası Kalkınma Birliği

Washington Uzlaşısı


15.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği’nin kurucuları arasında yer almaz?


Endonezya
Malezya
Filipinler
Tayland
Laos

16.Soru

24 Ekim 1945’de dünya barışını ve güvenliğini sağlamak ve korumak hedefleri çerçevesinde kurulmuş uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


Milletler Cemiyeti

NATO

Birleşmiş Milletler

Avrupa Birliği

Varşova Paktı


17.Soru

Ekim 1945’te barış ve güvenliği koruyup sağlamak amacıyla kurulan uluslararası örgüt hangisidir?


FAO
NATO
IMF
Dünya Bankası
Birleşmiş Milletler

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BM’ye bağlı uzmanlık kuruluşları ve ilişkili uluslararası örgütlerden birisi değildir?


Uluslararası Para Fonu

Uluslararası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

Uluslararası Denizcilik Örgütü

Dünya Ticaret Örgütü

Uluslararası Barış Birliği


19.Soru

Uluslararası ilişkileri harekete geçiren aktörlerin önem ve güç sırasına göre fazladan aza doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I. Uluslararası şirketler

II. Ulus devlet

III. Sivil toplum

IV. Ulus devlet altı örgütler

V. Uluslararası örgütler


I – II – V – III – IV

II – V – I – IV – III

II – V – I – III – IV

I – II – V – IV – III

V – II – I – IV – III


20.Soru

Greenpeace hangi yılda kurulmuştur?


1971
1979
1961
1998
1989