Uluslararası İlişkilere Giriş Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığını Birinci Dünya Savaşı sonrasında kazanan devletlerden biri değildir? 


Belçika
Çekoslovakya
Macaristan
Polonya
Yugoslavya 

2.Soru

Aşağıdaki ülkerlerden hangisi Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı başlangıç tarihi olan 17 Aralık 1992’de imzalayan üç ülkeden biridir ?


Panama

Küba

Meksika

Dominik Cumhuriyeti

Jamaika


3.Soru

Hangisi ASEAN ‘ın kurucu üyelerinden biri değildir?


Tayland
Vietnam
Singapur
Endonezya
Filipinler

4.Soru

Viyana Kongresi sonrasında, Avrupa’daki büyük devletlerin arasında çıkacak anlaşmazlıkları önlenmek ve Avrupa’daki monarşilerin ulusçuluk hareketlerine karşı ayakta kalmasını sağlayarak güç dengesini korumak amacıyla kurulan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin öncülü kabul edilebilecek sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Metternich Sistemi

Büyük Barış Sistemi

Çoklu Kutuplu Sistem

Harmoni Sistemi

Avrupa Ahengi Sistemi


5.Soru

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu olan Greenpeace kaç yılında uluslararası bir nitelik kazanmıştır?


1968

1971

1975

1979

1982


6.Soru

11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra, İslâm karşıtı söylemlerin güçlenmesi, Batı ile İslâm arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan tez aşağıdakilerden hangisidir?


Medeniyetler Arası İttifak
Çatışmaların Önlenmesi
Küresel Adalet
Dünya Sistemi
Medeniyetler Arası Çatışma

7.Soru

Bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisini bölgede yerleştirmek amacıyla oluşturulmuş hükümetler arası bölgesel forum aşağıdakilerden hangisidir?


WTO

NAFTA

ASEAN

APEC

ASA


8.Soru

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun en başarılı olduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir? 


Çanakkale
Filistin-Suriye
Hicaz-Yemen
Kanal
Kafkas 

9.Soru

Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir gelişmenin dünyanın geri kalanında da etki ve sonuçlara sahip olması küreselleşmenin hangi özelliğiyle açıklanabilir?


Derinleşme
Yaygınlaşma
Hız
Adaletsizlik
Göç

10.Soru

NATO'nun kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


1945
1949
1955
1960
1970

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Marksizm ile ilgili doğru bir ifade değildir?


Çevre devletlerin gelişimi için liberal uluslararası ticaret düzeninin kurulması elzemdir.
Az gelişmiş ülkelere yapılan yardımları eleştirir.
Merkez devletler, çevre ülkelerden ham madde alıp onu işeyerek satan gelişmiş Batılı sanayi devletleridir.
Çevre devletler merkez devletlere ham madde sağlayan az gelişmiş ülkelerdir.
Uluslararası ekonomik kuruluşlar çevre devletlerin uluslararası ilişkilerine ve ekonomilerine müdahale ederler.

12.Soru

1961’de İngiliz Avukat Peter Benenson tarafından Londra’da kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?


BM-Birleşmiş Milletler
IMF-Uluslararası Para Fonu
WB-Dünya Bankası
Uluslararası Af Örgütü
Avrupa Birliği

13.Soru

ABD’nin Marshall yardımlarının dağıtımını düzenlemek amacıyla aşağıdaki hangi örgüt kurulmuştur?


Avrupa Ekonomik Topluluğu
Avrupa Konseyi
Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
Avrupa Toplulukları

14.Soru

Çok Uluslu Sermaye'nin belirginlik kazanma süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Birinci Dünya Savaşı sonrası
Fransız İhtilali sonrası
Avrupa Birliği'nin kuruluşu sonrası
Avrupa'da para birimlerinin değişmesi sonrası
İkinci Dünya Savaşı sonrası

15.Soru

Küresel iklim rejiminin çerçevesini çizecek Paris Anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?


2010

2015

1997

1982

1976


16.Soru

Avrupa Topluluklarının ilk adımı aşağıdaki hangi antlaşma ile atılmıştır?


Lizbon Antlaşması

Maastricht Antlaşması

Amsterdam Antlaşması

Paris Antlaşması

Nice Antlaşması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Af Örgütünün danışmanlık yaptığı uluslararası örgütlerden birisi değildir?


Birleşmiş Milletler
UNESCO
Avrupa Birliği
Afrika Birliği
Arap Birliği

18.Soru

Küresel ekonomi en çok hangi alanlarda kendini gösterir?


Ticaret ve finans
Sanayi
Teknoloji
Kültür
Siyaset

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1945’te kurulan IMF’nin temel amacıdır?


Amerika ve Avrupa arasında finanasal yeni bir güç elde etmek

savaş sonrası ekonomik göstergeleri toplumsal çıkarlara yönlendirmek

gelişmekte olan ülkelere ham madde ve ara desteği sağlamak

uluslararası parasal işbirliğinin sömürgeler ham maddesi ile sağlanması

uluslararası parasal işbirliğinin teşvik edilmesi, uluslararası ekonomide likidite sağlanması


20.Soru

Avrupa Parlamentosu seçimler hangi yıldan beri yapılmaktadır?


1979
1966
1959
1957
1998