Uluslararası İlişkilere Giriş Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yunanistan 1974 yılında hangi gerekçeyle NATO’nun askeri kanadından çıkmıştır?


Türkiye’nin Kıbrıs Çıkartmasına Tepki Olarak.

Türkiye’nin 12 adalardaki taleplerine karşı olarak.

Türk komutanların NATO komutasında söz sahibi olmasından dolayı.

NATO’nun Yunanistan’ın taleplerine ilgisiz kalmalarından dolayı.

NATO’nun yeteri askeri güce sahip olduğunu düşünmelerinden dolay.


2.Soru

Amerika Birleşik Devletleri hangi yılda bağımsızlığını ilan etmiştir?


1776
1789
1648
1848
1815

3.Soru

“Üye ülkelerden birinin en çok kayırdığı ticaret ortağına herhangi bir gümrük vergisi indirimi ve formalite kolaylığı sağlaması durumunda, bu ayrıcalığın otomatik olarak diğer üye ülkeleri de kapsaması” hangi kuralın içeriğidir?


Ülkeler eşitliği kuralı

En çok kayrılan ülke kuralı

Vergi adaleti kuralı

Ayrıcalık paylaşımı kuralı

Vergi standardı kuralı


4.Soru

1970’lere kadar siyasal ekonomi ve uluslararası ilişkiler konusunda varolan literatürde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Adam Smith

David Ricardo

Karl Marx

Frederich Engels

J.J. Rousseau


5.Soru

Uluslararası adalet divanın merkezi hangi şehirdedir?


La haye

Londra

Munih

Moskova

Paris


6.Soru

Birbirlerine coğrafi olarak yakın ülkelerin girdikleri iş birliği ilişkileri hangi tanımla ifade edilmektedir?


Küreselleşme

Uluslararası ilişkiler

Medeniyetler çatışması

Bölgeselleşme

Ötekileştirme


7.Soru

1870-1914 arasında uygulanan ve uluslararası ödeme sisteminde altının sabit döviz kuru olarak kabul edildiği döneme ne ad verilmektedir? 


Sabit kur 
Dalgalı kur 
Döviz standardı 
Altın standardı
Uluslararası kambiyo 

8.Soru

Bir devletin uluslararası sistemde tanınması için 1933’te kabul edilen Montevideo Sözleşmesine göre gerekli olan 4 yasal koşuldan birisi değildir?


Askeri güç

Hükümet

Coğrafi olarak sınırları tanımlanmış bir toprak

Tanımlanmış toprak üzerinde yaşayan bir nüfus

Diğer devletler tarafından diplomatik olarak tanınma


9.Soru

Gümrük kurallarıyla ithalatı sınırlayıp ihracatı arttırmayı hedefleyerek, değerli maden birikimini amaçlayan ve zenginlikle güç kazanma peşinde olan temel uluslararası siyasal ekonomik görüş hangisidir?


Marxizm
Liberalizm
Merkantilizm
Kapitalizm
Sosyalizm

10.Soru

Hangisi AB’ye tam üye bir ülke değildir?


Bulgaristan
Yunanistan
Kıbrıs
Slovenya
Türkiye

11.Soru

Temmuz 1944’te ABD’de 44 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Konferansta, II. Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası para sisteminin esaslarını içeren hangi anlaşma imzalanmıştır?


IMF Anlaşması

Bretton Woods Anlaşması

Londra Anlaşması

Roma Anlaşması

Paris Anlaşması


12.Soru

Birleşmiş milletler örgütü hangi hedefler doğrultusunda kurulmuştur?


Dünya barışı ve güvenliğini sağlama

Ekonomik refahı sağlama

Teknolojik gelişmeleri takip etme

Üye ülkelerin çıkarlarını gözetme

Askeri silahlanmaya katkı sağlama


13.Soru

Avrupa ülkelerine dünya sahnesinde kaybetmiş oldukları gücü yeniden kazandırabilmek için öngörülen yeni birleşme modelini kim sunmuştur?


Altiero Spinelli

Jean Monnet

Paul Henri Spaak

Konrad Adenauer

Robert Schuman


14.Soru

Birleşmiş Milletlerin inisiyatif almasına rağmen halen çözüme kavuşmamış olan iki uluslararası sorun hangisinde bir arada verilmiştir?


Kıbrıs ve Filistin
Afganistan ve Suriye
Filistin ve Irak
Suriye ve Kıbrıs
Irak ve Afganistan

15.Soru

AB Müktesebatı teriminin anlamı aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Üyeler arasında derinleşme politikası
Yeni üye alarak genişleme politikası
Kararların yerindenlik ilkesine göre alınması
Ulusüstü nitelikte bir örgüt olunması
Birlik içindeki hak ve yükümlülüklerin bütünü

16.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1995’te Avrupa Birliği’ne üye olmuştur?


Polonya
Avusturya
Danimarka
Macaristan
İspanya

17.Soru

I. Ekonomik küreselleşmenin duraksaması

II. Soğuk savaşın bitmesi

III. Kimlik siyasetinin yaygınlaşması

IV. İslam karşıtı söylemlerin güçlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Sovyetler Birliği’nin çökmesinin neden olduğu sonuçlardandır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern bir devletin dört temel özelliklerinden birisi değildir?


Egemenlik
Feodalizim
Devletlerin eşitliği
Merkezileştirme
Toprak (mülk ) bütünlüğü

19.Soru

Ulusal egemenlik hakkının ulusüstü bir otoriteye devredildiği örgütlenme şekline genel olarak ne ad verilmektedir?


İttifak
Bütünleşme
İşbirliği
Pakt
Güç uyumu

20.Soru

Bir diğer söylemle küresel kriz, etkileri ve etki alanı bakımından oldukça geniş olan, içerisinde siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel vb. sebepler barındıran ve birbirleri ile sebep-sonuç ilişkisi olan problemler bütününe verilen isim nedir?


Küresel Kriz

Küresel Çalkantı

Küresel Devlet

Küresel Savaş

Küresel Dayanışma