Uluslararası İlişkilere Giriş Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Ekonomik buhranının nedenlerinden biridir?


Gelişmekte olan ülkelerin toplumsal sorunları
Ülkelerin ticaret hacminin artması
Makro ekonomiler
Mikro ekonomiler
Ülkelerin ithalatı düşürüp, ihracatı artırarak devalüasyon yapması

2.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi Avrupa birliğinin ortak politikaları destekleyen programlardan biri değildir?


Gümrük birliği

Avrupa yurttaşlığı

Spor birliği

Sosyal politika

Bölgeler politikası


3.Soru

AİHM aşağıdaki uluslararası işbirliği örgütlerinden hangisine bağlıdır?


Avrupa Konseyi
Avrupa Birliği
Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü
Avrupa Ekonomik Topluluğu

4.Soru

Aşağıda verilen bir devletin Birleşmiş Milletlere kabul edilmesi için yerine getirmesi gereken şartlardan hangisi doğru verilmemiştir?


Tanınma için başvuruda bulunacak oluşum devlet olma niteliklerini taşımalı.

BM Şartında belirtilen koşulları kabul etmeli.

Barışçıl olmalı.

Bütün bunları istekli veya isteksiz olarak yapmalı.

Yukarıda belirtilen şartları kabul etmekle beraber bunları uygulamalı ve devamını yerine getirmeli.


5.Soru

İskoç iktisatçı ve klasik liberalizmin öncüsü, “Milletlerin Zenginliği” kitabında, mutlak üstünlük kuramını geliştirmiş,  bu kurama göre, bir ülke karşı ülkeye göre hangi malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya üretebildiklerini dış ülkeden ithal etmelidir. Görüşüne sahip öncü kimdir?


Adam Smith

David Ricardo

Karl Marx

Frederich Engels

Erik From


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi savaş suçları kapsamında değerlendirilmektedir?


Sürgün

Ayrımcılık

Köleleştirme

Cinsel saldırı

15 yaşından küçükleri orduya almak


7.Soru

"Uluslararası Af Örgütü” kaç yılında kurulmuştur?


1956

1959

1961

1964

1969


8.Soru

Hangisi petrol ihracat eden ülkeler örgütü (OPEC) üyesi değildir? 


İran
Irak
Türkiye
Venezüella
Libya

9.Soru

Hangi ülke Asya Kaplanlarından biri değildir? 


Malezya
Endonezya
Güney Kore
Kuzey Kore
Singapur

10.Soru

Karl Marx hangi dönemde yaşamıştır?


1815-1875

1889-1915

1818-1896

1818-1883

1902-1968


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgüt yapısı içinde yer almaz?


Güvenlik Konseyi
Genel Sekreterlik
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Uluslararası Adalet Divanı
Nükleer Silahsızlanma Grubu

12.Soru

Güvenlik ve zenginlikten çok asıl meselenin sömürenle sömürülen arasındaki adaletsizlik olduğunu savunan bakış açısı hangisidir? 


Kapitalizm
Liberalizm
Merkantilizm
Neo-liberalizm
Marxism

13.Soru

Bağımsız devletler, uluslararası örgüt ve kuruluşlar arasındaki ekonomik ilişkiler ile ekonomik uygulamalar bütününe ne denir?


Dış politika
Uluslararası ekonomi
Uluslararası ilişkiler
Uluslararası hukuk
Devletlerarası ilişkiler

14.Soru

Libelarizmin aşırı ekseni olarak ifade edilen görüş aşağıdakilerinden hangisidir?


Kapitalisizim

Sosyalizim

Komünizim

Anarko-Kapitalizm

Anarko-sosyalizim


15.Soru

Çarlık rejiminin yıkılarak Sovyetler Birliği’nin kurulmasına yol açan duruma ne ad verilir?


Rus devrimi

Üçlü ittifak

Aşırılıklar Çağ

Osmanlı Devrimi

Wilson Devrimi


16.Soru

BM'ye sonradan katılacak üyeler için başlıca aranan özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Savunma gücünün yüksek olması
Barışseverlik
Zengin olması
Hristiyan olması
İngilizce dilinin konuşulması

17.Soru

Soğuk savaş hangi ülkeler arasında olmuştur?


Almanya-Fransa arasında
Bütün Dünya ülkeleri arasında
ABD-SSCB arasında
İngiltere -Almanya arasında
Fransa-Polonya arasında

18.Soru

Avrupa birliğini kuran antlaşmanın adı nedir?


La haye Antlaşması

Maastricht Antlaşması

Nice Antlaşması

Avrupa tek senedi

Paris Antlaşması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin kurucu ülkelerinden birisi değildir?


Hollanda
Fransa
İtalya
Danimarka
Lüksemburg

20.Soru

Uluslararası siyasal ekonominin bir disiplin haline gelmesinde hangi sosyal bilimci önemli bir rol oynamıştır?


Adam Smith
David Ricardo
Susan Strange
Victor Wolfenstein
Thomas Schwartz