Uluslararası Politika 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Devletlerin statükoyu değiştirmek amacıyla uyguladıkları politikaya ne ad verilir?


Liberalizm
Revizyonizm
Marksizm
Realizm
Saldırgan Realizm

2.Soru

15. ve 16. yüzyıl İtalyan şehir devletleri arasındaki rekabeti anlatan Prens adlı eserin yazarı kimdir?


Niccola Machiavelli
Kautilya
Tuchydides
Sun Tzu
Thomas Hobbes

3.Soru

Devletlerin kendi güvenliklerini artırmak için almış olduğu tedbirlerin herkes için daha güvensiz bir ortam yaratması durumuna ne ad verilir?


Uluslararası sistem
Çevreleme politikası
Güvenlik ikilemi
Mahkumların İkilemi Oyunu
Ulusal güvenlik

4.Soru

1861’de İtalyan Krallığı’nın kurulmasına öncülük eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? 


Metternich
Denis Diderot 
Galileo Galilei 
Kont Cavour 
Abbé de Saint-Pierre 

5.Soru

Liberalizm dendiğinde dünya barışının nasıl sağlanacağı konusunda en sistematik yaklaşımı sunan, Perpetual Peace (Daimi Barış) adlı eseriyle literatürde adından söz ettiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Hugo Grotius

Immanuel Kant

Woodrow Wilson

Michael Doyle

Bruce Russett


6.Soru

I. Dünya Savaşı sonrasında yapılan anlaşmalarda ağır kayıplara uğrayan devletlerin savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası sistemi dönüştürme çabalarına ne ad verilir?


Militarizm

Revizyonizm

Merkantilizm

Liberalizm

Reflektivizm


7.Soru

Aşağıdakilerden hangi devletin 19. yüzyılda Milliyetçilik akımının yayılmasına karşı olmadığı iddia edilebilir?


Avusturya
Fransa
İspanya  
Osmanlı İmparatorluğu 
Rusya 

8.Soru

Yapı Birbirleriyle etkileşim içinde olan birimler Devletlerin kapasiteleri Neorealist yaklaşımın “sistem” tanımlamasında yukarıdaki unsurlardan hangileri yer almaktadır?


Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

9.Soru

Bireyin uluslararası politikanın formülasyonundaki etkisi ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?


Liberal pluralist  teoriler bireyin zaman zaman önemli bir uluslararası aktör olabileceğini vurgular

Realist yaklaşımlar bireyin aktör olarak tanımlanamayacağını savunur.

Realist yaklaşımlar devleti yegâne aktör olarak görürler.

Uluslararası politikada özerk davranma becerisine sahip ve diğer aktörlerde davranış değişikliğine yol açan bireyler yoktur.

Her devlet adamı bir uluslararası politika aktörü olarak kabul edilmez.


10.Soru

Neorealizmi, Klasik Realizmden ayıran enönemli varsayım aşağıdakilerden hangisidir?


Devletlerin yekpare aktörler olduğu
Uluslararası politikanın bir güç mücadelesiolduğu
Gücün çıkar açısından tanımlanması
Devlet davranışlarının sebebinin uluslararası sistem olduğu
Devletlerin rasyonel aktörler olduğu

11.Soru

Ekonominin küreselleşmesiyle birlikte, gelişmiş ülkelerdeki baskın ekonomik grupların, hegemonyalarını devam ettirmek için küresel olarak örgütlenirken, çalışan grupların, üretimin küreselleşmesinden dolayı milliyet, etnisite, sınıf ve cinsiyet bazında giderek bölünmekte olduğunu belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Theodor Adorno

Erich Fromm

Robert Cox

Jürgen Habermas

Walter Benjamin


12.Soru

Dünya barışının nasıl sağlanacağı konusunda en sistematik yaklaşım kim tarafından getirilmiştir?


Immanuel Kant

Hugo Grotius

Karl Marx

Walter Benjamin

Erich Fromm


13.Soru

".......... kavramı ise aynı ülkede yaşayan, ortak gelenek, özlem ve çıkarları bulunan ve gruplarını sürdürmek sorumluluğunu üstlenen insan grubunu tanımlamak için kullanılır." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Millet

Devlet

Egemenlik

Milliyetçilik

Ülke


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası örgütlerden değildir?


BM

ILO

APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği

NATO

Green Peace


15.Soru

Aşağıdaki filozoflardan hangisi politika biliminde kötümser bir gerçekçiliği temsil etmiştir?


Rene Descartes
Galileo Galilei
Thomas Hobbes
Immanuel Kant
Woodrow Wilson

16.Soru

Çok uluslu şirketlerin, uluslararası politikada en az devletler kadar önemli bir aktör olduğunu vurgulayan teori aşağıdakilerden hangisidir?


Liberal Kurumsalcı teori

Reflektivist teori

Karşılıklı Bağımlılık teorisi

Realist teori

Liberal teori


17.Soru

Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Amerika Birleşik Devletleri örgütün üyesi olmadı 
Türkiye örgüt üyeliğine kabul edildi  
Anlaşmazlık ve çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözülmesini amaçladı 
Ticari ve finansal yaptırımlar uygulama yetkisine sahipti  
Devletlerin savaşa başvurmasını yasakladı 

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerarası uluslararası örgütler arasında sayılmaz?


BM

NATO

Uluslararası Af Örgütü

İslam İşbirliği Teşkilatı

Avrupa Konseyi


19.Soru

Milletler Cemiyeti Liberalizmin hangi yaklaşımının sonucu kurulmuştur?


Demokratik Barış teorisi

Neoliberal kurumsalcılık

İdealizm

Marksizm

Anarşizm


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in ana organları arasında yer almaz?


İnsan Hakları Komisyonu

Güvenlik konseyi

Ekonomik ve sosyal konsey

Uluslararası adalet divanı

Genel sekreterlik