Uluslararası Politika 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Liberal teoriler çokuluslu şirketlerin barışa olan hizmetlerini vurgularlar

II. Lenin'e göre çokuluslu şirketler sermayenin küresel tekelleşmesinin aracıdır. 

III.Çokuluslu şirketler üç grup altında incelenir.

IV. Uluslararası çokuluslu şirketler bir merkeze bağlı olmakla beraber, ortakları çok farklı devletlerin vatandaşlarıdır ve birden fazla devlette faaliyet gösterirler

V. Çokuluslu şirketler uluslararası politikayı etkileme gücüne sahiptir

Çokuluslu şirketler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II,III

II,III,IV

I,II,V

I,II,III,IV

I,II,III,V


2.Soru

Uluslararası örgütlerde yürütülen çok taraflı diplomasi, diplomasi türlerinden hangisidir?


İkili Diplomasi

Çok Taraflı Diplomasi

Parlamenter Diplomasi

Zirve Diplomasisi

Üçüncü Taraf Diplomasisi


3.Soru

Uluslararası sistem, aşağıdaki olaylardan hangisinin bir sonucu olarak evrilerek günümüzdeki şekline bürünmüştür?


1648 Westphalia Antlaşması

1789 Fransız İhtilali

1815 Viyana Kongresi

1870 Fransa-Prusya Savaşı

1871 Berlin Kongresi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BRICS Devletlerinden biri değildir?


Güney Kore
Brezilya
Rusya
Hindistan
Çin

5.Soru

Ülkeler, sorun yaşadıkları bir ülkeden ithal ettikleri belli bir malın ya da ithal edilen tüm malların alımını durdurarak o ülkeyi cezalandırma yolunu seçebilirler. Bu durumda başvurulan dış politika aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Ambargo

Boykot

Kara liste

Kotalar

Tarifeler


6.Soru

Tarihte sürekli görev yapan ve geçici olmayan (mukim) elçi örnekleri Avrupa'da ilk defa hangi ülkede görülmüştür?


İspanya

İtalya

İngiltere

Fransa 

Almanya


7.Soru

II. Dünya savaşında Almanların geliştirdiği hızlı, ani ve beklenmedik savaş yöntemine ne ad verilmektedir?


Siber Savaş

Kimyasal Savaş

Sınırlı Savaş

Yıldırım Savaşı

Psikolojik Savaş


8.Soru

Buzan tarafından geliştirilen hangi kavram, nasıl ki uluslararası politikada bir üst otoritenin
yokluğundan kaynaklanan bir anarşi varsa; belirli bir bölgede de bir bölge lideri olmamasından kaynaklanan bir anarşinin varlığını ifade eder?


Bandwagoning

Toplumsal anarşi

Sivil itaatsizlik

Mini anarşi

Lokal anarşi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan siper savaş mantığına karşı II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın geliştirdiği bir savaş doktrinidir?


yıldırım savaşı

siber savaş

sınırlı savaş

nükleer savaş

asimetrik savaş


10.Soru

Bir malın üretiminin yalnızca bir firma tarafından yapılması ya da bütün piyasaya sadece bir firmanın hakim olması durumuna verilen ad nedir?


Monopol

Otarşi

Kartel

Kota

Ambargo


11.Soru

ABD ve SSCB liderlerinin, uluslararası politikada bir yanlış anlamadan doğabilecek çatışma riskini sıfıra indirmek için, doğrudan iletişime geçecekleri bir telefon sistemini kurdukları antlaşmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Kırmızı Telefon Antlaşması

Bağımsız Telefon Antlaşması

Beyaz Telefon Antlaşması

Mavi Telefon Antlaşması

Kablosuz Telefon Antlaşması


12.Soru

Laik ve dini otoriteler arasındaki savaşlara son noktayı koyan ve laik otoritelerin zaferini ilan eden tarihsel antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Versay Antlaşması

Westfalya Antlaşması

Paris Antlaşması

Magna Carta

Varşova Antlaşması


13.Soru

16. yy.ın ortalarında, kendisi de bir diplomat olan ve Realist düşünceye damgasını vuran ve Prens adlı eserin sahibi kimdir?


Niccolo Machiavelli

Leon Battista Alberti

Giordano Bruno

Giuseppe Mazzini

Anselmus


14.Soru

III. Dünya ülkelerinin fakirliğinin sebepleri ile ilgilenen teori aşağıdakilerden hangisidir?


Modernleşme Teorisi

Bağımlılık Teorisi

Dünya Sistemleri Teorisi

Eleştirel Teori

İnşacı Teori


15.Soru

Uluslararası sistemi Neoliberaller gibi 'anarşik ve ülkeler üstü bir güç bulunmayan sistem' olarak hangi gurup düşünürler yorrumlamıştır?


Sürrealistler

Realistler

Marksistler

Sosyalistler

Demokratlar


16.Soru

Modern anlamda ilk uluslararası sistemin oluşumu aşağıdakilerden hangisi ile başlatılmaktadır?


1914-1918 Birinci Dünya Savaşı

1789 Fransız Devrimi

1839 Tanzimat Fermanı

1699 Karlofça Antlaşması

1648 Westphalia Antlaşması


17.Soru

İlk olarak 1962 yılında ABD ile SSCB arasında Küba Füze Krizi sırasında kullanılan özellikle güçlü devletler tarafından sıklıkla başvurulan diplomasi türü aşağıdakilerden hangisidir?


İkili diplomasi

Üçüncü taraf diplomasisi

Zorlayıcı diplomasi

Çok taraflı diplomasi

Zirve diplomasisi


18.Soru

Osmanlı İmparatorluğu mukim büyükelçilik uygulamasına kaç yılında geçmiştir?


1791

1792

1793

1794

1795


19.Soru

I- Liderlerin kişisel özellikleri

II- Coğrafi ve topografik faktörler

III- Ulusal özellikler

IV- Rejim türü

V- Kamuoyu ve medya

Yukarıdakilerden hangisi/leri dış politikayı etkileyen bireysel düzey faktörlere örnek verilebilir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V


20.Soru

Avrupa Konseyi kaç yılında kurulmuştur?


1932

1945

1949

1951

1957