Uluslararası Ticarette Vergilendirme Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette ek mali yükümlülük olarak kullanılan fon değildir?


Destekleme Fiyat İstikrar Fonu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Yenileme Fonu

Toplu Konut Fonu

Tütün Fonu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi (III) sayılı listedeki mallar bakımından vergiyi doğuran olay kapsamına girer?


Kayıt ve tescile tabi olan taşıtlarda vergiyi doğuran olay, bu taşıtların ilk iktisabı anında

Tesliminde vergiyi doğuran olay, bunların imal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler tarafından teslimi

Kısım kısım tesliminin mutat olduğu veya bu hususta mutabık kalındığı hallerde vergiyi doğuran olay, her bir kısmın teslimi

Tesliminde vergiyi doğuran olay, bunların, imal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler tarafından teslimi

Kısım kısım mal tesliminin yerleşmiş bir uygulama olduğu veya bu hususta mutabık kalındığı hallerde vergiyi doğuran olay, her bir kısmın tesliminde


3.Soru

Bir mal ve hizmetin ayni veya nakdi bir bedel karşılığında alınıp satılması işlemine ne ad verilir?


İthalat

İhracat

Ticaret

İmalat

Kazanç


4.Soru

İthalatı kısarak cari işlemler dengesini sağlamak için devletler aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?


İhracatı vergilendirir

İthalatı vergilendirir

İthal edilen malların fiyatını düşürür

İhraç edilen malların fiyatını düşürür

İthalatı artırır


5.Soru

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olan malların Özel tüketim vergisi açısından vergi mükellefi kimdir?


Malı ihraç edenler

Malı kullanmak üzere ithal edenler

Malı üretenler

Malı yurt dışında kullananlar

Gümrük müşavirleri


6.Soru

İthal edilen mallarda Katma değer vergisinin mükellefi kimdir?


Malı ithal edenler

Malı ihraç edenler

Malı tüketenler

Malı üretenler

Gümrük memurları


7.Soru

Vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezlerine ne ad verilir?


İş yeri

İş merkezi

Kanuni merkez

İkametgah

Mukim


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2013 yılı itibariyle uluslararası ticarette önde gelen ülkelerden biri değildir?


Çin

Almanya

ABD

Japonya

İngiltere


9.Soru

Aşağıdaki hangi iki vergi uluslararası dolaysız vergilerin ilkeleridir?


İkametgâh – Varış

Kaynak – Menşe

İkametgâh - Kaynak

Kaynak – Varış

İkametgâh – Menşe


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanununun 167. maddesinde yer alan ve KDV’ne tabi olmayacak ithalat işlemlerinden biri değildir?


Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya

Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya

Gerçek kişiler tarafından ithal edilmiş çeyiz eşyası

Miras yoluyla intikal eden eşya

Ticari faaliyet kapsamında ithal edilen teknolojik eşya


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vergi almanın genel amaçlarından değildir?


Komşu ülke ilişkilerini iyileştirmek

Hazineye gelir sağlamak

Yerli üreticileri korumak

İthalatı kısarak cari işlemler dengesini sağlamak

Gelir dağılımında adaleti sağlamak


12.Soru

Gümrük ile ilgili aşağıda yer alan kavramlardan hangisi yanlıştır?


Uluslararası ticari faaliyetlerin yasallık denetiminin yapılmasına “gümrük işlemleri” denir

Denetim faaliyetini gerçekleştiren idari yapılanmalara “gümrük idaresi” denir

Gümrük işlemleri ile muhatap olanların üstlendiği yükümlülükler “gümrük yükümlülükleri”dir.

Yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutulanlara “gümrük yükümlüsü” denir

Gümrük yükümlülükleri kapsamında tanımlanan mali yükümlülüklere genel olarak “gümrük vergisi” denilir.


13.Soru

Gümrük vergisi dışında uluslararası ticari faaliyetlerden ek mali yükümlülük alınması hangi sayılı kanunla düzenlenmiştir?


3065

3760

2976

4458

2860


14.Soru

I. Menşe-i Kuralları Anlaşması
II. Kıymet Tespit Anlaşması
III. GATT 94
Yukarıdakilerden hangisinde gümrük vergisi oranlarının hangi değerler üzerine uygulanacağı ve değerin nasıl tespit edileceği düzenlenmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II, II

I ve III


15.Soru

Katma Değer Vergisi (KDV)ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


KDV ile amaçlanan, bir malın üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalarda oluşan
katma değerin vergilendirilmesidir.

Katma değer vergisi yurt içindeki mal ve hizmet teslimlerinde uygulandığı gibi ithalatta da uygulanmaktadır.

KDV, malı satan tarafından ödenmektedir.

Bir ülkeden yapılan ithalat KDV’den istisna iken, ihracat KDV’ye tabidir.

İthalat aşamasında alınan KDV malın fiyatını otomatik olarak yükseltmektedir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük vergisinin alınmadığı veya yeterli oranda alınmasının mümkün olmadığı koşullarda, gümrük vergisini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte ve “Fon” adı altında alınan eş etkili bir vergidir?


Toplu konut fonu

Yenileme Fonu

Tütün Fonu

Destekleme Fiyat İstikrar Fonu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yurt içi teslimleri Katma Değer Vergisi'ne tabi olmayan mal veya hizmet ithali kapsamında yer almaz?


Külçe altın

Külçe gümüş

Kıymetli taşlar

Döviz

Akaryakıt


18.Soru

Mal ve hizmet ithalatında aşağıdakilerden hangisi KDV’yi doğuran olaylardan biri değildir?


Mal ithalatında gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması

Mal ithalatında gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde, gümrük beyannamesinin tescili

Mal ithalatında, geçici ithalat rejimi kapsamındaki malların ithali

Hizmet ithalatında, hizmetin Türkiye’de yapılması

Hizmet ithalatında, hizmetten Türkiye’de faydalanılması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünya mal ihracatında ilk üç sırada yer alan ülkelerden biridir?


Orta Doğu

Kuzey Amerika

Bağımsız Devletler Topluluğu

Afrika

Orta ve Güney Amerika


20.Soru

Gümrükte ‘’Koruma Etkisi’’ ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Koruma etkisi vergilemenin iktisadi amacına hizmet etmektedir.

II. Yerli üreticilerin kapasite artırımına gitmeleri koruma etkisinin bir sonucudur.

III. Vergiler yardımıyla yapay olarak ithalat hacmi daraltılarak yerli üreticiye faaliyet alanı açılmaktadır.


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca II

I ve III

I.II.III