Uluslararası Ticarette Vergilendirme Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki mali yükümlülüklerden hangisi ithalattan önce bankalara yatırılmaktadır?


Tütün Fonu

Çevre katkı payı

Katma Değer Vergisi

Gümrük Vergisi

Toplu Konut Fonu


2.Soru

Aşağıdaki mal ve hizmet ithalinden hangisi KDV’ye tabidir?


Yurtiçi teslimleri KDV’ye tabi olmayan mal veya hizmetler

Gümrük Kanunu’na yapılan göndermeyle istisna edilen ithalata tabi mal ve hizmetler

Geçici ithalat yoluyla getirilen mallar

Hariçte işleme rejimi kapsamındaki mallar

Geri gelen eşyadan yurtdışında işlem gören mallar


3.Soru

Taviz listeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


En çok kayırılan ülke” kuralının doğal bir sonucu olarak “Taviz Listeleri” uygulama aracı olarak kullanılmaktadır.

Üye ülkeler bu listelerde yer alan gümrük vergisi oranları ile kendilerini bir yıllığına bağlamaktadır.

Bu listeler, bir üye ülkenin diğer üyelere uygulayacağı ayrımcı olmayan işlemlerin taahhüt edildiği listelerdir.

Taviz listelerini açıklayan ülkeler gümrük vergisi oranlarını tek taraflı olarak değiştirmektedirler.

Taviz listeleri sadece ithal eşyanın gümrük işlemleri aşamasında alınan gümrük vergileri açısından bağlayıcıdır.


4.Soru

Yatırımların kalkınma planı ve yıllık programlarda tanımlanan hedeflere uygun olarak yönlendirilmesi ve ihtisas kredilerinin maliyetini düşürmek amacıyla T.C. Merkez Bankası nezdinde kurulan fon aşağıdakilerden hangisidir?


Destekleme Fiyat İstikrar Fonu

Toplu Konut Fonu

Hazine Fonu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Tütün Fonu


5.Soru

Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde kullanılacak yöntemlerden ilki aşağıdakilerden hangisidir?


İndirgeme yötemi

Satış bedeli yöntemi

Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi

Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi

Hesaplanmış kıymet yöntemi


6.Soru

Yatırımların kalkınma planı ve yıllık programlarda tanımlanan hedeflere uygun olarak yönlendirilmesi ve ihtisas kredilerinin maliyetini düşürmek amacıyla kurulan fon aşağıdakilerden hangisidir?


Destekleme Fiyat İstikrar Fonu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Geliştirme Fonu

Toplu Konut Fonu

Tütün Fonu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi (IV) sayılı listedeki mallar bakımından vergiyi doğuran olay: (IV) sayılı liste kapsamındaki mallardan biridir?


Tesliminde vergiyi doğuran olay, bunların, imal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler tarafından teslimi

Kayıt ve tescile tabi olan taşıtlarda vergiyi doğuran olay, bu taşıtların ilk iktisabı anında

Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay, imalatçı veya ithalatçı tarafından taşıtın komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda değil, taşıtların komisyoncular veya konsinyi işletmeler tarafından alıcıya tesliminde

Kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlarda vergiyi doğuran olay, bunların imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler tarafından teslimi anında

Tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde vergiyi doğuran olay, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ek mali yükümlülük olarak alınan harcama vergileri ile ilgili olarak ileri sürülemez?


İthalde alınan harcama vergilerinin esasen dahili vergi olarak alındığı ve dış ticaret faaliyetinin bir gereği olarak alınmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda alınan harcama vergileri ulusal vergi sisteminde dahili vergi olarak düzenlenmiş vergilerdir.

Yurtiçi ekonomik faaliyet sürecinde alınan verginin uluslararası ticari faaliyetler yoluyla iç piyasaya giren eşyadan da alınarak uluslararası ticaret kaynaklı haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Şayet ithalatçı, eşyayı ithal etmek yerine iç piyasadan temin etmiş olsaydı, alım faaliyetlerinden dolayı Katma Değer Vergisi (KDV) ödemek zorunda kalmayacaktı.

İthalat aşamasında KDV yükümlülüğünün olmaması halinde ithalat yapan ve yapmayanlar arasında haksız rekabet doğacaktır.


9.Soru

GATT 94 Anlaşması
Menşe-i Kuralları Anlaşması
Kıymet Tespit Anlaşması
Müzakere Anlaşması
Yukarıdakilerden hangileri Dünya Ticaret Örgütü’nün kurucu analaşma ekinde yer alan gümrük vergileri ile ilgili anlaşmalardır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II, III

I, II, II, IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin ekonomik etkileri arasında yer almaz?


Tüketim etkisi 

İkame etkisi

Dış ticaret etkisi

Yeniden dağıtım etkisi 

Gelir etkisi 


11.Soru

İhracat işlemlerinde eşyanın satış bedeli aşağıdakilerden hangisidir?


Eşyanın yükleme giderleri

Eşyanın sigorta giderleri

Navlun

CIF fiyat

FOB fiyat


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ithal eşyanın satış bedeline ilave edilebilecek unsurlar arsında yer alır?


İthal eşyası için yapılan montaj giderleri

Satın alma komisyonlarına yapılan ödemeler

Geçici ithalata konu edilmeyecek eşyanın bedelleri

İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler

Eşyanın ithali ile satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithal vergileri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretin teşvikine yönelik vergi avantajlarından biri değildir?


Vergi tatili uygulaması

Uluslararası vergi arbitrajı

Uluslararası transfer fiyatlandırması

Serbest bölgelere sağlanan vergi teşvikleri

İhracata yönelik vergi teşvikleri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisindeki ithalat istisnalarından biri değildir?


Gümrük antrepo rejimine tabi ithal edilen mallar

Geri gelen eşya kapsamındaki mallar

Hariçte işleme rejimi kapsamındaki mallar

Geçici ithalat yoluyla getirilen mallar

İthalatta fiili gümrüklemenin yapılmasından sonra depolanan mallar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin genel özellikleri arasında yer almaktadır?


Doğrudan vergi olması 

Servet vergileri arasında yer alması

Vergi tahsil ve uyum maliyetlerinin yüksek olması 

Taraflı bir vergi olması 

Özel ihtisas gerektirmesi


16.Soru

Hâlihazırda uluslararası ticarette ek mali yükümlülük olarak kullanılan kaç tane fon vardır?


4

2

3

5

1


17.Soru

Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler arasında aşağıda verilenlerden hangisi daha önce kullanılır?


Hesaplanmış kıymet yöntemi

İndirgeme yöntemi

Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi

Satış Bedeli Yöntemi

Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fon niteliğinde alınan ek mali yükümlülüklerden birisidir?


Anti-damping vergisi

Toplu konut fonu

Telafi edici vergi

Tek ve maktu vergi

Damga vergisi


19.Soru

Aşağıdaki hangi yükümlülük ithalat veya ihracat yapıyor olma karşılığında alınmaktadır?


Toplu konut fonu

Yenileme Fonu

Tütün Fonu

Destekleme Fiyat İstikrar Fonu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu


20.Soru

Aşağıdaki vergilerden hangisi kanununa ekli dört listede yer alan mallardan, katma değer vergisine ek olarak, tek aşamada ve yine kanunda öngörülen iktisadi aşamada alınan bir harcama vergisi türüdür?


Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Özel tüketim vergisi

Banka ve sigorta muameleleri vergisi

Veraset ve intikal vergisi