Uluslararası Ticarette Vergilendirme Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangileri gümrük vergilerinin genel özellikleri arasında yer alır?

I. Bir kamu gelir türü olması,

II. İktisat politikası aracı olması,

III. Uluslararası anlaşmalar tarafından şekillendirilmesi,

IV. Dolaylı vergi olup, harcama vergileri arasında yer alması,

V. Vergi tahsil ve uyum maliyetlerinin yüksek olması,


Yalnızca I.II.III

Yalnızca II.III.IV

I.II.III.IV

II.III.IV.V

I.II.IV.V


2.Soru

Toplu konut fonu hangi kanuni dayanağa dayanmaktadır?


2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 18 inci maddesi

4458 sayılı Gümrük Kanunu

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin genel özelliklerinden birisi değildir?


Vergi tahsil ve uyum maliyetlerinin düşük olası

İktisat politikası aracı olması

Dolaysız vergi olup, harcama vergileri arasında yer alması

Özel ihtisas gerektirmesi

Bir kamu gelir türü olması


4.Soru

Yasal olarak ödenmemesi gereken gümrük vergileri ödenmiş ise, yükümlünün verginin kendisine tebliğinden itibaren üç yıl içinde talebi üzerine kaç gün içinde vergi geri ödenir?


10

15

20

25

30


5.Soru

KDVK' un hangi maddesinde Maliye Bakanlığı vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir?


6.maddesinde

8.maddesinde

10. maddesinde

7. maddesinde

9. maddesinde


6.Soru

KDVK' un hangi maddesi Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile serbest bölge ve geçici depolama hükümlerinin uygulandığı malları KDV’den istisna etmiştir?


16/1-b

16/2

7.

152.

16/-c


7.Soru

Gümrük vergilerinde, resen ve ikmalen tarhiyatlarda tahakkuk zaman aşımı kaç yıldır?


1

2

3

4

5


8.Soru

Aşağıdaki hangi iki vergi Türkiye’de uluslararası ticari faaliyet sürecinde karşılaşılan ticaret politikası önlemleri bağlamında ek mali yükümlülüklerdir?


Anti-damping vergisi ve Telafi edici vergi

KDV ve ÖTV

Tek ve maktu vergi

Damga vergisi ve Telafi edici vergi

Anti-damping vergisi ve Destekleme fiyat istikrar fonu


9.Soru

İthalata konu olan malın üretiminde veya ihracatında alınan devlet yardımlarının sağladığı fiyat rekabet avantajının ortadan kaldırılması amacıyla ithalat üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?


Telafi edici vergi

Tek ve maktu vergi

Gümrük vergisi

Damga vergisi

Katma değer vergisi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette alınan ek mali yükümlülüklerden biridir?


Banka ve Sigorta Muamele Vergisi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Çevre Temizlik Vergisi

Geçici Vergi

Kurumlar Vergisi


11.Soru

Gümrük Kanununa göre KDV’ye tabi olmayacak ithalat aşağıdakilerden hangisidir?


Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya

Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya

Gerçek kişiler tarafından ithal edilmiş miras yoluyla intikal eden eşya

Değeri 150 Avro’yu geçen eşya

Gerçek kişiler tarafından ithal edilmiş, kullanılmış şahsi eşyalar


12.Soru

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ihracattan alınacağı belirtilen Kaynak kullanımı Destekleme Fonu  miktarının oranı ne kadardır?


% 2

% 4

% 5

% 6

% 8


13.Soru

Gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konu ediliş amacına uygun olarak izlenmesi gereken prosedürlere ne denir?


Gümrük yükümlüsü

Çoklu tarife

Eşyanın menşei

Gümrük rejimi

Dolaşım belgesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaret üzerinden alınan gümrük vergilerinin etkilerinden biri değildir?


Gelir etkisi

Koruma etkisi

İç ticaret etkisi

Tüketim etkisi

Dış ticaret etkisi


15.Soru

Gümrük vergisine benzer etki doğuran, yani eşyanın ithalat maliyetini artıran gümrük vergisi dışındaki vergilere ne denir?


Damping marjı

Damga vergisi

Eş etkili vergi

KDV

ÖTV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uluslararası ticari faaliyet sürecinde karşılaşılan harcama vergileri bağlamındaki ek mali yükümlülüklerden birisidir?


Destekleme fiyat istikrar fonu

Kaynak kullanımı destekleme fonu

Toplu konut fonu

Tütün fonu

ÖTV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretin vergilendirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biri değildir?


Matrah aşındırması ve kar aktarımı sorunu

Firmaların transfer fiyatlaması yapma sorunu

Zararlı vergi rekabeti sorunu

Çifte vergileme sorunu

Serbest bölgelerde vergileme sorunu


18.Soru

“Genel anlamıyla teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu bağlamda hizmetin görünüş şekilleri olan işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi biçimlerde gerçekleşebilir” diyerek aşağıdakilerden hangisi ifade edilir?


İthalat

İşyeri

Konsinye satış

İlk iktisap

KDV'de hizmet ifası


19.Soru

Kural olarak damga vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?


Resmi daire

Belgeye imza atan kişi

Noter

Bakanlık

Vergi kaçıran kişi


20.Soru

Katma değer vergisinde, vergi malı satan tarafından ödenmektedir. Ancak satıcı ödediği vergiyi malın fiyatına ekleyerek önce toptancıya, toptancı perakendeciye, perakendeci de nihai tüketiciye aktarmaktadır. Bu durumu tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Vergi yansıması

Vergi arbitrajı

Vergi tatili

Vergi cenneti

Vergi teşviki