Uluslararası Ticarette Vergilendirme Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gümrük Vergisi yanında ek mali yükümlülük olarak alınan vergileri kaç gurupta toplayabiliriz?


1

4

2

5

3


2.Soru

Katma değer vergisinin konusunu oluşturan işlemler kaç başlık altında sayılmıştır?


2

4

1

5

3


3.Soru

Gümrük beyannamesindeki bilgilerle fiili denetim sonucundaki bilgiler birbirini doğruluyorsa, beyan edilen kıymete eşyanın gümrük tarife cetvelinde belirlenen vergi oranı uygulanarak gümrük vergisinin hesaplanması ve Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine veya bilgisayara kaydedilmesi ile vergilendirme sürecinin hangi aşaması yapılmış olur?


Tarh

Tebliğ

Tahakkuk

Tahsil

İade


4.Soru

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim aşağıdakilerden hangisidir?


İade edilen malların rejimi

Geçici ithalat rejimi

Hariçte işleme rejimi

Dâhilde işleme rejimi

Gümrük antrepo rejimi


5.Soru

Gümrük vergilerinin uygulanmasının, üretici rantı yaratarak gelirin yeniden dağıtılmasını sağlaması, gümrük vergilerinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ile ifade edilir?


Koruma etkisi

Dış ticaret etkisi

Gelir etkisi

Bölüşüm etkisi

Tüketim etkisi


6.Soru

Aşağıdaki vergilerden ödenmeyen hangi vergi için gümrük idarelerince kovuşturulacağı hükmü vardır?


KDV

Damga vergisi

Özel tüketim vergisi

Gümrük vergisi

Anti damping vergisi


7.Soru

Cari işlemler hesabı açık veren bir ülkede; cari açığın azaltılması için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulması uygundur?


İhracatın vergilendirilmesi 

Şirketlerin vergilendirilmesi

Şahısların vergilendirilmesi

Para basılması

ithalatın vergilendirilmesi


8.Soru

Ek mali yükümlülük olarak kıymetli kağıtlar üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?


Telafi Edici Vergi

Anti-Damping Vergisi

Katma değer vergisi

Damga vergisi

Özel tüketim vergisi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük yükümlülükleri ile ilgili teminat olarak kabul edilen değerlerden biri değildir?


Devlet tahvilleri

Bankalar ve Özel Finans Kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

Hazine devlet iç borçlanma senetleri

Kamu kurumlarınca verilen garanti mektupları

T.C. Merkez Bankasınca konvertibl kabul edilen dövizler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi'nin İthalat İstisnası kapsamında değildir?


Geçici ithalat yoluyla getirilen mallar

Hariçte işleme rejimi kapsamındaki mallar

Geri gelen eşya kapsamındaki mallar

Türkiye'de üretimi olmayan mallar

Bazı gümrük rejimlerinin uygulandığı mallar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithalatta alının Özel Tüketim Vergisi'ni hesaplar?


Mükellef

Kanuni Temsilci

Gümrük Müşaviri

Gümrük idaresi

Maliye Bakanlığı


12.Soru

Hangisi dahili vergi olarak düzenlenmiştir?


KDV

Damga vergisi

Özel tüketim vergisi

Gümrük vergisi

Çevre katkı payı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin vergilendirme sürecinde yer almaz?


Temerrüt

Tarh

Tebliğ

Tahakkuk 

Tahsil


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Politikası bağlamında alınan vergidir?


ÖTV

Telafi edici vergi

Anti-damping vergisi

KDV

Tek ve matbu vergi


15.Soru

 (I) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden meydana gelmektedir. Hangisi (A) cetveli kapsamında değildir?


Benzin

Motorin

Jet yakıtı

Solvent

(L.P.C)


16.Soru

Gümrük Kanununun hangi maddesinde genel olarak gümrük vergisinden istisna edilen eşyalar açıklanmıştır?


7.

5/a

16/1-b

167.

16/1


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithalatta Özel Tüketim Vergisinin matrahının tespitinde dikkate alınmaz?


CIF değeri

İthalat sırasında ödenen katma değer vergisi

Sigorta ve navlun bedelleri

İthalat sırasında ödenen resim, harçlar

Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar malın bedeli üzerinden hesaplanan kur farkı


18.Soru

Bir ülkede yerleşik bir şirketin birden fazla ülkede ticaret ağı kurarak yapmış olduğu ticareti en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası ticaret

Mahalli ticaret

İç ticaret

Özel ticaret

Kamusal ticaret


19.Soru

İkametgâhı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemlerde vergi sorumlusu kimdir?


Gelir İdaresi Başkanlığıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

Türkiye'de bu hizmetten faydalananlardır.

Gümrük İdaresidir.

Vergi dairesidir.


20.Soru

Gümrük vergisine benzer etki doğuran, eşyanın ithalat maliyetini artıran gümrük vergisi dışındaki vergilere ne ad verilir?


Eş etkili vergi

Kurumlar vergisi

Gelir vergisi

Telafi edici vergi

Anti damping vergisi