Uluslararası Ticarette Vergilendirme Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretin vergilendirilme gerekçelerinden biri değildir?


Hazineye gelir sağlamak

Yerli üreticileri korumak

Gelir dağılımında adaletin sağlanması

Yabancı ülke üreticilerini korumak

İthalatı kısarak cari işlemler dengesini sağlamak


2.Soru

Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan X firması tarafından Türkiye’de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurt dışından verilen 100.000 TL'lik danışmanlık hizmeti için ne kadar KDV tevkifatı yapılacaktır?


1.000 TL

5.000 TL

8.000 TL

18.000 TL

24.000 TL


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin ithali II sayılı listede yer almadığı için Özel Tüketim Vergisinin konusuna girmez?


Motosiklet

Bisiklet

Eğlence teknesi

Kamyon

Gemi


4.Soru

Gümrük vergisinin yükümlüsü veya sorumlusu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


"Vergi mükellefi" kavramı gümrük kanununda, "gümrük yükümlüsü" olarak kullanılmaktadır. 

Gümrük müşavirleri eliyle kullanılan dolaylı temsil durumunda gümrük vergi yükümlüsü, eşya sahibidir.

Gümrük Kanunu’na göre gümrük yükümlüsü, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olan kişidir.

Gümrük beyannamesi, eşya sahibi adına hareket eden, doğrudan temsilciler aracılığıyla verilebilmektedir.

Gümrük beyannamesi, eşya sahibi adına hareket eden, dolaylı temsilciler aracılığıyla verilebilmektedir.


5.Soru

Armonize sistem sınıflandırması olarak bilinen eşya tanımlama sistemine göre Türkiye kaç bazlı eşya tanımlaması kullanmaktadır?


8

9

10

11

12


6.Soru

Hariçte işleme rejimi kapsamında geri gelen ve gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyaların ithalinde KDVK’ un hangi maddesi gereğince KDV aranmaz?


16/1-b Maddesi

16/2 maddesi

7. madde

149.madde

169. madde


7.Soru

Farklı vergi türleri ve farklı vergi oranlarının uygulanmasını göz önünde bulundurarak oluşabilecek vergi avantajlarından yararlanmayı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Matrah aşındırması

Vergi yansıması

Vergi arbitrajı

Vergi kredisi

Vergi harcaması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yurtiçinde alınan vergilerden birisidir?


Gümrük Vergisi

Katma Değer Vergisi

Özel Tüketim Vergisi

Kurumlar Vergisi

Dolaylı Vergi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretten alınan dolaysız vergilerden biridir?


Kurumlar Vergisi

Gelir Vergisi

Katma Değer Vergisi

Özel Tüketim Vergisi

Gümrük Vergisi


10.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’ye tabi bir işlem değildir?


Türkiye’de serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler

“diğer” faaliyetler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler

Her türlü mal ve hizmet ithali

Türkiye’de zirai faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler

Her türlü mal ve hizmet ihracatı


11.Soru

2005-2013 yılları arasında dünya ticaret hacmindeki yerinin nispeten daha düşük olan bölge neresidir?


Asya

Afrika

Rusya

Ortadoğu

Avrupa


12.Soru

Mükelleflerin vergi kanunları ihlal etmeden daha düşük vergili veya vergisiz faaliyetleri gerçekleştirerek vergi yükünden kurtulmalarına ne denir?


Matrah aşındırması

Çifte vergileme

Vergi planlaması

Vergi tatili

Dolaylı vergi


13.Soru

Verginin kaynakta kesilmesine ne denir?


Tevkifat

CIF değeri

Konsinye satış

İlk iktisap

Kayıt ve tescil


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ek mali yükümlülük olarak alınan vergilerden birisi değildir?


Harcama vergileri

Ticaret politikası önlemleri çerçevesinde alınan vergiler

Özel tüketim vergisi

Anti damping vergisi

Telafi edici vergi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)' nin gerçekleşmesine katkı sağladığı amaçlardan birisi değildir?


İhracatın ve yatırımların teşvik edilmesi

Banka kaynaklarının özendirilmesi istenen alanlara yönlendirilmesi

İhtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi

Bütçe açıklarının telafi edilmesi

Para ve kredi politikası aracı olarak kullanılması


16.Soru

Koruma etkisinin olumsuzluğu yerli üreticilerin marjinal maliyetlerin üzerinde üretim gerçekleştirmelerinden kaynaklanmakta olup ………………. …………………. olarak da tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki tanımda yer alan boşluğu aşağıda yer alan hangi seçenekteki kavram doğru şekilde tamamlar?


Tüketim Etkisi

Gelir Etkisi

Üretim Etkisi

Bölüşüm Etkisi

Dış Ticaret Etkisi


17.Soru

Malların, madenlerin ve paraların fiyatının düşük olduğu piyasadan alınıp yüksek olduğu piyasalarda satılarak kazanç sağlanmasına ne denir?


İthalat

Arbitraj

İhracat

İmalat

Yatırım


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekli listelere ve aranan belgelere göre  gümrük idaresi veya vergi dairesince tahsil edilir?


Gümrük vergisi

Özel tüketim vergisi

Damga vergisi

Toplu konut fonu (Tarım payı)

Tütün fonu


19.Soru

Zarar gören ülkenin zararlarını telafi eden, vergilendirme yetkisinin kullanımını özel şartlara bağlayan olağanüstü vergi aşağıdakilerden hangisidir?


Telafi edici vergi

Harcama vergisi

Katma değer vergisi

Damga vergisi

Anti damping vergisi


20.Soru

Bir kişinin, hem kendi ülkesinde hem de başka ülkelerde elde ettiği gelirlerden dolayı sadece kendi ülkesinde vergi ödemesini ifade eden vergilendirme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak ilkesi

Menşe ilkesi

İkametgâh ilkesi

Varış ilkesi

Çıkış ilkesi