Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İtiraz yolunda, vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği nihai kararlara karşı, itiraz yoluyla, kaç gün içinde kararı veren mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine başvurulabilir.


3 gün

7 gün

15 gün

30 gün

45 gün


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin haksız rekabeti önlemek amacıyla vergi politikalarına yönelik vergilendirme ilkelerinden biri değildir?


Gümrük Vergilerinin Kaldırılması İlkesi

Eş Etkili Vergilerin Artırılması İlkesi

Ayrımcı Vergileme ve Aşırı Vergi İadesi Yasağı İlkesi

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi İlkesi

Vergi Aracı Kullanılarak Yapılan Devlet Yardımları Yasağı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmalarının sağladığı faydalardan biri değildir?


Vergi adaletinin sağlanmasına katkıda bulunur.

Yabancı sermaye girişini kolaylaştırır.

Mükelleflerin vergiye karşı gönüllü uyumunu artırır.

Ülkeler arasında vergi uyumlaştırmasını kolaylaştırır.

Devletlerin tek taraflı düzenlemelerine gerek kalmaz.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerdeki istisnalarda, ödeme gerektirmeyen vergilerden birisidir?


Damga vergisi ve harçlar

Gelir ve Kurumlar Vergisi

Gelir Vergisi Stopajı

KDV

ÖTV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete ekonomik nedenlerle yapılan müdahalelerden biri değildir?


Dış ödemeler bilançosundaki istikrarsızlıkların azaltılması

Yerli endüstriyi dış rekabete karşı koruma

Ülkenin güvenliği

İstihdamın artırılması

Kalkınmanın finansmanı için gerekli kamu gelirlerinin sağlanması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından biri değildir?


Gümrük tarifeleri

İthalatın özendirilmesi

Gümrük tarifeleri dışındaki araçlar

Miktar kısıtlamaları

Görünmez engeller


7.Soru

"Serbest bölgede bulunan mallar serbest bölge hükümlerine tabidir. İlgili malların ülke dışına teslimi KDV kanunu 16\1-c’ye göre KDV’den istisnadır." şeklinde KDV açısından değerlendirilen mal teslimatının yönü hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ülke dışından serbest bölgeye mal teslimi

Serbest bölgeden ülke dışına mal teslimi

Serbest bölgedeki malın aynı serbest bölge içinde bir başkasına teslimi

Transit rejimde, gümrük antrepolarında ve geçici depolardaki malların serbest bölgeye teslimi

Türkiye’den serbest bölgeye mal teslimi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin dış ticaret müdahalesinde kullandığı araçlardan biri değildir?


Gönüllü ihracat kısıtlamaları

Tarife benzeri faktörler

Serbest döviz kuru

Miktar kısıtlamaları

Gümrük tarifeleri


9.Soru

Ticarette meydana gelen gelişmeler sonucunda
 bu gelişimin kurumsal yapısı olan Dünya Ticaret Örgütü kuruldu ve
GATT de yar alan bütün temel ilkeler geliştirilip genişletilerek bu örgütün kuruluş anlaşmasında yer almıştır. Bu örgüt hangi yılda kurulmuştur?


1947

1948

1995

1997

1957


10.Soru

Aynı vergi mükellefinin sahip olduğu aynı gelir üzerinden birden fazla ülkenin vergi alması aşağıdaki hangi çifte vergilendirme türüdür?


Ekonomik anlamda çifte vergilendirme

Hukuki anlamda çifte vergilendirme

Ulusal çifte vergilendirme

Dikey çifte vergilendirme

Düzey çifte vergilendirme


11.Soru

Aşağıdaki vergilerden hangisi serbest bölgelerde istisna kapsamındadır?


Damga Vergisi

Emlak Vergisi

Özel tüketim vergisi

Motorlu taşıtlar vergisi

Banka ve sigorta muameleleri vergisi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, idare ile mükellefler arasında ortaya çıkan vergi ve ceza uyuşmazlıklarının yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir idari çözüm müessesidir?


İtiraz

Karşılıklı anlaşma usülü

Uzlaşma

Tahkim yöntemi

Pişmanlık


13.Soru

I. Nordik Vergi Antlaşması
II. Andean Vergi Antlaşması
III. Arab Vergi Antlaşması
IV. OCAM Vergi Antlaşması
Yukarıdakilerden hangileri çifte vergilendirmeyi önlemek için çok taraflı vergi antlaşmalarına örnektir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II, III

I, II, III, IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi IV Sayılı listede yer alan mallardandır?


Solvent

Binek otomobilleri

Kolalı gazozlar

SigaraK

Kozmetik ürünleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzlaşmanın sağlanması durumunun sonuçları arasında değildir?


Cezalar hakkında ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz

Tutanakla tespit edilen hususlarla ilgili olarak, dava açılamaz

Yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz

Uzlaşılan tutar teminattan mahsup edilir

Uzlaşmaya konu cezalar, onaylanmış kişi statüsü alınmasında dikkate alınmaz


16.Soru

Aşağıdaki vergilerden hangisinde serbest bölgelerde bazı şartlar kapsamında da olsa istisna uygulaması yoktur?


Kurumlar Vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Katma Değer Vergisi

Gelir Vergisi Stopajı

Damga Vergisi ve Harçlar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithalatta Özel Tüketim Vergisi matrahı hesaplanırken dikkate alınmaz?


Gümrükçe belirlenen bedel

CIF değeri

Malın gümrük vergisi değeri

İthalatta ödenen her türlü vergiler

Katma Değer Vergisi 


18.Soru

Mal teslimlerinde KDV uygulamasına ilişkin hangisi yanlıştır?


3065 Sayılı KDV Kanunu’nun mal ve hizmet ihracat istisnasına ilişkin 11. Maddenin 1. Bendinde “ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler” vergiden istisna edilmiştir.

KDV Kanunu 1. Maddenin 2. Bendine göre her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’ye
tabi tutulmamaktadır.

KDV Kanunun 16. Maddesinin 1. Bendinin c fıkrasında “serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar” ve 17. Maddenin 4. Bendinin I fırkasında “serbest bölgelerde verilen hizmetler” KDV’den istisna edilmiştir.

Dünyanın herhangi bir serbest bölgesindeki firmanın Türkiye’nin herhangi bir serbest bölgesine bulunan bir firmaya mal teslimi KDV’den istisnadır.

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8’inci maddesine göre, “serbest bölge ile
diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmayacağı” belirtilmiştir.


19.Soru

Serbest bölgelerde bölgeye girişi ve çıkışı sağlanan malların miktar, fiyat ve tür itibariyle ilgili ülke mevzuat ve kurallarına uygun olup olmadığının denetlenmesi aşağıdaki denetimlerden hangisinin kapsamındadır?


Bağımsız dış denetim

İdari denetim

Fiziki denetim

Mali denetim

İç denetim


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölge çeşitlerinden biri değildir?


Gümrüksüz Satış Mağazaları

Yatırım bölgeleri

Serbest Bankacılık ve Kıyı Bankacılığı

İkiz Fabrikalar

Ticaret odaları