Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dampinge karşı vergilendirme yapılabilmesi için sağlanması gereken şartlardan birisi değildir?


Damping soruşturmasının tamamlanarak ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi varlığının kanıtlanmış olması gerekir.

Uygulanacak verginin oran ve miktarı her olaya göre değişmektedir.

Uygulanacak verginin oran ve miktarı sabittir.

Uygulanacak vergi oran ve miktarları her koşulda damping marjıyla sınırlıdır.

Vergi; hakkında soruşturma açılan eşya menşe-i, firma ve süreyle sınırlı uygulanabilmektedir.


2.Soru

Serbest dolaşıma girmiş ya da girmemiş olmasına bakılmaksızın gümrük bölgesine girmiş eşyanın her türlü işleme faaliyetine tabi tutulmasına imkân sağlayan  dış ticaret rejimine ne ad verilir?


Dâhilde İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

İhracat Rejimleri

Gümrük Tarifeleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin olumsuz ektilerinden biri değildir?


Gümrüksüz malların ülkeye girişine yol açması

İstihdam kalitesine zarar vermesi

İş güvenliği ve çalışma koşullarının elverişsiz olması

Transit ticaret oluşturması

Nüfus ve sosyal yapıya ilişkin değişiklikler nedeniyle bölgelerarası dengesizliği artırması


4.Soru

Türk Gümrük Mevzuatında yer alan gümrük rejimleri, hangi ülke veya birlik müktesebatından alınmış ve Türk Gümrük Sistemine
uygulanmıştır.


Amerika Birleşik Devletleri

Avrupa Birliği

Asya Birliği

Rusya Devletler Topluluğu

Birleşik Krallık


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OECD Modelinin 3. bölümünde yer alır?


Gelirin türleri itibariyle vergilendirilmesi

İkamet ve işyeri kavramları

Gelirin vergilendirilmesinde ikamet ilkesi

Çifte vergilendirmeyi önleme yöntemleri

Servetin vergilendirilmesine ilişkin hükümler


6.Soru

Gümrük işlemlerine konu eşyanın yasallık denetiminde dikkate alınacak esasların ve uygulanacak vergi oranlarının tanımlandığı cetveline ne denir?


Maliyet

Tarife

Gelir

Eş etkili vergi

Matrah


7.Soru

Türkiye’de, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın niteliği ve durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması durumunda bu işlemlerden sonra elde edilen eşyaların serbest dolaşıma girmesine ilişkin hükümlerin uygulandığı dış ticaret rejimine ne ad verilir?


Gümrük Tarifeleri

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Dâhilde İşleme Rejimi

Tarife benzeri faktörler

Hariçte İşleme Rejimi


8.Soru

Mükelleflerin vergi kanunlarını ihlal etmeden daha düşük vergili veya vergisiz faaliyetleri gerçekleştirerek vergi yükünden kurtulmalarına ne ad verilir?


Vergi rekabeti

Vergi tatili

Vergi kaçırma

Vergiden kaçınma

Vergi planlaması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası vergi uyuşmazlıklarında yargısal çözüm yolları kapsamında temyiz yoluna gidilebilmesi için gerekli temyiz nedenlerinden biridir?


Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması

Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması

Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması

Bir kararda bir birine aykırı hükümler bulunması

Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması


10.Soru

"Meksika kıyısında oluşturulmuş serbest üretim alanları olup, ABD’den gümrük ödenmeden getirilen parçaların montajlandığı ve daha sonra tekrar ABD’ye ihraç edildiği bölgelerdir." şeklinde tanımı verilen kavram hangisidir?


Serbest Bölge

Serbest Üretim Bölgesi

İkiz Fabrikalar

Serbest Ticaret Bölgesi

Yatırım Bölgeleri


11.Soru

Uluslararası ticarete konu olan malların bir ülkeye girişinde ya da bir ülkeden çıkışında veya bir ülkede geçici ya da kalıcı olarak bulunuşunda veya bir ülkeden direkt geçişinde uygulanması zorunlu olan ve kanuni dayanağı bulunan kurallara ne ad verilir?


Dış ticaret rejimleri

Gümrük tarifeleri

Dış ticaret bilançosu

Otarşi

Advalorem vergi tarifesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması (Gümrük Vergilerini Etkileyen En Temel Uluslararası Anlaşma)  ile ilgili maddeler arasında yer almaz?


Uluslararası ilişki içinde bulunan tarafların faaliyetleri uluslararası ilişkiler rejimi tarafından koordine edilmektedir.

Bu rejim; ilişkileri düzenleyen zımni ve açık olarak belirlenmiş prensiplere, kurallara, ilkelere ve karar alma prosedürlerine dayanmaktadır

Uluslararası ticareti düzenlemeye yönelik bu unsurlar 1947 yılında Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT 1947) sisteminin kurulmasıyla şekillenmeye başlamıştır.

1995 yılında DTÖ’nün kurulması ile günümüz uluslararası ticari ilişkilerini temelden belirler hale gelmiştir.

DTÖ, GATT sistemini kapsam dışı bırakan daha dar bir yapıyı temsil etmektedir.


13.Soru

Türkiye’de ilk çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması hangi ülke ile yapılmıştır?


Kosova

İngiltere

Amerika 

Avusturya

Almanya


14.Soru

Uluslararası çifte vergilendirme sorununun çözümü için ülkelerin uyguladığı tek taraflı düzenlemelerden hangisi, mükellefler açısından en avantajlı olan uygulamadır?


İstisna yöntemi

Tahkim yöntemi

Mahsup yöntemi

İndirim yöntemi

Kredi yöntemi


15.Soru

I. Çifte vergilendirme, bir vergi hatasıdır.

II. Aynı matrahın farklı dönemlerde aynı kanuna göre birden fazla vergilendirilmesidir.

III. Çifte vergilendirme asla uluslararası düzeyde ortaya çıkmaz.

Yukarıda çifte vergilendirme ile ilgili verilen bilgilerden hangiler doğrudur?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

II ve III

I ve III


16.Soru

Aşağıdaki vergilerden hangisinde sadece üreticiler için istisna uygulaması vardır?


Gelir ve Kurumlar vergisi

KDV

ÖTV

BSMV

Emlak vergisi


17.Soru

Gümrük vergisi ödenmeksizin mal giriş-çıkışlarını engellemek amacıyla gümrük görevlilerinin yapmış olduğu denetim hangisidir?


Fiziki denetim

İdari denetim

Mali denetim

Vergileme rejimi

Gümrük vergisi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin olumlu etkilerinden biri değildir?


Yeni istihdam alanları yaratma

Ucuz üretimin teşviki amacıyla çocuk ve kadın işçilerinin çalıştırılması

Yabancı sermaye ve teknoloji transferi sağlanması

Transit ticaret oluşturma

Döviz gelirlerini artırarak ödemeler dengesini iyileştirme


19.Soru

Serbest bölgedeki firma ve kurumların muhasebe kayıtları ve vergileme rejimleri açısından denetimine ne ad verilir?


Sürekli denetim

İdari denetim

Fiziki denetim

Mali denetim

İç denetim


20.Soru

Uzlaşma komisyonlarına, mükellef dâhil, katılacak kişi sayısı kaç kişiden fazla olamaz?


2

4

5

3

7