Uluslararası Ticarette Vergilendirme Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette yurtiçinde alınan vergilerdir?


KDV - Özel Tiketim

Gelir V. – Kurumlar V.

Gümrük V. – Gelir V.

Kurumlar V. – KDV

Gelir V. – Özel Tüketim V.


2.Soru

Uzlaşma talebinde bulunma süresi kaç gündür?


5

10

15

20

25


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde istisna uygulaması yoktur?


Gelir ve kurumlar vergisi

Gelir vergisi stopajı

KDV

Damga vergisi ve harçlar

Emlak vergisi


4.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yatay çifte vergilendirme; aynı düzeydeki vergi otoriteleri arasındaki çifte vergilendirmedir.

Dikey çifte vergilendirme; farklı düzeylerdeki vergi otoriteleri arasındaki çifte vergilendirmedir.

Bir devlet ile diğer devlet arasındaki çifte vergilendirme veya bir eyalet ile diğer eyalet arasındaki çifte vergilendirme dikey çifte vergilendirmedir.

Bir federal devletin herhangi bir eyaleti ile başka bir devlet arasındaki çifte vergilendirmedir.

Ulusal çifte vergilendirme, bir devletin aynı vergilendirme döneminde aynı vergi konusu üzerinden birden fazla vergi almasıdır.


5.Soru

Kural olarak hangi işleme karşı dava açılamaz?


İhtirazi kayıtla beyan edilen vergilere

B) Haciz işlemlerine

Kesilen cezalara

Taksitlendirme taleplerine

Gümrük idaresince ikmalen Tarh edilen vergilere


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi serbest bölgelerin kurulma amaçlarından birisidir?


Sanayi malı ihracatının ve döviz girişlerinin artırılması

İstihdamın azaltılması

Bölgesel kalkınma farklılıklarının çoğaltılması 

İthalatın daha pahalıya yapılması

Pahalı girdinin sağlanması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılan düzenlemelerle Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye zorunlu kıldığı yükümlülüklerden biri değildir?


Gümrük Vergilerinin kaldırılması

Aynı gümrük tarifesini kullanmamak

Normalin üstünde vergi iadesi yapılmaması

Ayrım gözetici vergileme yasağına uyulması

Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması


8.Soru

Liman veya havaalanlarına yakın olarak kurulan, daha çok ürünlerin depolanması, piyasaya hazır hale getirilmesi gibi faaliyetlerin yapıldığı, transit ticaret için de uygun olan alanlar şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?


Ticaret bölgesi

Serbest ticaret bölgesi

Üretim Bölgesi

Serbest Üretim Bölgesi

İkiz fabrikalar


9.Soru

06 faslı numarası aşağıdaki ürünlerden hangisi için kullanılmaktadır?


Çiçek soğanları

Küçük soğanlar

Süs yaprakları

Sürgün başları

Rizomlar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin özelliklerinden birisi değildir?


Sadece ithalata yöneliktir

Ülkelerin kendi egemenlik sınırları içerisinde bulunur

Gümrük bölgesi sınırları içerisine dâhil edilmez

İthalata ve ihracata yöneliktir

Başta vergilendirme olmak üzere diğer bütün hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı sınırlandırılmış alanlardır


11.Soru

Liman veya havaalanlarına yakın olarak kurulan, daha çok ürünlerin depolanması,  piyasaya hazır hâle getirilmesi gibi faaliyetlerin yapıldığı, transit
ticaret için de uygun olan serbest bölge çeşidi hangisidir?


Serbest üretim bölgesi

Serbest ticaret bölgesi

İkiz fabrikalar

Serbest limanlar

Gümrüksüz satış mağazaları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki serbest bölgelerden birisi değildir?


Antalya

Ankara

Kayseri

Denizli

Trabzon


13.Soru

Genel olarak gümrük vergisinden muaf olmakla birlikte bazı sınırları aşan eşyalar üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?


Telafi edici vergi

Anti damping vergisi

Tek ve maktu vergi

Damga vergisi

Eş etkili vergi


14.Soru

Aşağıdakilerden dış ticaret rejimlerinden biri değildir?


Gümrük antrepo rejimi

Dâhilde işleme rejimi

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

Sürekli ithalat rejimi

Hariçte işleme rejimidir


15.Soru

Bugünkü anlamda ilk serbest üretim bölgesi olan Shannon Serbest Bölgesi hangi ülkededir?


Japonya

Çin

İrlanda

Amerika

İtalya


16.Soru

Serbest bölgeden ülke içine gelen mallar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir?


İthal Mallar

İhraç Mallar

Ara Mallar

İade Mallar

Gümrüklü Mallar


17.Soru

Serbest bölgeye ithal edilmiş ya da serbest bölgede üretilen bir malın Türkiye’ye gönderilmesi söz konusu olduğunda, serbest bölgeden ülkemize yapılan her türlü mal alışları ithalat olarak tanımlanmaktadır.  Buna göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve gümrük vergisine tabi ürünler için aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?


ÖTV istisnadır. Gümrük vergisine tabidir.

ÖTV tabidir. Gümrük vergisi istisnadır.

ÖTV ve gümrük vergisi istisnadır.

ÖTV istisna, gümrük vergisinde yarı tarife uygulanır.

ÖTV ve gümrük vergisine tabidir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çifte vergiyi önleme anlaşmalarının faydalarından birisi değildir?


 Ülkeler arasında vergi uyumlaştırmasını kolaylaştırı

Mükelleflerin vergiye karşı gönüllü uyumunu artırır

Yabancı sermaye girişini kolaylaştırır

Vergi adaletinin sağlanmasına katkıda bulunur

Devletler Arası Düzenlemeleri sağlar


19.Soru

Eşyanın nitelik ve mahiyetinin belirlenmesinde hata yapılması ile ilgili itiraz hangi itiraz çeşidine girer?


Konu nedeniyle itirazlar

Matrah nedeniyle itirazlar

Tarife nedeniyle itirazlar

Diğer itiraz nedenleri

Vergi davaları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Gümrük Kanunu’nun üçüncü maddesinin 15. fıkrası hükmüne göre dış ticaret rejimlerinden biri değildir?


Serbest dolaşıma giriş rejimi

Dahilde işleme rejimi

İhracat rejimi

Düzensiz rejim

Transit rejimi